Gros­si toi­du­pood Kuu­sa­lus on teh­tud kaks kor­da suu­re­maks

2577

Laien­da­tud Gros­si toi­du­pood avas Kuu­sa­lus uk­sed 23. veeb­rua­ril.

OG Elekt­ra oma­nik Oleg Gross käis taa­sa­va­mi­se päe­val Kuu­sa­lus uut kaup­lust vaa­ta­mas ning jäi näh­tu­ga ra­hu­le: „Pood on ilus, töö­tab ja müüb häs­ti, teeb Kuu­sa­lu ilu­sa­maks. Sai­me omal ajal os­ta kaup­lu­se jaoks Kuu­sa­lus sel­li­se hoo­ne, na­gu saa­da oli. Oli hea või­ma­lus, et kõr­valt pan­di hoo­ne müü­ki, ost­si­me sel­le ära, sai­me laie­ne­da.“
Gros­si toi­du­pood ava­ti Kuu­sa­lus 13 aas­tat ta­ga­si en­di­ses ma­ja­tar­ve­te kaup­lu­ses. OG Elekt­ra os­tis paar aas­tat ta­ga­si Kuu­sa­lu tee 8 kin­nis­tu koos val­la­le kuu­lu­nud ka­he­kor­ru­se­li­se puit­ma­ja­ga, mil­les ku­na­gi oli am­bu­la­too­rium, hil­jem po­lit­sei­jaos­kond.
Ehi­tu­se­ga alus­ta­ti mul­lu sü­gi­sel. Esial­gu oli plaa­nis ava­da uuen­da­tud kaup­lus 3. märt­sil, kuid jõu­ti va­rem.
OG Elektra omanik Oleg Gross kom­men­tee­ris, see saa­vu­ta­ti oh­ver­du­se­ga, et va­na pood pan­di kin­ni: „Ve­ni­ta­si­me sul­ge­mi­se­ga. Kui kaup­lus kin­ni läks, sai ha­ka­ta tem­po­ka­malt töö­le. Val­la­va­lit­sus oli nõud­lik, see te­gi meie jaoks ehi­tu­se olu­li­selt kal­li­maks, pi­di­me roh­kem ku­lu­ta­ma fas­saa­di vii­mist­lu­se­le, kuid tu­le­mus on ilus.“
Ta üt­les, et koos in­ven­ta­ri­ga läks ehi­tus maks­ma 900 000 eu­rot. Va­na osa re­no­vee­ri­ti, ko­gu si­sus­tus on kaup­lu­ses uus.
Gros­si toi­du­poe ju­ha­ta­ja Nai­ma Roos­maa Ko­da­soost rää­kis es­mas­päe­val, et esi­me­se viie töö­päe­va­ga on rah­vast käi­nud pal­ju: „Ava­mis­päe­val too­di lil­li, prae­gu­gi veel soo­vi­tak­se õn­ne ja kii­de­tak­se, et vä­ga ilus. Va­nas poes oli kit­sas, kau­bad üks­tei­se ot­sas. Nüüd on suur oma­too­dan­gu lett – saa­me pak­ku­da soo­ja toi­tu ja grill­too­teid. Kau­ba saa­me ke­nas­ti väl­ja pan­na. Pin­da on ka­he kol­man­di­ku ja­gu roh­kem, kui oli va­rem. Müü­gil on laien­da­tud sor­ti­ment, na­gu on OG Elekt­ra suu­re­ma­tes toi­du­poo­di­des.“
En­ne sul­ge­mist oli Kuu­sa­lu Gros­si toi­du­poes 10 töö­ta­jat, prae­gu on 19. Töö­ta­jad on Kuu­sa­lust, ümb­rus­kon­na kü­la­dest, ka Kol­gast ja Lok­salt.
Ehi­tu­se ajal olid Kuu­sa­lu töö­ta­jad suu­na­tud töö­le OG Elekt­ra teis­tes­se kaup­lus­tes­se Lok­sal, Keh­ras, Kad­ri­nas, Tal­lin­nas. Nai­ma Roos­maa kii­dab, et see oli ka­su­lik aeg, sai juur­de ko­ge­mu­si ja ideid.