Hajaa­sus­tu­se prog­ram­mi taot­lu­sed Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­last

69

Ala­tes 1. veeb­rua­rist 1. ap­ril­li­ni oli ava­tud ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi tä­na­vu­ne taot­lus­voor, mil­lest maa­piir­kon­da­de pe­red said taot­le­da toe­tust vee­vär­gi, ka­na­li­sat­sioo­ni, juur­de­pää­su­tee­de või au­to­noom­se elekt­ri­süs­tee­mi ra­ja­mi­seks. Prog­ram­mi toe­tus­va­hen­di­test pa­nus­tab ühe kol­man­di­ku­ga riik, kol­man­di­ku­ga oma­va­lit­sus ja kol­man­di­ku­ga taot­le­ja. Mak­si­maal­ne toe­tus ühe­le ma­ja­pi­da­mi­se­le on 6500 eu­rot.

Toe­tu­se saa­mi­seks peab taot­le­ja ole­ma toe­ta­ta­vas­se ma­ja­pi­da­mis­se sis­se kir­ju­ta­tud hil­je­malt sel­le aas­ta 1. jaa­nua­riks ning see peab ole­ma ka te­ma ala­li­ne elu­koht.

Taot­lu­si kont­rol­li­sid ja pin­ge­rea moo­dus­ta­sid val­la­va­lit­sus­te moo­dus­ta­tud ko­mis­jo­nid. Nõue­te­le vas­ta­vaks tun­nis­ta­tud taot­lu­si hin­na­ti hin­da­mis­ju­hen­di alu­sel. Ar­ves­ta­ti in­ves­tee­rin­gu va­ja­lik­kust ning te­ge­vus­te ja ku­lu­de põh­jen­da­tust, ma­ja­pi­da­mi­ses ela­va­te ku­ni 18aas­tas­te las­te ar­vu ning ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se ee­lis­ta­tud siht­rüh­ma­des­se kuu­lu­va­te ma­ja­pi­da­mi­ses ela­va­te isi­ku­te ar­vu, taot­le­ta­va toe­tu­se suu­rust ka­su­saa­ja koh­ta ning leib­kon­na jaoks la­he­ne­va kit­sas­ko­ha olu­li­sust.

Hil­je­malt 14. maiks tu­leb neil esi­ta­da Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­ku­se­le oma­va­lit­su­sest po­si­tiiv­se hin­da­mis­tu­le­mu­se saa­nud pro­jek­ti­de and­med ning sum­mad, mil­le­ga vald on val­mis pro­jek­tis osa­le­ma. Sel­le alu­sel sel­gub, kui pal­ju rii­gi­pool­set toe­tust iga­le oma­va­lit­su­se­le eral­da­tak­se. See­jä­rel saa­vad oma­va­lit­su­sed ot­sus­ta­da, mil­li­seid pro­jek­te tä­na­vu toe­ta­tak­se. Ani­ja ja Kuu­sa­lu on pla­nee­ri­nud ha­jaa­sus­tu­se prog­ram­mi toe­ta­da 20 000 eu­ro­ga, Raa­si­ku vald 10 000 eu­ro­ga.

Ra­has­ta­ta­vad pro­jek­tid tu­leb el­lu viia hil­je­malt 31. ok­toob­riks 2022.

Anija vald
Anija vallavalitsusele esitati kokku 16 taotlust, neist 10 vee-, 5 kanalisatsioonisüsteemide ning 1 juurdepääsutee jaoks. Kuna taotluste läbivaatamisel selgus, et kaks veesüsteemide taotlust ei vastanud nõuetele, hindas vallavalitsuse komisjon 14 taotlust. Neis taotleti kokku 46 146,56 eurot, millest veesüsteemidele taotleti 18 049,50 eurot, kanalisatsioonisüsteemidele 19 561,80 eurot ning juurdepääsuteede jaoks 8535,26 eurot
Taotlusi hinnanud komisjoni kuulusid abivallavanem Enn Pung, keskkonnaspetsialist Evelin Kolbak, ehitus- ja hankespetsialist Viljo Leis, maa- ja teespetsialist Mait Paasik, fi­nantsjuht Liivi Hansen, arhitekt-planeeringutespetsialist Inga Vainu, referent Ilsia Väli.

Evelin Kolbak ütles, et komisjon on taotlused vastavalt riigipoolsele hindamisjuhendile hinnanud ning hindamistulemuste põhjal moodustus pingerida, mis esitatakse Riigi Tugiteenuste Keskusele.

„Kui rahastamisotsused on tehtud, saame teada, kui palju me riigilt toetust saame. Sellest oleneb, kui palju taotlusi on võimalik rahuldada. Loodame, et saame toetada kõiki taotlejaid. Lõplik jaotus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega,“ lausus keskkonnaspetsialist.

Kuusalu vald
Kuusalu vallavalitsus sai kokku 40 taotlust, neist pooled ehk 20 on veesüsteemidele, 18 kanalisatsioonile ja 2 teede korrastamiseks. Kokku taotletakse 143 000 eurot, millest 67 396,96 eurot veesüsteemide toetuseks, 66 524,70 eurot kanalisatsiooni jaoks ja 8758,78 eurot teedele.

Hindamiskomisjoni kuuluvad vallavanem Terje Kraanvelt, keskkonnaspetsialist Margus Kirss, lastekaitsespetsialist Helle Soots, ehitusspetsialist Ljubov Beglova, pearaamatupidaja Ly Korotejev-Piir ja OÜ Kuusalu Soojus juht Kalle Küngas.

Keskkonnaspetsialist Margus Kirss kommenteeris, et komisjon ei jõua kõigi taotluste osas kohapealseid vaatlusi teha, valiti välja need, mille kohta oli vaja lisainfot, et osata paremini hinnata. Käesoleval nädalal käiakse veel tutvumas, siis hinnatakse, aruanne esitatakse rahandusministeeriumile.

Raasiku vald
Raasiku vallavalitsusele laekus kokku 12 taotlust, neist 5 vee-, 4 kanalisatsioonisüsteemide ja 3 juurdepääsutee jaoks. Kaks projekti ei kvalifitseerunud, kuna pole hajaasustuse piirkonnas ning üks taotleja loobus taotlusest. Seetõttu hindas komisjon kokku 9 projekti, neist 3 vee-, 3 kanalisatsioonisüsteemide ja 3 tee rajamiseks. Kokku taotleti neile 42 096,30 eurot, sellest 7581,72 eurot vee- ja 16 211,86 eurot kanalisatsioonisüsteemide ning 18 302,72 eurot juurdepääsutee rajamiseks.

Valla keskkonnaspetsialist Johanna Sepmann ütles, et majapidamistega on käidud tutvumas, taotlused läbi vaadatud, hindamiskomisjon need hinnanud ja pannud pingeritta. Hindamiskomisjoni kuulusid peale tema veel haldus- ja arendusosakonna juhataja Aare Ets, rahandusosakonna juhataja Evelyn Velberk, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Juta Asuja ning arhitekt Reet Viigipuu.

„Loodame, et saame toetada võimalikult paljusid majapidamisi, et tagada maapiirkondades elavatele peredele paremad elutingimused,“ märkis keskkonnaspetsialist.

Lisaks majapidamistele, kus on alla 18aastasi lapsi, on Raasiku vallas toetuste saamisel eelistatud sihtrühmas ka pensionäride ja puuetega inimestega majapidamised ning valdkonnad on prioriteetsuse järjekorras vesi, kanalisatsioon, tee ja elekter.

Eelmine artikkelCo­vid-19 vii­ru­ses­se hai­ges­tu­mi­sest
Järgmine artikkelAni­ja val­la põ­hi­mää­rus sä­tes­tab vee­biis­tun­gi­te kor­ra