Forus Grupp an­ne­tas Ani­ja val­la koo­li­de­le jõu­saa­li­sead­meid

247
Fo­ru­se kin­gi­tud tree­nin­gu­va­hen­did Keh­ra spor­di­hoo­ne jõu­saa­lis.

OÜ Fo­rus Grupp, mil­lel on Tal­lin­nas Col­den Clu­bi fit­nessk­lu­bi­des mi­tu jõu­saa­li, an­ne­tas Keh­ra ja Aeg­vii­du spor­di­saa­li­de­le ning Ala­ve­re koo­li võim­las­se 8 jõu­saa­li­sea­det: kolm jook­su­lin­ti, ühe rat­ta ning ne­li eri­ne­vat step­pe­rit ehk tree­nin­gu­va­hen­dit, mis jäl­jen­da­vad kõn­di­mist või tre­pist üles jooks­mist.

Fo­rus Spor­di­kes­kus­te juht Ma­rek Ka­le­ta sel­gi­tas, et te­gu on va­rem Gol­den Clu­bi jõu­saa­li­des ka­su­ta­tud, kuid vä­ga heas kor­ras ja hool­da­tud sead­me­te­ga: „Ma­si­nad on vä­ga mood­sad ning tä­nu sel­le­le, et neid saab te­le­fo­ni­ga ühen­da­da, on hu­vi­lis­tel või­ma­lik en­da spor­diand­meid ana­lüü­si­da, nen­de prae­gu­ne väär­tus kok­ku on li­gi 10 000 eu­rot “ sõ­nas ta.

Fo­rus Gru­pi te­gev­juht, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­mees Mar­gus Nõl­vak üt­les, te­ma soov oli, et Fo­ru­ses ka­su­tu­se­ta jää­nud sead­med lä­hek­sid las­te­le ja noor­te­le uu­te tree­ni­mis­või­ma­lus­te loo­mi­seks. Koos Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma nõu­ko­gu esi­me­he Too­mas Tõ­ni­se­ga pak­ku­sid nad neid Keh­ra spor­di­hoo­ne jõu­saa­li­le.

„Ku­na Keh­ra jõu­saa­li kõik sead­med ei mah­tu­nud, ja­gus ka Ala­ve­re ja Aeg­vii­du spor­di­saa­li­des­se. Mul on üli­hea meel, et sai­me te­ha head ning pa­nus­ta­da noor­te lii­ku­mis­har­ju­mus­tes­se, mis ai­ta­vad ta­ga­da hea vaim­se ja füü­si­li­se ter­vi­se,“ lau­sus Mar­gus Nõl­vak.

Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe rää­kis, et jõu­saa­li­sead­me­te pea­lin­nast Ani­ja val­da trans­por­ti­mi­se­ga ai­tas sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu lii­ge Ur­mas Laa­nem.

 

„Vä­ga to­re kin­gi­tus. Keh­ra spor­di­hoo­ne jõu­saa­lis sai­me tä­nu sel­le­le osa se­ni­seid sead­meid väl­ja va­he­ta­da – ühe vä­ga va­na ja lo­gi­se­va step­pe­ri ning jook­su­lin­di, mi­da oli­me pi­de­valt re­mon­ti­nud. Ka rat­ta tõi­me Keh­ra jõu­saa­li. Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne jõu­saal ja Ala­ve­re võim­la jõu­saa­li­nurk said jook­su­lin­did ja stop­pe­rid, mi­da seal va­rem ei ol­nud,“ kõ­ne­les Ta­nel Laan­mäe.

Keh­ra ja Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne­te jõu­saa­le ning Ala­ve­re koo­li võim­la jõu­saa­li­nur­ka saa­vad ka­su­ta­da nii lap­sed ja noo­red kui täis­kas­va­nud. Keh­ra ja Aeg­vii­du spor­di­hoo­ned on Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma hal­la­ta. Jõu­saa­li­pi­let mak­sab Keh­ras ku­ni 2 tun­niks 3 eurot ning õpi­las­te­le, üliõ­pi­las­te­le ja pen­sio­nä­ri­de­le 2 eu­rot, kuu­pi­le­ti hind on vas­ta­valt 23 ja 16 eu­rot. Aeg­vii­du spor­di­hoo­nes saab jõu­saa­li ku­ni kaks tun­di ka­su­ta­da 2 eu­ro eest, soo­dus­pi­let mak­sab 1 eu­ro ning kuu­pi­le­tid vas­ta­valt 16 ja 8 eu­rot.

„Hin­nad on pi­gem süm­bool­sed, meie ees­märk ei ole tee­ni­da tu­lu, vaid pak­ku­da val­la­rah­va­le või­ma­li­kult mit­me­ke­si­seid spor­ti­mis­või­ma­lu­si,“ mär­kis Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja.

Ta li­sas, et Keh­ras ka­su­ta­tak­se jõu­saa­li vä­ga ak­tiiv­selt, kesk­mi­selt käib seal 300 ini­mest kuus.

Ala­ve­re võim­las saa­vad jõu­saa­li­sead­med ka­su­ta­da koo­li­lap­sed ning spor­di­saa­li ren­ti­vad täis­kas­va­nud.

Ta­nel Laan­mäe: „Usun, et meie jõu­saa­li­de uued sead­med mo­ti­vee­ri­vad iga­päe­va­ka­su­ta­jaid ja spor­di­hu­vi­li­si en­da ho­bi­ga eda­si te­ge­le­ma ning lii­ku­ma pa­re­ma ja ter­vis­li­ku­ma Ani­ja val­la ja Ees­ti poo­le.“

Eelmine artikkelKol­ga selt­si­ma­jast on saa­nud ko­gu­kon­na­kes­kus
Järgmine artikkelLee­gi­ran­na reo­veep­rob­leem Kuu­sa­lu val­las se­ni la­hen­du­se­ta