Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kur­si­le esi­ta­ti kok­ku 121 kan­di­daa­ti

1029
Kuusalu Lastekaitse Seltsi „Puhkepäeva rattamatkad“ selle aasta peavõidu – jalgratta – loosimine: matkade eestvedaja HELLE BORISSOV ja fortuuna, Petsi jahimaja peremees PEETER RÜNGAS.

Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­kus (HEAK) kor­ral­dab aas­ta te­gi­ja­te kon­kurs­si 12. kor­da. Taas pa­lu­ti lau­reaa­ti­de va­li­mi­seks et­te­pa­ne­kuid oma­va­lit­sus­telt ja ka kõi­gilt teis­telt. Kok­ku esi­ta­ti täh­ta­jaks, 15. ok­toob­riks, 121 kan­di­daa­ti.

Har­ju­maa aas­ta 2019 sä­de­ini­me­se tiit­li­le on see­kord kok­ku 23 kan­di­daa­ti. Neist Ani­ja val­las Eda-Mai Tam­mis­te ning Raa­si­ku val­last Ali­ce Suur­kuusk, Jü­ri Mu­ru, An­ne­li Põld­ra, Õn­ne­la Met­saorg ja An­ge­la Al­lik.

Aas­ta va­baü­hen­du­se ni­me­tu­se­le on esi­ta­tud 16 MTÜd. Ani­ja val­last on kan­di­daa­ti­de seas MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam, Kuu­sa­lu val­last MTÜ Ha­ra Sei­la­mi­se Selts ja MTÜ Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts, Raa­si­ku val­last Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi MTÜ.

Tiit­li­le aas­ta te­gu on 15 kan­di­daa­ti. Ani­ja val­last on esi­ta­tud Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­ne La­hin­gu­väl­jal. Kuu­sa­lu val­last lau­lu­peo 150 mä­les­tus­mär­gi He­li­ki­vi püs­ti­ta­mi­ne Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­si­kus­se ja Kol­ga spor­di­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne ko­gu­kon­na toel. Raa­si­ku val­last on sel­le­le tiit­li­le kan­di­dee­ri­mas Ga­ri­na Too­min­ga­se al­ga­tu­sel „100 luu­le­tust Har­ju­maalt“ väl­jaand­mi­ne, es­ma­abi­koo­li­tu­sed Raa­si­ku val­las, Ama­ze­Me­Lea­der noor­teü­ri­tus Ida-Har­ju piir­kon­nas ja Kurg­la mat­ka­ra­ja loo­mi­ne.

Aas­ta pa­nus­ta­jaks on pa­ku­tud 14 kan­di­daa­ti – Ani­ja val­last Kai­do Jür­mann ja Ar­vi Ka­ro­tam, Kuu­sa­lu val­last Bal­ti Spoon OÜ ja Georg Ala­kü­la Val­ge­jõe Vei­ni­vil­last ning Raa­si­ku val­last Tii­na Ser­go ja MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis.

Aas­ta et­te­võt­te tun­nus­tu­se­le on 9 kan­di­daa­ti – Ani­ja val­last Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS, Kuu­sa­lu val­last OÜ SR Veod ja OÜ Bal­ti Spoon, Raa­si­ku val­last Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se Kau­ban­du­se OÜ.

Tu­le­vi­ku te­gi­ja kon­kur­sil on 4 kan­di­daa­ti, neist Kuu­sa­lu val­last Maa­si­maa OÜ, Raa­si­ku val­last Kii­ge­sel­lid OÜ ja Lok­salt WPM Es­to­nia OÜ.

Aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja tiit­li­le on 11 kan­di­daa­ti, neist Raa­si­ku val­last Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi MTÜ ja Lok­salt Ai­ve Mõt­tus.

Tiit­li­le Har­ju­maa ter­vi­se­te­gu on kandidaate 13 Kuu­sa­lu val­last on esitatud Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si „Puh­ke­päe­va rat­ta­mat­kad“ ja Raa­si­ku val­last spor­ti­mis­või­ma­lus­te aren­da­mi­ne ko­gu val­las.

Tiit­li­le pa­rim Lea­der elu­kesk­kon­na pro­jekt on viis kan­di­daa­ti. Ani­ja val­last on esi­ta­tud Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­se II etapp, Keh­ra ühist­rans­por­di tee­nin­dus­kes­ku­se ja Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ra­ja­mi­ne.
Pa­ri­ma Lea­de­ri et­te­võt­lus­pro­jek­ti kan­di­daa­te on 4 – Jõe­läht­me, Ko­se, Har­ku ja Saue val­last.

Tiit­li­le pa­rim Lea­de­ri koos­tööp­ro­jekt 2016-2019 on 3 kan­di­daa­ti. Kuu­sa­lu val­la­ga on seo­tud pro­jekt „Kest­lik et­te­võt­lus maal“, Raa­si­ku val­last on esi­ta­tud „Raa­si­ku val­la pe­re­de ja las­te koo­li­tu­sed ja in­fo­päe­vad = ko­gu­kon­na val­mi­s­olek ohuo­lu­kor­da­deks“.

Ka pa­ri­maks si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­vaks or­ga­ni­sat­sioo­niks on esi­ta­tud 4 kan­di­daa­ti – Tal­lin­nast, Saue ja Jõe­läht­me val­last.

Har­ju­maa aas­ta 2019 te­gi­ja­te kon­kur­si lau­reaa­did kuu­lu­ta­tak­se väl­ja Ühis­nä­da­la raa­mes lau­päe­val, 28. no­vemb­ril Ar­vo Pär­di kes­ku­ses.

Eelmine artikkelLoa­ta kae­ve­töö­de tõt­tu jäi Aru­kü­la poo­leks päe­vaks vee­ta
Järgmine artikkelLa­he­maa rah­vus­park saab EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di