FARIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab Keh­ras kont­ser­ti­de sar­ja

1101
FARIŠTAMO ELLER loodab, et Kehra linnaruumisarja kontsertidele tuleb palju kuulajaid: „Toome head esinejad vaat et koju kätte.”

Keh­ras elav pia­nist FA­RIŠTA­MO EL­LER kor­ral­dab ko­du­lin­nas klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­de sar­ja – kont­ser­did toi­mu­vad va­hel­du­mi­si koo­li­ma­jas ja raud­tee­jaa­mas.

„Tü­tar kas­vab, mõt­le­sin, kus saak­sin väi­ke­se lap­se­ga käia, kui Tal­lin­nas­se õh­tu­ti kont­ser­di­le min­na ei jõua. Sain aru – kui soo­vid, et mi­da­gi oleks tei­si­ti, pead se­da te­ge­ma, mit­te oo­ta­ma, et kee­gi tei­ne teeks,“ üt­leb pia­nist Fa­riš­ta­mo El­ler, kes kor­ral­dab Keh­ras ke­va­de­ni toi­mu­vat klas­si­ka­li­se muu­si­ka sar­ja „Maailm. Muu­si­ka. Meie“.

Kont­ser­did hak­ka­vad toi­mu­ma üks kord kuus nel­ja­päe­vi­ti va­hel­du­mi­si Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis ja raud­tee­jaa­ma hoo­nes. Eri­ne­va­te toi­mu­mis­koh­ta­de tõt­tu on kor­ral­da­ja ni­me­ta­nud sel­le ka lin­na­ruu­mi sar­jaks: „Sõl­tu­valt asu­ko­hast on kont­ser­di ise­loo­mud eri­ne­vad. Näi­teks sak­so­fo­ni­ga raud­tee­jaa­ma väi­ke­ses saa­lis esi­ne­da ei saaks, see on nii va­li pill, et viiks seal ka­tu­se len­du.“

Kui­gi te­gu on klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­de­ga, oo­tab Fa­riš­ta­mo El­ler kuu­la­ma kõi­ki, ka neid, kes mui­du näi­teks Es­to­nia kont­ser­di­saa­lis ei käi: „Meie kont­ser­did ei ole kit­salt sü­va­muu­si­ka aus­ta­ja­te­le, vaid ka ini­mes­te­le, kes soo­vi­vad oma sil­ma­rin­gi ava­rda­da ja mõ­nu­sat nel­ja­päe­va õh­tut vee­ta. Mi­nu mee­lest on kõik esi­ne­jad põ­ne­vad, igav ei to­hiks kel­lel­gi ol­la. Need on ta­va­lis­test klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­dest na­tu­ke teist­moo­di – esi­ne­jad po­le ku­sa­gil kõr­gel või kau­gel, vaid suht­le­vad pub­li­ku­ga, ka pä­rast kont­ser­ti on või­ma­lik esi­ne­ja­te­ga rää­ki­da, mul­jeid va­he­ta­da.“

Ühek­sa kont­ser­ti
Sar­ja esi­me­ne tun­nia­ja­ne kont­sert on Keh­ra güm­naa­siu­mi saa­lis 27. sep­temb­ril, esi­neb trio „Kirg­lik ja tu­li­ne“ – Li­lia­na Tamm-Maa­ten viiu­lil, Eve Neu­mann sak­so­fo­nil ja An­ne­li Toh­ver kla­ve­ril.

Kõik kont­ser­did al­ga­vad kell 18.30, väl­jaar­va­tud ok­toob­ris jaa­ma­hoo­nes toi­muv bee­bi­kont­sert – sel­le al­gu­saeg on kell 11 ning kont­sert lü­hem, um­bes pool tun­di. Esi­ne­vad pia­nist Na­ta-Ly Sak­kos ja viiul­da­ja Lee­na Laa­si. Nen­de pi­kem kont­sert on jaa­nua­ris koo­li saa­lis.

Bee­bi­kont­sert on mõel­dud väi­kes­te las­te va­ne­ma­te­le, neid oodatakse koos las­te­ga. Tra­dit­sioo­ni­li­si too­le kuu­la­ja­te­le po­le, on te­kid-pad­jad, et oleks mõ­nus.

„Soo­mes te­hak­se sel­li­seid kont­ser­te am­mu ja vä­ga pal­ju, ku­hu kut­su­tak­se bee­bi­sid em­me­de-is­si­de­ga. Ka Ees­tis on neid tei­nud rah­vu­soo­per Es­to­nia ja nüüd ka ER­SO. Kui ER­SO sel­li­seid kont­ser­te alus­tas, müü­di pi­le­tid vä­ga rut­tu lä­bi, mi­na näi­teks ei saa­nud­ki, jäin hil­jaks,“ ju­tus­tab Fa­riš­ta­mo El­ler.

Bee­bi­kont­ser­di pa­lad on lü­he­mad, lap­sed või­vad seal pi­ku­ta­da või va­balt rin­gi roo­ma­ta: „Bee­bi­kont­ser­dil on liht­salt teist­su­gu­ne õhk­kond, kee­gi ei vaa­ta hal­vas­ti, kui väi­ke­sed lap­sed tee­vad häält ega pü­si pai­gal.“

No­vemb­ris koo­lis toi­muv on ka­van­da­tud Keh­ra koo­li sün­ni­päe­va­kont­ser­di­na, siis esi­ne­vad Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed. Det­semb­ris saab jaa­ma­hoo­nes kuu­la­ta Root­si rah­vus­lik­ku keel­pil­li nyc­kel­har­pat, mi­da män­gib Kaa­ri Uus, veeb­rua­ris esi­neb soo­lo­laul­ja Kad­ri-Liis Kukk, märt­sis tant­su­li­se ka­va­ga an­sam­bel La Vol­ta Šveit­sist. Ap­ril­li kü­la­li­ne on Ees­ti Muu­si­ka- ja Teat­ria­ka­dee­mia dok­to­rant Theo­do­re Par­ker Amee­ri­kast, kes män­gib elekt­ri­ki­tar­ri ning teeb va­baimp­ro­vi­sat­sioo­ni. Sar­ja vii­ma­sel kont­ser­dil esi­ne­vad kla­ve­ri­duo KeA­mo – Fa­riš­ta­mo El­ler ja Me­ri­ke Poom ning laul­ja Eg­le Troon.

Kõi­ki­de kont­ser­ti­de koh­ta on in­fo sar­ja Fa­ce­boo­ki le­hel nii ees­ti kui ve­ne kee­les: „Pla­ka­tid on sa­mu­ti ka­hes kee­les, et ka need ini­me­sed, kes ees­ti keelt vä­ga häs­ti ei os­ka, saak­sid sar­jast tea­da ja tu­lek­sid kont­ser­ti­de­le. Keh­ras elab ju ini­me­si mit­me­küm­nest eri rah­vu­sest.“

Ku­na kool ja MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam on kont­ser­di­sar­ja kor­ral­da­mi­sel koos­töö­part­ne­rid ja või­mal­da­vad ruu­me ka­su­ta­da ta­su­ta, ning ka kor­ral­da­ja töö on va­ba­taht­lik, on kont­ser­did las­te­le ja õpi­las­te­le ta­su­ta, täis­kas­va­nu­te­le mak­sab pi­let 5 eu­rot.

„Loo­dan, et nõn­da saa­vad või­ma­li­kult pal­jud ini­me­sed nau­ti­da vä­ga häid kont­ser­te, mis tu­le­vad vaat et ko­ju kät­te,“ lau­sub kor­ral­da­ja.

Ha­riv ees­märk
„Öel­dak­se, et kui ta­had last ku­ri­te­ge­vu­sest ee­mal hoi­da, siis pa­ne ta koo­ri laul­ma. Klas­si­ka­li­ne sü­va­muu­si­ka aren­dab aju ja kas­va­tab in­tel­li­gent­sust. Mi­da roh­kem on meil en­da ha­ri­mi­seks või­ma­lu­si, se­da pa­rem. Neil kont­ser­ti­del kõ­lab se­da­laa­di muu­si­ka, mi­da me raa­diost või­bol­la ei kuu­la ning ku­hu emad-isad ei os­ka või ei jõua viia,“ rää­gib Fa­riš­ta­mo El­ler.

Ta teeb lin­na­ruu­mi­sar­ja kor­ral­da­ja­na Keh­ra koo­li­ga ti­he­dat koos­tööd – saa­dab en­ne iga kont­ser­ti koo­li­le in­fo, et õpe­ta­jad saak­sid se­da ka­su­ta­da õp­pep­rot­ses­si osa­na, näi­teks tut­vus­ta­da he­li­loo­jaid või pil­le.

Iga kont­ser­di­ga seo­ses soo­vib ta tä­he­le­pa­nu pöö­ra­ta ka mõ­ne­le kesk­kon­na­hoiu­ga seo­tud tee­ma­le. Näi­teks käis Fa­riš­ta­mo El­ler Maail­ma­ko­ris­tus­päe­val oma pe­re­ga Keh­ra ter­vi­se­ra­ja ää­res prü­gi kor­ja­mas. Ok­toob­ri­kuus kut­sub ta kõi­ki mär­ka­ma maas ve­de­le­vat prü­gi ning se­da üles võt­ma ning pa­ne­ma prü­gi­kas­ti. Kesk­kon­na sääst­mi­seks püüab ta ka kont­ser­di­sar­ja in­fot le­vi­ta­da eel­kõi­ge sot­siaal­mee­dias, pla­ka­teid trük­ki­da või­ma­li­kult vä­he: „Soo­vin, et ka se­da sar­ja te­hes oleks öko­loo­gi­li­ne ja­la­jälg või­ma­li­kult väi­ke, sel­le­pä­rast ei trü­ki me ka­va­leh­ti, vaid esi­ne­jad rää­gi­vad ise, ka­va pro­jit­see­ri­me sei­na­le. Sa­mu­ti ta­han lei­da põ­ne­va vii­si, mil­le­ga asen­da­da pi­le­tid, et ei te­kiks prü­gi.“