Gene­raa­to­ri­te soe­ta­mi­sest Kuu­sa­lu val­la kü­la­des­se

95
Diiselgeneraator

Kuu­sa­lu val­la hal­dus­spet­sia­list Kair Tam­mel pos­ti­tas det­semb­ri vii­ma­sel nä­da­lal val­la kü­la­va­ne­ma­te mei­li­lis­ti kir­ja koos val­la­va­lit­su­se­le teh­tud soo­dus­pak­ku­mi­se­ga dii­sel­ge­ne­raa­to­ri­te­le – üks fir­ma pak­kus hin­naks li­gi 1600 eu­rot. Hal­duss­pet­sia­list li­sas oma kaas­kir­ja et­te­võt­te kon­tak­tid ja mär­kis, kui kee­gi on hu­vi­ta­tud, võt­ta ot­se ühen­dust pak­ku­ja­ga.

Det­semb­ri al­gu­ses val­la kü­la­va­ne­ma­te­le kor­ral­da­tud koo­so­le­kul tõs­ta­tas Vir­ve kü­la­va­nem Jaan Velst­röm kü­si­mu­se, kas val­la­ma­ja töö­ta­jad võik­sid ai­da­ta kü­la­sid ning kor­ral­da­da joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mi­se ta­ga­mi­seks pum­ba­ma­ja­des ge­ne­raa­to­ri­te ühis­han­ke, kü­lad ta­suk­sid os­tu­hin­na – nii oleks liht­sam ja sood­sam.

Kair Tam­mel kom­men­tee­rib, et ka te­ma poo­le pöör­du­sid mõ­ned kü­la­va­ne­mad ning tund­sid hu­vi ge­ne­raa­to­ri­te os­tu vas­tu: „Te­gin väi­ke­se tu­ru-uu­rin­gu, ot­si­sin kõi­ge sood­sa­malt ge­ne­raa­to­reid pak­ku­va fir­ma. Pa­lu­sin pak­ku­mist küm­ne­le ge­ne­raa­to­ri­le ning and­sin sel­le­le fir­ma­le tea­da, et suu­nan pak­ku­mi­se eda­si Kuu­sa­lu val­la kü­la­va­ne­ma­te­le või ka erai­si­ku­te­le, kes os­tu­hu­vi kor­ral võ­ta­vad ise ühen­dust. Mi­na sood­sa­maid 3faa­si­li­si ge­ne­raa­to­reid ei leid­nud. Nen­de tar­neaeg on lä­bi­rää­ki­mis­te kü­si­mus, aga sain aru, et võib-ol­la ise­gi veeb­rua­ris.“

Te­gu on te­ma sõ­nul ra­tas­tel ge­ne­raa­to­ri­te­ga, mi­da on liht­sam trans­por­ti­da, kui­gi on üs­na ras­ked, kaa­lu­vad 145 ki­log­ram­mi. Juu­res on pak­ku­mi­ne juht­kil­pi­de­le, mis ta­ga­vad au­to­maat­se käi­vi­tu­se, kui ül­d-e­lek­ter võr­gust kaob.

Sõ­nu­mi­too­ja uu­ris, kas ge­ne­raa­to­ri ost­mi­seks oleks kü­la­del või­ma­lik soo­vi kor­ral ka­su­ta­da val­lalt eral­da­ta­vat kü­la­ra­ha, mi­da küm­ne­kon­nal kü­lal on ko­gu­ne­nud üle 2000 eu­ro, pal­ju­del kü­la­del on alles jää­nud üle 1000 eu­ro. Vas­ta­valt kü­la­de­le eral­da­ta­va ra­ha jao­ta­mi­se uue­le kor­ra­le tu­leb val­laee­lar­vest saa­da­va kü­la­ra­ha 2022. aas­ta jääk ära ku­lu­ta­da hil­je­malt 2026. aas­ta lõ­puks.

Kuu­sa­lu val­la va­ba­te­ge­vus­te koor­di­naa­tor Ve­ro­ni­ka Laen­de vas­tas, et kü­la­ra­ha väl­ja­maks­mi­se alu­seks saab ol­la Kuu­sa­lu kü­la­va­ne­ma sta­tuu­di­le vas­tav kü­la­koo­so­le­ku ot­sus. Ku­na kü­la­koo­so­le­ku­te kok­ku­kut­su­mi­ne võ­tab ae­ga, tu­leks kü­la­del soo­vi kor­ral ge­ne­raa­to­rid eel­ne­valt ära os­ta. Ku­lu­tus hü­vi­ta­tak­se hil­jem kü­la­ra­hast täie­li­kult või osa­li­selt ole­ne­valt sel­lest, kui­das kü­la­koos­o­lek on ot­sus­ta­nud ja kü­la­ra­ha ja­gub.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 21. detsembril
Järgmine artikkelRoobar miniliiga kolmandal etapil võidutsesid Aruküla poisid