Erio­lu­kord pi­ke­neb 17. mai­ni

356

Va­ba­rii­gi va­lit­sus pi­ken­das ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­kust tin­gi­tud erio­lu­kor­da ku­ni pü­ha­päe­va, 17. mai­ni. Va­lit­su­se ot­su­se­ga 12. märt­sil väl­ja kuu­lu­ta­tud erio­lu­kord pi­di esial­gu kest­ma ku­ni 1. mai­ni. Su­le­ti kul­tuu­ri- ja spor­di­kes­ku­sed, raa­ma­tu­ko­gud, muu­seu­mid, raa­ma­tu­ko­gud. Koo­lid suu­na­ti dis­tant­sõp­pe­le, kee­la­ti rah­va­ko­gu­ne­mi­sed.

Tu­le­ne­valt va­lit­su­se kor­ral­du­sest võt­sid ka oma­va­lit­su­sed vas­tu ot­su­sed erio­lu­kor­ra kest­vu­se ning keh­ti­ma ha­ka­nud pii­ran­gu­te koh­ta. Nüüd tu­leb neid ot­su­seid pi­ken­da­da.

Ka on ju­ba ha­ka­tud te­ge­ma mõ­nin­gaid lee­ven­du­si. Ani­ja vald avab lisaks Lastetarele veel kaks lasteaeda ja Lok­sa lin­nas on ava­tud Õn­net­rii­nu las­teaed. Kuu­sa­lu vald lu­bab ala­tes käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­vast ka­su­ta­da Kuu­sa­lu koo­li ten­ni­se­väl­ja­kut ja lae­nu­ta­da raa­ma­tu­ko­gu­des raa­ma­tuid kon­tak­ti­va­balt.

Ani­ja vald
Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et vallavalitsus otsustas hakata eriolukorraga seotud piiranguid tasapisi lõdvendama. Alates 2. maist avatakse staadionid, välised jõusaalid ja seiklusrajad, kus on võimalik välitingimustes sportida: „Mänguväljakud jäävad esialgu veel suletuks, nende avamise otsustame jooksvalt, vallavalitsus peab nagunii iga päev koosolekuid.“

Staadionid avatakse kella 10-20, alates pärastlõunast on kohal administraator, kes jälgib, et peetaks kinni eriolukorra reeglitest. Korraga lubatakse staadionile kuni 15 inimest.

Esmaspäevast, 4. maist avatakse Kehra Lepatriinu ja Alavere Mõmmila lasteaias üks valverühm, Aegviidu lasteaed jääb suletuks: „Viisime lapsevanemate seas läbi uue küsitluse, Aegviidu laste vanemad kinnitasid, et saavad praegu lapsed kodus hoida. Teiste puhul eeldame, et lasteaeda tuuakse laps siiski vaid juhul, kui pole võimalik koju jätta.“

Ka raamatukogud jätkavad kontaktivaba laenutamist, Aegviidu raamatukogu teade avamise kohta oli ekslik.

Kuu­sa­lu vald
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si kom­men­tee­ris, et esi­me­sed lee­ven­du­sed on teh­tud krii­si­ko­mis­jo­ni et­te­pa­ne­kul ja loo­tu­ses, et ko­roo­na­vii­rus hak­kab taan­du­ma: „Kui juh­tub, et na­ka­tu­nu­te arv hak­kab taas tõus­ma, siis tu­leb need lee­ven­du­sed lõ­pe­ta­da. Jäl­gi­me va­lit­su­se ot­su­seid. Sa­mas, kui na­ka­tu­nu­te arv jär­jest vä­he­neb, tee­me ehk uu­si lee­ven­du­si.“
Ta rää­kis, et val­la­ma­ja vä­li­suks on en­di­selt su­le­tud, ena­mik amet­nik­ke töö­ta­vad ko­du­kon­to­ris, osad ole­ne­valt tööü­le­san­ne­test ka val­la­ma­jas. Ko­da­ni­ke vas­tu­võt­tu ei toi­mu.

„In­ter­ne­tip­lat­vor­mi­de ka­su­ta­mi­ne hoiab kok­ku aja- ja kü­tu­se­ku­lu, mis va­rem läks koo­so­le­ku­te­le-koh­tu­mis­te­le sõit­mi­seks. Ole­me koo­so­le­ku vor­mis su­hel­nud va­ra­se­mast olu­li­selt ti­he­da­malt. Val­la­ma­ja kõi­gi töö­ta­ja­te ühi­sed koo­so­le­kud olid va­rem kord kuus, nüüd toi­mu­vad igal nä­da­lal. Val­la ha­ri­dus­juh­ti­de­ga koh­tu­si­me en­ne vas­ta­valt va­ja­du­se­le, erio­lu­kor­ra ajal hak­ka­si­me di­gi­koo­so­le­kuid pi­da­ma kord nä­da­las. Val­laa­met­ni­ke töö laa­bub. Esial­gu oli ko­du­kon­to­ri­tes töö­ta­des ras­ku­si and­me­baa­si­de süs­tee­mi­de­ga, nüüd on li­gi­pää­sud loo­dud,“ kir­jel­das ta.

Raa­si­ku vald
Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et se­ni­ne töö­kor­ral­dus jät­kub val­las se­ni, ku­ni keh­tib va­ba­rii­gi va­lit­su­se keh­tes­ta­tud erio­lu­kord. Koo­lid, rah­va­ma­jad, noor­te­kes­ku­sed, raa­ma­tu­ko­gud on en­di­selt su­le­tud. Val­la­ma­jas on suur osa töö­ta­jaist ko­du­kon­to­ris, val­la­va­nem töö­tab iga­päe­va­selt val­la­ma­jas. Val­la­va­lit­su­se iga­nä­da­la­sed is­tun­gid toi­mu­vad vee­bi­kesk­kon­nas.
Val­la­va­lit­sus on ot­sus­ta­nud, et ka mai­kuu eest lap­se­va­ne­mad las­teae­da­de osa­lus­ta­su maks­ma ei pea.

„Ole­me aru­ta­nud, kas pi­ken­da­da staa­dio­ni­de õh­tust lah­ti­ole­kuae­ga, ot­sus­ta­nud veel ei ole,“ lau­sus val­la­va­nem.

Prae­gu on Aru­kü­la ja Raa­si­ku staa­dio­nid ava­tud iga päev kel­la 9-19.

Koos kultuurijuhtidega on kokku lepitud, et maist kuni augusti lõpuni avalikke üritusi ei toimu. Vallavalitsus ja koolijuhid leppisid kokku, et distantsõpe jätkub õppeaasta lõpuni, see tähendab, et õpilasi ei kutsuta kooli ka väikeste gruppidena.

Lok­sa linn
Lok­sa lin­na­pea Vär­ner Loots­mann tea­tas, et lin­na­va­lit­sus pi­ken­dab 30. ap­ril­li is­tun­gil erio­lu­kor­ra kest­vust ku­ni va­ba­rii­gi va­lit­su­se uu­te kor­ral­dus­te­ni: „Vaa­ta­me, mi­da toob mai­kuu. Esial­gu ei ole muid pii­ran­guid plaa­nis lee­ven­da­da, aga las­teaia ava­si­me es­mas­päe­vast, 27. ap­ril­list, et an­da lap­se­va­ne­ma­te­le või­ma­lus min­na taas töö­le. See on usal­du­se kü­si­mus, laps ja pe­re­liik­med pea­vad ole­ma ter­ved.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu noor­te­kes­ku­ses You­Tu­be’i ot­se­kont­sert bän­diõp­pe toe­tu­seks
Järgmine artikkelAeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo on val­mis