Est­ro­ni näi­tus ja en­dis­te töö­ta­ja­te koh­tu­mi­ne tu­leb kuu aja pä­rast Kiiu mõi­sas

784
Kiiu mõi­sa pea­sis­se­käik aas­tal 1969. Fo­to au­tor Mai­la Tamm kom­men­tee­rib, et ma­ja on tä­na­se­ni püs­ti tä­nu elekt­roo­ni­ka­te­ha­se­le Est­ron, mis seal 50 aas­tat ta­ga­si töö­le hak­kas ja la­gu­ne­ma ha­ka­nud hoo­ne ära re­mon­tis.

„Kuu­sa­lu kol­hoo­si abiet­te­võt­te Est­ron eti­ke­tid olid sü­ga­val nõu­kaa­jal si­ni­must­val­ged, us­ku­ma­tu, kas po­le,“ üt­leb näi­tu­se kok­ku­pa­ni­ja ja kor­ral­da­ja MAI­LA TAMM.

Kiiu mõi­sas, kus aas­taid on asu­nud Kuu­sa­lu val­la­ma­ja, te­gut­ses aas­ta­tel 1969-1977 elekt­roo­ni­ka­te­has Est­ron, mil­le too­dang oli kuu­lus üle Nõu­ko­gu­de Lii­du. Teh­ti mit­me­su­gu­seid elekt­roo­ni­ka­sead­meid, ka laua­kal­ku­laa­to­reid, mõõ­te­riis­tu põl­lu­ma­jan­du­se jaoks ja si­de­süs­tee­me, üks kuul­sa­maid too­teid oli te­le­fo­ni­süs­teem Est­ron-1000. Est­ro­ni kõr­va­le loo­dud Bio-Est­ro­nist are­nes väl­ja Re­me­dia.

Est­ron asu­ta­ti ok­toob­ris 1968, toot­mi­ne al­gas jaa­nua­ris 1969. Et­te­võt­te en­dis­te töö­ta­ja­te al­ga­tu­sel tä­his­ta­tak­se ree­del, 25. sep­temb­ril 50 aas­ta möö­du­mist te­ha­se töö­le­hak­ka­mi­sest.
Pea­kor­ral­da­ja on Kuu­sa­lu las­teaia õpe­ta­ja Mai­la Tamm, kes töö­tas te­ha­ses 7 aas­tat. Ta üt­leb, et pool aas­tat on ku­lu­nud fo­to­de, mä­les­tus­te ja ese­me­te ko­gu­mi­seks, aga see on ol­nud nau­di­tav aeg täis nos­tal­giat ja leid­mis­rõõ­mu.

Mai­la Tamm: „Al­ga­tus tu­li Sõ­nu­mi­too­ja kau­du – kui mul­lu no­vemb­ris il­mus le­hes lu­gu sel­lest, et pe­re­kond Ma­ka­rov an­dis val­la­maj­ja ese­meid Est­ro­ni ajast, kom­men­tee­ris val­laar­hi­tekt Ka­di Raud­la sa­mas loos, et võiks kor­ral­da­da näi­tu­se, kut­su­da Est­ro­ni­ga seo­tud ini­me­sed tut­vu­ma vast­re­mon­di­tud Kiiu mõi­sa­ga ja mee­nu­ta­ma en­di­si ae­gu. Su­vel pa­ni­me Sõ­nu­mi­too­jas­se ja Fa­ce­boo­ki kuu­lu­tu­se, et pa­lu­me fo­to­sid ja mee­nu­tu­si. Sel­lest oli abi, sain e-kir­ja ka en­di­selt kol­lee­gilt, Est­ro­ni in­se­ner-konst­ruk­to­rilt Vil­lu Prak­silt. Ta saa­tis te­ha­se koh­ta koos­ta­tud lü­hia­ja­loo. Võt­sin Vil­lu­ga ühen­dust, näi­tu­se ma­ter­ja­lid va­li­si­me ja pa­ni­me kok­ku koos­töös. Vii­ma­sel ajal ole­me kor­du­valt is­tu­nud ja aru­ta­nud, koos­ta­si­me koos ka üld­kok­ku­võt­te.“

Näi­tust ai­tab ku­jun­da­da Kol­ga muu­seum. Mai­la Tamm ja Vil­lu Praks and­sid möö­du­nud ree­del ma­ter­ja­lid üle Kol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­ja­le Ul­vi Meie­ri­le ja va­ra­hoid­ja­le Git­ta Truu­si­le.
Eks­po­nee­ri­ta­va­te fo­to­de seas on ka Mai­la Tam­me üles­võe­tud pilt Kiiu mõi­sa pea­sis­se­käi­gust aas­tal 1969. Ta mee­nu­tab: „Olin siis 18aas­ta­ne ja vä­ga krii­ti­li­ne, Est­ro­nis ju­ba töö käis, aga ma­ja ei ol­nud veel kor­da teh­tud. Taht­sin juh­ti­da tä­he­le­pa­nu, et ha­ka­taks kor­ras­ta­ma, kui­gi ta­sa­pi­si ju ma­ja re­mon­di­ti. Kiiu mõis oli 1960nda­te aas­ta­te lõ­pus la­gu­ne­mas, ka­tus kat­ki. Te­ha­se asu­ta­ja ja di­rek­tor Vla­di­mir Ma­ka­rov alus­tas ka­tu­se re­mon­dist, mi­nu ar­va­tes võib öel­da, et te­ma tu­lek Kuu­sa­lu kol­hoo­si ja Est­ro­ni käi­ma­pa­nek pääs­tis Kiiu mõi­sa ja ka Kiiu tor­ni. Kui toot­mi­ne laie­nes, ehi­ta­ti töö­ko­ja kõr­va­le uus suur toot­mis­hoo­ne, Est­ron läks sin­na. Mõi­sa ko­lis Kuu­sa­lu kol­hoo­si kon­tor.“

Eelmisel nädalal käisid Maila Tamm ja Villu Praks renoveeritud Kiiu mõisas, vaatasid kunagisi töö- ja eluruume – töötajad elasid maja teisel korrusel.

Maila Tamm kiidab: „Suur rõõm on tõdeda, et Kiiu mõis on aastal 2019 väga ilus ja meie saame nii kaunis majas oma kunagist innovaatilist ja edumeelset ettevõtet Estron meenutada.“

Näi­tu­se koh­ta sõnab ta, et li­gi 300 fo­tost tu­li te­ha va­lik, 130 pil­dist te­hak­se slai­di­sõu ja al­bu­mid ning läh­tu­valt tee­mast trü­ki­tak­se osa sten­di­de­le. Mä­les­tu­si on saa­dud 15 ini­me­selt. Nä­ha saab ka Est­ro­ni too­teid, su­ve­nii­re, do­ku­men­te. Ori­gi­naa­le­se­meid eks­po­nee­ri­tak­se vaid näi­tu­se ava­mi­se päe­val. Osa­sid ese­meid veel ot­si­tak­se. Kui kel­lel­gi on al­les Est­ro­ni emb­lee­mi­ga su­ve­niir­müts või Mi­ki-Hii­re pil­di­ga T-särk, võiks näi­tu­se­le an­da. Po­le ka tea­vet esi­me­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja Evald To­ri koh­ta.

„Nal­ja ja vi­gu­ri­te­ge­mist oli tol ajal pal­ju, oli­me ju noo­red. Rää­gi­me kok­ku­saa­mi­sel li­saks töö­ta­mi­se­ga seo­tud mee­nu­tus­te­le ka väl­ja­sõi­tu­dest ja pi­du­dest, neist­ki on to­re­daid pil­te al­les,“ lu­bab pea­kor­ral­da­ja.

Kokk­utu­le­kul esi­ne­vad Mai­la Tamm, Vil­lu Praks, en­di­ne gal­vaa­ni­kao­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Tiit Al­le, pea­konst­ruk­tor ja hi­li­sem di­rek­tor Tõ­nu Tük­sam­mel ning Bio-Est­ro­ni üks ra­ja­jaid Ga­li­na Bo­ris­so­va. Kor­ral­da­jad jul­gus­ta­vad, kel veel soo­vi oma mä­les­tu­si laie­malt ja­ga­da, on oo­da­tud sõ­na võt­ma.

Eelmine artikkelKuusalu hariduse tugikeskust juhib ANNIKA AGU-AASRAND
Järgmine artikkelKus Keh­ras va­nas­ti meelt la­hu­ta­ti