Har­ju­ aas­ta te­gi­jad võtsid tunnustuse vastu Arvo Pär­di kes­ku­ses

1137
Raa­si­ku val­la esin­da­jad aas­ta te­gi­ja­te tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel. Va­sa­kult: MA­RIAN­NE PÕLD ja OK­SA­NA BAN­DU­RA Raa­si­ku õl­le­te­ha­sest, val­la­va­nem ja HO­Li juht AND­RE SEPP, AR­NO VORS­MAN MTÜst Elu­Puu, sä­dei­ni­me­se no­mi­nent AN­NE­LI PÕLD­RA, ALI­CE SUUR­KUUSK MTÜst Pi­ka­ve­re Mõis, ÕN­NE­LA MET­SAORG ja KA­RIN MÖL­LITS MTÜst Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi, ees MIR­KO MII­LITS koos MIR­KO ju­unio­ri­ga ja AN­NA-LII­SA MII­LITS pe­re­fir­mast Kii­ge­sel­lid.

Raa­si­ku val­da läks ne­li, Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­da üks pree­mia.

Ühis­nä­da­la raa­mes tun­nus­ta­ti nel­ja­päe­val, 28. no­vemb­ril Lää­ne-Har­ju val­las Lo­hu­sa­lus asu­vas Ar­vo Pär­di kes­ku­ses Har­ju­maa 2019. aas­ta te­gi­jaid, pa­ri­ma­te Lea­der-pro­jek­ti­de eest­ve­da­jaid ning Kau­ni ko­du kon­kur­si võit­jaid.

Har­ju­maa aas­ta te­gi­ja­te kon­kurss toi­mub Har­ju­maa Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­se (HEAK) al­ga­tu­sel 2007. aas­tast. Koos­töös Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du, MTÜ­ga Ko­du­kant Har­ju­maa ning Har­ju­maa 4 Lea­der-te­ge­vusg­ru­pi­ga ja­ga­ti tä­na­vu tun­nus­tu­si 13 ka­te­goo­rias. Kan­di­daa­te said üles sea­da nii ük­si­ki­si­kud, oma­va­lit­su­sed kui ühen­du­sed. Kok­ku teh­ti no­mi­nee­ri­mi­seks 129 et­te­pa­ne­kut.

Aas­ta et­te­võt­jad ja va­baü­hen­dus Raa­si­ku val­last
HEAK ja­gas tun­nus­tust 5 ka­te­goo­rias, neist kolm läk­sid Raa­si­ku val­da. Te­gi­jaid tä­nas HEA­Ki ju­ha­ta­ja Han­nes Ojan­gu, nad said kin­giks hõ­be­kuu­se. Aas­ta et­te­võt­teks va­li­ti Raa­si­ku Õl­le­te­ha­se Kau­ban­du­se OÜ. 9 no­mi­nen­di seas olid ka Nor­dic Hou­ses KT OÜ, OÜ SR Veod, OÜ Bal­ti Spoon ning Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri AS.

Raa­si­ku Õl­le­te­hast tun­nus­tus­ta­ti toot­mi­se laien­da­mi­se ja in­no­va­tiiv­se mõt­le­mi­se ning ko­ha­li­ke spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­ta­mi­se eest. Te­gev­juht Ok­sa­na Ban­du­ra üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et nei­le he­lis­ta­tak­se või kir­ju­ta­tak­se spon­sor­lu­se soo­vi­ga iga päev: „Meil on oma­va­he­li­ne kok­ku­lepe, et ra­ha me ei an­na, toe­ta­me oma too­dan­gu, õl­le või kal­ja­ga oma piir­kon­na üri­tu­si. Las­teaia­le ole­me ost­nud ka män­guas­ju.“

Aas­ta tu­le­vi­ku te­gi­ja tiit­li päl­vis OÜ Kii­ge­sel­lid Aru­kü­last. 4 kan­di­daa­di hul­gas oli ka OÜ Maa­si­maa.

Pe­re­fir­ma Kii­ge­sel­lid läk­sid au­hin­da vas­tu võt­ma kol­me­ke­si – abi­kaa­sad An­na-Lii­sa ja Mir­ko Mii­lits noo­ri­ma po­ja Mir­ko­ga. Mir­ko Mii­lits üt­les et­te­võt­te loo­mis­lu­gu kom­men­tee­ri­des, et sel­lid olid ko­dus ole­mas, nei­le oli va­ja kii­ke­sid. An­na-Lii­sa Mii­lits li­sas, et esi­me­ne kiik läks aia ta­ha, kuid jär­je­pi­dev kat­se­ta­mi­ne viis tu­le­mu­se­ni.

Sõ­nu­mi­too­ja­le sõ­nas An­na-Lii­sa Mii­lits, et tun­nus­tu­se saa­mi­ne oli vä­ga to­re ül­la­tus, kuid sel­le­ga kaas­neb ka pin­ge: „Kui ole­me ju­ba tu­le­vi­ku­te­gi­jaks va­li­tud, ei saa oma et­te­võt­mist enam kat­ki jät­ta.“

Aas­ta va­baü­hen­du­se tiitel läks Aru­kü­la MTÜ­le Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi. No­mi­nen­te oli 16, seal­hul­gas ka Ha­ra Sei­la­mi­se Selts, Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ning Keh­ra Raud­tee­jaam. Pa­ri­ma va­baü­hen­du­se au­hin­na võt­sid MTÜst Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi vas­tu ju­ha­tu­se liik­med Õn­ne­la Met­saorg ja Ka­rin Möl­lits.

2009. aas­tal loo­dud Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi sai esial­gu ka­su­ta­da va­bad ruu­mid Aru­kü­la las­teaias, paar aas­tat ko­li­ti Aru­kü­la ter­vi­se­kes­ku­se hoo­ne va­ba­des­se ruu­mi­des­se, mil­le re­mon­ti­mist alus­ta­ti oma pe­re­de ja teis­te ko­gu­kon­na­liik­me­te­ga. Te­ge­vust pa­ku­tak­se nii las­te­le kui pe­re­de­le, prae­gu toi­mu­vad seal las­te­le loo­dus- ja tea­dus­ring, ro­boo­ti­ka, tüd­ru­ku­te, teh­ni­ka­ring, ma­le­ring ning ing­li­se kee­le tun­nid, täis­kas­va­nui­le kun­da­li­ni joo­ga ja shin­do. MTÜ saab toe­tust Raa­si­ku val­laee­lar­vest, ruu­mi­de si­sus­ta­mi­seks ja te­ge­vus­te lä­bi­vii­mi­seks on kir­ju­ta­tud pro­jek­te. Pal­ga­li­si töö­ta­jaid MTÜs ei ole, kes­ku­se va­ba­taht­lik pe­re­nai­ne on An­ne­li Põld­ra.

Õh­tu­ju­hi kü­si­mu­se­le, mil­lest te ener­giat am­mu­ta­te, vas­tas Õn­ne­la Met­saorg: „Las­test. Lap­si käib meil pal­ju ja las­te ener­gia ei kus­tu ku­na­gi. Õp­pi­ge kõik las­telt!“

Aas­ta pa­nus­ta­jaks va­li­ti MTÜ Pal­dis­ki Et­te­võt­ja­te Liit Lää­ne Har­ju val­last. 14 no­mi­nen­di seas olid Kai­do Jür­mann ja Ar­vi Ka­ro­tam, OÜ Bal­ti Spoon, Georg Ala­kü­la Val­ge­jõe Vei­ni­vil­last, Tii­na Ser­go ja MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis.

Aas­ta te­gu on soo­mus­ron­gi Wa­ba­dus ehi­ta­mi­ne. No­mi­nen­te oli 14, nen­de hul­gas ka Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­sam­ba taas­ta­mi­ne La­hin­gu­väl­jal, Lau­lu­peo 150 mä­les­tus­mär­gi He­li­ki­vi püs­ti­ta­mi­ne Kuu­sa­lu Lau­lu­peo kuu­si­kus­se, Kol­ga spor­di­väl­ja­ku ra­ja­mi­ne ko­gu­kon­na toel, Ga­ri­na Too­min­ga­se al­ga­tu­sel „100 luu­le­tust Har­ju­maalt“ väl­jaand­mi­ne, es­maa­bi­koo­li­tu­sed Raa­si­ku val­las, Ama­ze­Me­Lea­der noor­teü­ri­tus Ida-Har­ju piir­kon­nas ja Kurg­la mat­ka­ra­ja loo­mi­ne.

Pa­ri­ma­te Lea­der-pro­jek­ti­de eest tun­nus­ta­tud MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se liik­med PI­RET MÕT­TUS ja AN­NE ORUAAS ning Aren­dus­ko­ja ju­ha­tu­se esi­mees UR­MAS KIRT­SI au­hin­naks saa­dud graa­fi­lis­te leh­te­de­ga.

Pa­ri­mad Lea­der-pro­jek­tid Keh­ras ja Kuu­sa­lus
Pa­ri­maks Lea­der koos­töö­pro­jek­tiks va­li­ti MTÜ Aren­dus­ko­da eest­võt­tel toi­mu­nud „Kest­lik et­te­võt­lus maal“ ning pa­ri­maks elu­kesk­kon­na pro­jek­tiks Keh­ra jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­se tei­ne etapp ehk Keh­ra jaa­ma­hoo­nes­se Va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te muu­seu­mi ra­ja­mi­ne. Pa­ri­maks et­te­võt­lusp­ro­jek­ti au­hind läks ja­ga­mi­se­le Ko­se val­la OÜ Mu­rueit vil­la­ko­ja aren­da­mi­se ja Jõe­läht­me val­la Nee­me kü­la­poe taas­käi­vi­ta­mi­se va­hel. Au­hin­nad an­dis üle Põh­ja-Har­ju Koos­töö­ko­gu ju­ha­tu­se esi­mees Ar­no Kan­ni­ke.

Aren­dus­ko­ja juh­ti­mi­sel toi­mu­nud 8 Lea­der-gru­pi koos­tööp­ro­jek­tis „Kest­lik et­te­võt­lus maal“ osa­le­sid Ees­tist veel Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ning Ro­he­li­se Jõe­maa Koos­töö­ko­gu Pär­nu­maalt, 2 Lea­der-grup­pi Lä­tist ja 3 Soo­mest. Soo­vi­ti pak­ku­da mik­ro- ja väi­keet­te­võ­te­te­le või­ma­lu­si ­too­de­te aren­da­mi­seks ja tu­run­du­si­dee­de saa­mi­seks. Pa­ri­ma koos­tööp­ro­jek­ti au­hin­na võt­tis vas­tu MTÜ ju­ha­tu­se esi­mees, Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si. Ta kom­men­tee­ris aja­le­he­le: „Pea­le sel­le, et nä­gi­me, käi­si­me, tut­vu­si­me ja sai­me ideid, jäi sel­lest pro­jek­tist ka vä­ga konk­reet­seid reaal­seid jäl­gi. Näi­teks loo­di et­te­võt­ja­te va­he­li­seks suht­le­mi­seks eral­di in­ter­ne­ti­kesk­kond, ai­da­ti et­te­võ­te­tel te­ha ko­du­le­he­kül­gi, ku­jun­da­da lo­go­sid, pro­fi­fo­tog­raa­fid te­gid fo­to­pan­ga, kust nad saa­vad oma too­de­te või tee­nus­te tu­run­da­mi­seks fo­to­sid. Loo­mu­li­kult said et­te­võt­jad ka met­si­kult si­de­meid.“

Pa­ri­ma Lea­der-elu­kesk­kon­na pro­jek­ti au­hin­na võt­sid vas­tu MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam ju­ha­tu­se liik­med An­ne Oruaas ja Pi­ret Mõt­tus. MTÜd tun­nus­ta­ti jär­je­pi­de­va ja asja­tund­li­ku töö eest aja­loo­li­se jaa­ma­hoo­ne taas­ta­mi­sel. An­ne Oruaas mär­kis, et jaa­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­ne lõp­pes ju­ba 2018. aas­ta al­gu­ses, siis ava­ti seal ka Va­ba­dus­sõ­ja muu­seum: „See, et nüüd, aas­ta hil­jem, sai­me tun­nus­tu­se, on tõe­li­selt meel­div ül­la­tus.“

Tä­na­vu taot­les MTÜ Lea­der-prog­ram­mist toe­tust jaa­ma­hoo­nes­se Keh­ra muu­seu­mi eks­po­sit­sioo­ni te­ge­mi­seks, oma­o­sa­lu­seks taot­le­tak­se ra­ha ka an­ne­ta­mis­tal­gu­te­ga: „Tee­me pü­sieks­po­sit­sioo­ni Keh­ra aja­loost pä­ris al­gu­sest pea­le. Ole­me lask­nud te­ha koo­pia vii­kin­giaar­dest, ra­ha­po­tist, mis lei­ti Keh­ra kü­last 1940. aas­tal. Ori­gi­naal on Tal­lin­na Üli­koo­li ar­heo­loo­gia­kes­ku­ses Keh­ra aar­de ni­me all. Keh­ra muu­seum peaks val­mis ole­ma vei­di vä­hem kui aas­ta pä­rast, ava­mi­ne tu­leb ilm­selt sü­gi­sel meie koo­li juu­be­li pai­ku.“

Ko­du­kant Har­ju­maa üks pree­mia Raa­si­ku val­da
Ko­du­kant Har­ju­maa ja­gas tun­nus­tust ka­hes ka­te­goo­rias. Aas­ta sä­dei­ni­me­seks va­li­ti Tiiu Mä­gi Lää­ne-Har­ju val­last. 23 no­mi­nen­di hul­gas olid ka Eda-Mai Tam­mis­te, Ul­vi Rand, Ali­ce Suur­kuusk, Jü­ri Mu­ru, An­ne­li Põld­ra, Õn­ne­la Met­saorg ja An­ge­la Al­lik.

Es­ma­kord­selt an­ti väl­ja pro­jek­ti­toe­tu­se va­ba al­ga­tu­se au­hind, et tun­nus­ta­da neid, kes vii­vad mi­da­gi el­lu il­ma mõ­nest fon­dist või prog­ram­mist toe­tust saa­ma­ta. Ko­du­kant Har­ju­maa esi­me­se pro­jek­ti­va­ba teo au­hin­na päl­vis MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis mõi­saõue vä­li­köö­gi ra­ja­mi­se eest. Au­hin­na, õue­la­ter­nad, võt­tis Ko­du­kant Har­ju­maa ju­ha­tu­se liik­me­telt An­ne­li Ka­nalt ja Kris­tii­na Nur­me­ta­lult vas­tu Pi­ka­ve­re Mõi­sa ju­ha­tu­se lii­ge Ali­ce Suur­kuusk. Ta sõ­nas, et se­ni on su­vel ava­tud vä­li­köö­gis tu­ris­te käi­nud veel vä­he, kuid oma ko­gu­kon­na liik­me­te seas on see vä­ga po­pu­laar­ne ning järg­mi­se­na tu­leb vä­li­köö­gi ka­su­ta­ja­te jaoks ha­ka­ta ehi­ta­ma WCd.

Tiit­li­le pro­jek­ti­va­ba toe­tu­se te­gu esi­ta­ti kok­ku 8 te­gu. Raa­si­ku val­last kan­di­dee­ri­sid ka MTÜ Pi­ka­ve­re Mõis tei­ne et­te­võt­mi­ne – mõi­sa­koo­li söö­gi­saal – ning MTÜ Elu­Puu ra­ja­tud Pi­ka­ve­re mõi­sa­par­gi al­lee, Kuu­sa­lu val­last Tam­mis­tu Kü­la­selts, kes on omal jõul ra­ja­nud kü­la­ma­ja, kii­ge ja li­pu­mas­ti.

HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp koos HO­Li nõu­ni­ke­ga and­sid 150eu­ro­sed pree­miad Har­ju­maa Ter­vi­se­nõu­ko­gu va­li­tud aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja­le Jür­gen Le­pa­le Lää­ne-Har­ju val­last ning aas­ta ter­vi­se­teo au­hin­na päl­vi­nud et­te­võt­mi­se „Lap­se­va­ne­ma kool“ lä­bi­vii­ja­te­le Viim­si era­las­teaiast Väi­ke Päi­ke. Aas­ta ter­vi­se­te­gi­ja 11 kan­di­daa­di seas olid ka Pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi ning Ai­ve Mõt­tus. Ter­vi­se­teo kan­di­daa­te oli 13, nen­de seas ka Kuu­sa­lu Las­te­kait­se Selt­si „Puh­ke­päe­va rat­ta­mat­kad“ ja spor­ti­mis­või­ma­lus­te aren­da­mi­ne Raa­si­ku val­las. Har­ju­maa tur­va­li­su­se nõu­ko­gu pre­mee­ris pa­ri­maks si­se­tur­va­li­su­ses­se pa­nus­ta­vat or­ga­ni­sat­sioo­ni, MTÜd Loo­tu­se Kü­la, 500 eu­ro­ga.

Koos HO­Li peas­pet­sia­lis­ti Ma­ret Väl­ja­ga tun­nus­tas And­re Sepp ka Har­ju­maa Kau­ni ko­du kon­kur­si võit­jaid.

Kõik soo­vi­jad peo­le ei pää­se­nud
Aas­ta te­gi­ja­te HEA­Ki-pool­ne peaor­ga­ni­saa­tor, va­ba­ühen­dus­te kon­sul­tant Kül­li Voll­mer üt­les, et Har­ju­maal on veel mõ­ni ük­sik oma­va­lit­sus, kes oma ini­me­si-ühen­du­si maa­kond­li­ku­le tun­nus­tu­se­le ei esi­ta, kuid ini­me­sed on ha­ka­nud se­da aga­ra­malt te­ge­ma. No­mi­nen­ti­dest te­gi va­li­ku ko­mis­jon, kus olid HEA­Ki, HO­Li, Ko­du­kant Har­ju­maa ja Har­ju­maa Lea­der-grup­pi­de esin­da­jad, li­saks osa­les igas ka­te­goo­rias kan­di­daa­ti­de hin­da­mi­sel eel­mi­ne võit­ja.

Kül­li Voll­mer sel­gi­tas, et ot­su­sed te­hak­se suu­res­ti sel­le põh­jal, mi­da on esi­ta­jad kan­di­daa­di koh­ta kir­ju­ta­nud: „See on vä­ga olu­li­ne, ei pii­sa paa­ri­rea­li­sest põh­jen­du­sest, et te­gu on tub­li ini­me­se või ühen­du­se­ga. Kõi­ki no­mi­nen­te ko­mis­jon lä­bi käia ei jõuaks ja see po­le ka ees­märk, usal­da­me esi­ta­jaid. Tei­ne kri­tee­rium on, et kan­di­daat peab ole­ma tei­nud mi­da­gi ko­gu Har­ju­maal sil­ma­paist­vat.“

Ta li­sas, et ühest kül­jest on vä­ga to­re, et Har­ju­maa suu­red or­ga­ni­sat­sioo­nid tee­vad ühi­se tun­nus­tu­sü­ri­tu­se, kuid tei­salt ei saa seal enam iga ini­me­ne tä­he­le­pa­nu – ku­na ka­te­goo­riaid ja no­mi­nen­te on pal­ju, kut­su­ti tä­na­vu la­va­le vaid pa­ri­ma­test pa­ri­mad, no­mi­nen­ti­de ni­med ku­va­ti ek­raa­ni­le.

„Sel aas­tal ei saa­nud me peo­le kut­su­da kan­di­daa­ti­de esi­ta­jaid. Esi­mest kor­da pi­di­me osa­le soo­vi­jaist ära üt­le­ma. Nen­de seas oli ka no­mi­nen­te, kes ei ol­nud õi­geaeg­selt re­gist­ree­ru­nud, ja ühen­du­si, kes taht­sid tul­la mit­me­ke­si. Saal ei oleks kõi­ki ma­hu­ta­nud,“ lau­sus Külli Vollmer.

Eelmine artikkelAren­dus­ko­ja de­le­gat­sioon võt­tis vas­tu EU­RO­PARC ser­ti­fi­kaa­di
Järgmine artikkelSõnumitoojas 4. detsembril