Har­ju­maa 2018. aas­ta või­me­kas ko­da­ni­kuü­hen­dus te­gut­seb Kuu­sa­lu val­las

1316
IRI­NA DJATŠEN­KO ja DIA­NA EHAND on üle 25 aas­ta kor­ral­da­nud Tam­mis­peal las­te­laag­reid, sel­le aja jook­sul on laag­ris käi­nud li­gi 10 000 last.

MTÜ Noor­te­kes­kus Vi­ha­soo on Tam­mis­pea kü­las noor­te­laag­reid kor­ral­da­nud üle 25 aasta.

Kui Kuu­sa­lu val­las las­te­le su­vi­seid laag­reid kor­ral­da­vad Iri­na Dja­tšen­ko ja Dia­na Ehand möö­du­nud nä­da­lal puh­ku­se­rei­silt naas­tes leid­sid kut­se Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tu­sü­ri­tu­se­le, ei mõist­nud nad, miks neid kut­su­ti. Se­da ül­la­ta­vam oli, kui sel­gus, et MTÜ Noor­te­kes­kus Vi­ha­soo on tun­nis­ta­tud maa­kon­na 2018. aas­ta või­me­kaks ko­da­ni­ku­ü­hen­duseks.

„Vi­ha­soo Noor­te­kes­kus on või­ma­lus­te ning hea­de ini­mes­te ter­ri­too­rium. Nad tee­vad oma tööd pro­fes­sio­naal­selt ning sü­da­mest,“ mär­kis noor­te­laag­reid kor­ral­da­va MTÜ aas­ta te­gi­jaks esi­ta­nud Jev­ge­nia Rõ­ba­ko­va.

Rah­vus­va­he­li­ne laa­ger
„Oli­me noo­red ja töö­ta­si­me pio­nee­ri­laag­ris kas­va­ta­ja­te­na. Kui need lõp­pe­sid, aru­ta­si­me, mi­da võiks su­vel te­ha. Võt­si­me siis Ees­ti ühes ja tei­ses pai­gas laag­ri­ko­ha ren­di­le, ku­ni need kin­ni pan­di. 1996. aas­tal sat­tu­si­me Kuu­sa­lu val­da Tam­mis­pea­le, kus oli ol­nud ühe ma­si­na­te­ha­se puh­ke­baas. Läk­si­me üheks aas­taks laag­rit kor­ral­da­ma, kuid tee­me se­da siia­ni,“ mee­nu­tas ju­ha­ta­ja Iri­na Dja­tšen­ko.

Al­gul tu­lid su­vi­ses­se noor­te­laag­ris­se pea­mi­selt ve­ne ko­du­kee­le­ga lap­sed, kes olid va­rem nen­de laag­ri­tes käi­nud. Rek­laa­mi teh­ti ka te­les ja aja­leh­te­des. Sõ­na le­vis ja lap­sed, kes kord laag­ris­se sat­tu­sid, hak­ka­sid sin­na üha uues­ti ta­ga­si tu­le­ma, mit­med neist aas­ta­te pä­rast ka kas­va­ta­ja­te­na.

Prae­gu kuu­lub Noor­te­kes­kus Vi­ha­soo riik­li­ku te­ge­vus­loa­ga las­te­laag­ri­te hul­ka ning saab rii­giee­lar­vest laag­ri­te kor­ral­da­mi­seks toe­tust. Nä­da­la­sed laag­rid 7-16aas­tas­te­le noor­te­le al­ga­vad juu­nis ko­he, kui koo­liaas­ta lõ­peb ning kes­ta­vad su­ve­va­hea­ja lõ­pu­ni, pea­le sel­le te­hak­se laag­reid ka ke­vad­va­hea­jal ja sü­gi­sel.
Kor­ra­ga on laag­ris um­bes pool­sa­da last ja paar­küm­mend töö­ta­jat. Iga va­he­tus on min­gi kind­la suu­nit­lu­se­ga, näi­teks spor­di-, män­gu-, kä­si­töö­hu­vi­lis­te­le las­te­le. Kõi­ge po­pu­laar­se­mad on mat­ka- ja teat­ri­hu­vi­lis­te va­he­tu­sed.

„Ole­me na­gu hu­vi­kool, lap­sed ja noo­red saa­vad laag­ris su­hel­da ning laul­da, tant­si­da, te­ge­le­da oma ho­bi­de­ga,“ sel­gi­tas Dia­na Ehand.

Laag­ris­se tul­lak­se pea­mi­selt Tal­lin­nast ja Nar­vast, osa lap­si on ka Tar­tust ja Pär­nust, kuid ka Pihk­vast ja Pe­ter­bu­rist, Val­ge­ve­nest, Soo­mest, Nor­rast, Ing­lis­maalt, Prant­sus­maalt ning nüüd ka Iis­rae­list. Sel­le tõt­tu on laag­ris ve­ne ja ees­ti kee­le kõr­val saa­nud üheks põ­hi­li­seks suht­lus­kee­leks ing­li­se keel.

„Vä­lis­maalt ole­me lap­si laag­ris­se võt­nud ju­ba 15 aas­tat. Esial­gu tu­lid mõ­ned, kel­le ko­du­keel on ing­li­se keel, kuid va­na­va­ne­mad kõ­ne­le­vad ve­ne või ees­ti keelt. Nei­le las­te­le meel­dis, kiit­sid laag­rie­lu ka sõp­ra­de­le ja edas­pi­di on sealt tu­li­jaid jär­jest roh­kem,“ ju­tus­tas Iri­na Dja­tšen­ko.

Ta tõi näi­te – Iis­rae­list käi­sid tä­na­vu esi­me­sed lap­sed laag­rie­lu proo­vi­mas, tu­le­vaks aas­taks bro­nee­ri­ti su­ve jook­sul ko­had ju­ba 30 lap­se­le.

Kuu­sa­lu val­las toi­mu­vad laag­rid Ees­tis enam rek­laa­mi ei va­ja – kui 1. no­vemb­ril ha­ka­ti müü­ma tuu­si­kuid järg­mi­se su­ve va­he­tus­tes­se, olid kuu lõ­puks peaae­gu kõik müü­dud, vaid ühes va­he­tu­ses on veel ük­si­kuid va­bu koh­ti.

Pre­si­dent tä­nas
Iri­na Dja­tšen­ko ja Dia­na Ehand tõ­de­sid, et Kuu­sa­lu val­la ja ko­ha­li­ku rah­va­ga neil vä­ga ti­he­dat kon­tak­ti po­le ol­nud, ku­na olid Tam­mis­pea puh­ke­kes­ku­ses üks­nes rent­ni­kud.

„Ok­toob­ris os­tis meie fir­ma puh­ke­kes­ku­se erai­si­kust oma­ni­kult ära, nüüd oo­ta­me, mi­da üt­leb La­he­maa rah­vus­park,“ üt­les Iri­na Dja­tšen­ko.

Rii­gil on ka­he kuu jook­sul õi­gus ka­su­ta­da La­he­maa rah­vus­par­gi ter­ri­too­riu­mil asu­va kin­nis­tu ee­li­sos­tuõi­gust. Noor­te­laag­rite eest­ve­da­jad hoia­vad pöialt ja loo­da­vad vä­ga, et saa­vad Tam­mis­pea kü­las, kus on üle 25 aas­ta las­te- ja noor­te­laag­reid kor­ral­da­tud, te­ha se­da ka edas­pi­di.

Tä­na­vu kin­ki­sid tä­nu­li­kud lap­se­va­ne­mad, kel­le lap­sed käi­sid laag­ris puh­ka­mas, nei­le sin­na kin­gi­tu­se­na spor­di­väl­ja­ku mu­rup­lat­si, jalg­pal­li­vä­ra­va­te ja korv­pal­li­kor­vi­de­ga.

„See on 25 aas­ta jook­sul laag­ri­le esi­me­ne kin­gi­tus,“ mär­kis Dia­na Ehand.

Har­ju­maa üheks aas­ta te­gi­jaks ni­me­ta­mi­ne ei ol­nud MTÜ Noor­te­kes­kus Vi­ha­soo jaoks pä­ris es­ma­kord­ne tun­nus­tus. Eel­mi­se aas­ta las­te­kait­se­päe­val, 1. juu­nil kut­sus pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid Tam­mis­pea laag­ri kor­ral­da­jad roo­siae­da vas­tu­võ­tu­le, nad said tä­nu­kir­ja ning raa­ma­tu pre­si­den­di au­tog­ram­mi­ga.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ja Aru­kü­la on korv­pal­lis maa­kon­na pa­ri­ma­te koo­li­de seas
Järgmine artikkelKui­das hin­da­te prae­gust po­lii­ti­list olu­kor­da Kuu­sa­lu val­las ning miks Te ar­va­tes on nüüd jõu­tud um­bu­sal­du­sa­val­dus­te esi­ta­mi­se­ni ja pool aas­tat te­gut­se­nud koa­lit­sioon la­gu­nes?