EV100 kin­gi­tus Vi­ha­soos – vaat­lus­torn ja lin­nu­fo­to­de näi­tus

985
Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si ju­hi­le LIN­DA MET­SAO­RU­LE an­dis mä­les­tusp­laa­di üle EV100 kin­gi­tus­te Ida-Har­ju koor­di­naa­tor KAI­SA LIN­NO. Fo­to Peep Lin­no

EV100 mä­les­tusp­laat an­ti üle ja kin­ni­ta­ti Vi­ha­soo plat­vor­mi­le lau­päe­val, 6. ok­toob­ril – rah­vus­va­he­li­sel lin­nu­vaat­lus­päe­val.

Eru La­he Ran­na­rah­va Selts ja puit­ma­ju too­tev fir­ma Nor­dic Hou­ses ava­sid rah­vus­va­he­li­sel lin­nu­vaat­lus­päe­val Vi­ha­soo lin­nu­vaat­lus­tor­nis 40 fo­tost koos­ne­va näi­tu­se. Pil­ti­del on enam ­le­vi­nud lin­nud, ke­da saab nä­ha Vi­ha­soo kül­je all asu­va­tel lai­du­del Eru la­hes ning ka roos­ti­kus ja üm­ber­kaud­se­tel põl­du­del. Te­gu on ot­se­kui lin­du­de vä­li­mää­ra­ja­ga – tor­ni plat­vor­mi piir­de si­se­kül­ge­de­le on sea­tud 40 üm­mar­gust kleep­su, mil­lel igal üks lin­nu­pilt. Iga pil­di all on lin­nu ni­mi ees­ti, ing­li­se, ve­ne ja la­di­na kee­les. Ena­mi­ku fo­to­de au­tor on tun­tud loo­dus­fo­tog­raaf Aar­ne Ader, osad on tei­nud Pä­ris­pea ja Vi­ha­soo lin­nu­vaat­lus­tor­ni in­fo­tahv­li­te ku­jun­da­ja Hei­ko Kruu­si. Au­to­ri­ta­su­deks ja pil­ti­de val­mis­ta­mi­se­le ku­lus kok­ku 2160 eu­rot, mil­lest 1080 eu­rot ehk pool an­dis Kuu­sa­lu vald, tei­se poo­le ra­has­ta­sid võrd­selt Nor­dic Hou­ses ja Eru La­he Ran­na­rah­va Selts.

MTÜ Eru La­he Ran­na­rah­va Selts juht Lin­da Met­saorg üt­les, et näi­tus, aga ka kaks aas­tat ta­ga­si ra­ja­tud torn koos park­la ja in­fo­tahv­li­ga on kin­gi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gi­le 100. sün­ni­päe­va pu­hul. Tor­ni ra­jas hea­te­ge­vus­li­kus kor­ras fir­ma Nor­dic Hou­ses koos­töös Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si­ga.

EV100 kin­gi­tus­te Ida-Har­ju koor­di­naa­tor Kai­sa Lin­no an­dis Lin­da Met­sao­ru­le üle EV100 mä­les­tusp­laa­di, mil­le­le on kan­tud kuu­päev 6. ok­too­ber 2018 ja Vi­ha­soo kü­la ni­mi. Plaa­di kin­ni­tas tor­ni plat­vor­mi sei­na­le lin­nu­vaat­le­ja Mau­no Muld­ma Vi­ha­soost.

Lin­da Met­saorg: „See on Vi­ha­soo kü­la kink, torn asub Vi­ha­soo kü­las, asu­ko­ha pak­kus pi­kaaeg­ne lin­nu­vaat­le­ja Mee­lis Al­le­mann Vi­ha­soost.“
Näi­tu­se ava­mi­sel oli lin­nu­vaat­le­jaid, loo­dus­gii­de, Vi­ha­soo kü­la rah­vast ja Nor­dic Hou­se­se töö­ta­jaid koos pe­re­de­ga, kok­ku üle 40 hu­vi­li­se. Lin­da Met­saorg tä­nas abi­li­si, kel­le toe, nõu ja jõu­ga sai torn püs­ti­ta­tud.

Nor­dic Hou­se­se juht Ar­go Saul lu­ges et­te Dag­finn Sørli, Nor­ra suur­saa­di­ku Ees­tis 2014-2018, saa­de­tud kir­ja Vi­ha­soo lin­nu­vaat­lus­tor­ni koh­ta: ,,Nel­ja aas­ta jook­sul, mil olin Nor­ra suur­saa­dik Ees­tis, nau­ti­sin rei­si­mist, avas­ta­des teie maa kau­neid loo­dus­lik­ke aar­deid ja eri­ti ri­kast ran­ni­kuäär­set lin­nue­lu. Sel­le aas­ta juu­nis leid­sin en­da jaoks vä­ga so­liid­se ja ilu­sa lin­nu­vaat­lus­tor­ni Eru la­he ää­res ja suu­reks ül­la­tu­seks oli ka veel nor­ra­keel­ne silt sel­gi­tu­se­ga, et see on ehi­ta­tud kin­gi­tu­se­na Nor­dic Hou­se­selt. Pal­ju­de lin­du­de hul­gas õn­nes­tus mul jäl­gi­da, kui­das ka­la­kot­kas püü­dis veest suu­re ka­la ja len­das sel­le­ga eda­si. Kõi­ge fan­tas­ti­li­sem ela­mus oli aga see kui nä­gin ühel ja sa­mal ajal õhus vii­te me­ri­kot­kast – us­ku­ma­tu vaa­te­pilt. Te­gin ka paar fo­tot. Tä­nud Nor­dic Hou­ses, ime­li­se kin­gi­tu­se eest kõi­gi­le loo­dus­hu­vi­lis­te­le Ees­tis.”

Lin­da Met­saorg rää­kis, et lin­nu­vaat­lus­päe­val loen­da­ti Vi­ha­soo tor­ni ümb­ru­ses 1400 lin­du 41 lii­gist: „Eru laht oli lau­päe­val pee­gel­si­le ja ra­hu­lik. Läk­si­me sealt eda­si Pä­ris­pea mat­ka­ra­ja­le, Ha­ra la­hel oli sa­mal päe­va tu­gev torm.“

Eelmine artikkelAeg­vii­du se­ni­ne pe­rearst jät­kab asen­du­sars­ti­na
Järgmine artikkelAni­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sed tun­nus­ta­sid õpe­ta­jaid ja kul­tuu­ri­te­gi­jaid