Eri­meel­su­sed Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se üle

1093

Küm­ne kor­te­ri­ga sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja mak­su­mu­seks pla­nee­ri­ti 592 000 eu­rot, kuid rii­gi­han­ke oda­vaim pak­ku­mi­ne on li­gi 350 000 eu­rot kal­lim.

Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­ga võt­tis ühen­dust Kuu­sa­lu val­las ko­du­ses kesk­kon­nas ela­mist toe­ta­vaid eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­seid osu­ta­va MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ju­ha­tu­se lii­ge ja juh­tiv te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav. Ta on mu­res, et Kuu­sa­lu Hoo­le­la al­ga­tu­sel tel­li­tud sot­siaal­hoo­le­kan­de­ma­ja pro­jekt ja sel­le ehi­ta­mi­seks sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mist Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se­le lu­ba­tud 392 000 eu­rot Eu­roo­pa Lii­du toe­tus­ra­ha või­vad jää­da ka­su­ta­ma­ta. Seo­ses rii­gi­han­ke­ga olu­li­selt kal­li­maks osu­tu­nud ehi­tus­mak­su­mus on te­ki­ta­nud val­la­vo­li­ko­gu ka­he va­li­mis­lii­du ja ühe era­kon­na ni­me­kir­ja po­lii­ti­ku­tes kü­si­mu­si ning nä­da­la võr­ra on eda­si lü­ka­tud vo­li­ko­gu is­tung, kus peaks aru­tu­se­le tu­le­ma oma­fi­nant­see­rin­gu suu­ren­da­mi­ne val­laee­lar­vest. Esialg­se­te plaa­ni­de jär­gi pi­di Kuu­sa­lu val­la oma­fi­nant­see­ring jää­ma 200 000 eu­ro pii­res­se, ent nüüd oleks va­ja 550 000 eu­rot.

Kaie Us­tav üt­les, et ei os­ka rää­ki­da ehi­tu­seks ku­lu­vast ra­hast, vaid soo­vib sel­gi­ta­da po­lii­ti­ku­te­le ja kõi­gi­le teis­te­le hoo­le­kan­de­ma­ja va­ja­dust: „Kuu­sa­lu val­las on170 psüü­hi­ka­häi­re­ga tööea­list ini­mest ja üle 30 eri­va­ja­du­se­ga lap­se. Meie pa­ku­me toe­ta­vaid tee­nu­seid 20 ini­me­se­le. Tee­nust va­jab aga te­ge­li­kult pal­ju roh­kem ini­me­si ja seal­hul­gas ka ela­mis­pin­da, et saak­sid jää­da ela­ma ko­du­val­da. Hoo­le­kan­de­ma­ja an­naks li­saks elu­ruu­mi­le ka ühis­te­ge­vus­te jaoks pin­da juur­de ja või­ma­lu­se võt­ta tee­nu­se­le veel abi­va­ja­jaid.“

Te­ma sõ­nul on olu­kord Kuu­sa­lu val­las prae­gu sel­li­ne, et ju­hul, kui suu­re mak­su­mu­se tõt­tu loo­bu­tak­se hoo­le­kan­de­ma­ja ra­ja­mi­sest, tu­leks edas­pi­di tõe­näo­li­selt sa­mad sum­mad maks­ta hool­de­ko­du­de­le ela­mis­pin­na­ta jää­nud psüü­hi­li­se eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te ma­ju­ta­mi­seks. Kuu­sa­lu val­lal po­le sot­siaal­kor­te­reid ega -ma­ju, ku­hu va­ja­du­sel ini­me­si ela­ma pai­gu­ta­da. Võr­rel­des teis­te oma­va­lit­sus­te­ga po­le Kuu­sa­lu val­las as­tu­tud pii­sa­valt sam­me sot­siaal­pin­da­de loo­mi­seks. Ani­ja val­las Keh­ras on sot­siaal­ma­ja ja -kor­te­rid. Kuu­sa­lu val­las on 6 sot­siaal­tu­ba, kus ela­vad kok­ku 7 eri­soost täis­kas­va­nut ja 2 last. Kus­juu­res va­na val­la­ma­ja Al­li­ka kü­las on sel­li­ses olu­kor­ras, et se­da ei saa Kaie Us­ta­vi hin­nan­gul sot­siaal­ma­jaks ni­me­ta­da. Koos nii öel­da asot­siaa­li­de­ga elab seal olu­de sun­nil ka üks psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga ini­me­ne, kui­gi te­ma jaoks on see kesk­kond trau­mee­riv ja on ole­mas reaal­ne ära­ka­su­ta­mis oht.

„Olu­li­ne on mõis­ta, ka häs­ti toi­me­tu­le­vas­se per­re võib sün­di­da vaim­se puu­de­ga laps, kee­gi meist po­le kaits­tud õn­ne­tus­te eest, mil­le ta­ga­järg võib ol­la aju­kah­jus­tus, või psüü­hi­ka­häi­re eest ning siis võib min­gil ajal ol­la va­ja­dus sel­li­seks ela­mis­pin­naks, na­gu on hoo­le­kan­de­ma­ja,“ rääkis Kaie Ustav.
„Kui psüü­hi­li­se eri­va­ja­du­se­ga val­lae­la­nik jääb meie val­las ko­du­ta, ei ole teist või­ma­lust, kui pai­gu­ta­da ta hool­de­ko­dus­se, kus ühe ini­me­se eest on ko­ha­maks 800-1000 eu­rot kuus. Olu­li­ne on siin juu­res tõ­sia­si, et need ini­me­sed ei va­ja oma toi­me­tu­le­kuks hool­de­ko­du­tee­nust, ela­mis­pin­na ole­ma­so­lul saak­sid nad hak­ka­ma pal­ju väik­se­ma toe­tu­se­ga. Kuu­sa­lus­se ehi­ta­ta­va hoo­le­kan­de­ma­ja kor­te­ri­tes­se ko­lik­sid 12 ini­mest. Nel­jal neist on prae­gu ela­mis­pin­na­ga ris­kio­lu­kord, ela­tak­se võõ­ral pin­nal või on ela­mis­pind ela­mi­seks kõlb­ma­tu. Kui val­lal te­kib ko­hus­tus ta­su­da nel­ja ini­me­se hool­de­ko­du­ko­ha eest, tu­leb ai­nuük­si kol­me aas­ta­ga maks­ta kok­ku 115 000-144 000 eu­rot. Va­ja­dus sot­siaal­ela­mis­pin­da­de jä­re­le on te­ge­lik­ku­ses suu­rem kui need ne­li ini­mest. Need ini­me­sed pa­nus­ta­vad ko­gu­kon­da – te­hes tööd. Hool­de­ko­dus­se sat­tu­des ei ole neil enam se­da või­ma­lust, nad muu­tuk­sid täies ma­hus val­la ülal­pee­ta­va­teks,“ selgitas ta.

Kaie Us­tav mär­kis veel, et toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se ees­märk on eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­se kaa­sa­mi­ne ko­gu­kon­da: „Meie vald on üks küm­nest, kes sai toe­tus­ra­ha ela­mis­pin­da­de loo­mi­seks es­ma­kord­selt an­ta­vast abi­sum­mast. Taot­le­jaid oli pal­ju, Kuu­sa­lu vald jõu­dis jär­jes­tu­ses et­te­poo­le tä­nu sel­le­le, et hoo­le­kan­de­ma­ja on ka­van­da­tud suur­de ale­vik­ku, kus on pal­jud va­ja­li­kud tee­nu­sed kät­te­saa­da­vad. Toe­tu­se tin­gi­mus­te­le vas­tab meie val­las ai­nult Kuu­sa­lu ale­vik. Võik­si­me tah­ta se­da ma­ja te­ha näi­teks Suur­pea­le, aga seal po­le pe­rears­ti, poo­de, ap­tee­ki, rah­va­ma­ja, ti­he­dat bus­si­liik­lust ega ka tööd.“

Ta pöör­dub le­he kau­du Kuu­sa­lu val­la po­lii­ti­ku­te poo­le: „Et abi­va­ja­jal oleks ko­gu­kond­lik tur­va­võrk, mil­le­le toe­tu­da, pea­me sel­le loo­ma. See on sot­siaal­se vas­tu­tu­se kü­si­mus. Meil on pal­ve vo­li­ni­ke­le, teh­ke ot­sus sü­da­me­ga ja ka mõt­te­ga, et hoo­le­kan­de­ma­ja saa­mi­seks on pal­ju tööd ära teh­tud, kus­juu­res MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la ini­me­sed on li­gi kaks aas­tat pa­nus­ta­nud pro­jek­ti va­ba­taht­li­kult. Pa­lu­me vo­li­ko­gul lei­da la­hen­dus pro­jek­ti lõ­pu­ni vii­mi­seks, mit­te ot­si­da põh­ju­seid, miks se­da mit­te te­ha. Vo­li­ko­gu on kor­ra öel­nud oma „jah”-sõ­na, ini­me­sed loo­da­vad, et saa­vad uueks aas­taks en­da­le oma ko­du.”

Va­li­mis­lii­te häi­rib lo­ha­kas as­jaa­ja­mi­ne
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Mar­ti Hääl va­li­mis­lii­dust Üks Kuu­sa­lu Vald kom­men­tee­ris, et es­malt pea­vad hoo­le­kan­de­ma­ja kü­si­must aru­ta­ma val­la­vo­li­ko­gu sot­siaal­ko­mis­jon ning aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jon: „Sel­li­ne on as­jaa­ja­mi­se õi­ge kord val­las. Prae­gu on meie jaoks veel pal­ju vas­tu­se­ta jää­nud kü­si­mu­si. Hoo­le­kan­de­ma­ja pi­di toe­tu­se saa­mi­seks val­mi­ma tä­na­vu. Kas ja mil­lis­tel tin­gi­mus­tel on sot­siaal­mi­nis­tee­rium lõpp­täh­tae­ga pi­ken­da­tud? Han­ke­do­ku­men­ti­dest on nä­ha, et pla­nee­ri­tav ma­ja val­miks al­les 2019 ap­ril­lis, li­saks veel ehi­tu­se ve­ni­mi­se risk, na­gu val­la se­nis­tes ehi­tusp­ro­jek­ti­des. See­ga oleks aus vo­li­ni­ke et­te pan­na mit­te 550 000 vaid 950 000 eu­ro in­ves­tee­ri­mi­sot­sus. Li­saks puu­dub vo­li­ni­kel tä­na­se­ni iga­su­gu­ne in­for­mat­sioon hoo­le­kan­de­ma­ja eda­si­sest iga-aas­ta­sest ma­jan­da­mis­ku­lust, mil­le­ga val­la ee­lar­vest­ra­tee­gia peab tu­le­vi­ku mõt­tes ar­ves­ta­ma. Olu­li­ne oleks aru saa­da, kui val­las va­ja­vad eri­hoo­le­kan­net 170 ini­mest ja need 10 kor­te­rit ai­ta­vad pa­ran­da­da ku­ni 20 ini­me­se­le osu­ta­ta­va abi kva­li­tee­ti, siis mis saab va­ja­du­se kor­ral üle­jää­nu­test? Val­lal po­le reaal­ne ta­ga­da kõi­gi­le hoo­le­kan­de­ma­ja­ga sa­ma­väär­seid tin­gi­mu­si. Kui­das va­li­tak­se siis, kes saab ja kes mit­te? Kü­si­mu­si te­ki­tab ka see, et han­ke jär­gi ku­ju­neks hoo­le­kan­de­ma­ja kor­te­ri ruut­meet­ri mak­su­mu­seks üle 1700 eu­ro, sa­mas Tal­lin­nas müüak­se uu­sa­ren­dus­tes kor­te­reid hin­na­ga 1500 eu­rot ruut­meet­ri eest. Kui­das ku­ju­neb hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­tus­hind kõr­ge­maks kui müü­gi­hind elu­ma­jal Tal­lin­na uues elu­ra­joo­nis?“

Ta kin­ni­tas, et nen­de va­li­mis­liit po­le hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se vas­tu, kuid soov on saa­da aru, mil­le koh­ta ot­sus te­hak­se: „Val­las po­le in­ves­tee­rin­gu­te st­ra­tee­gi­list juh­ti­mist – et ku­hu on ots­tar­be­kas ra­ha suu­na­ta ja mil­li­ses jär­je­kor­ras.“

Vo­li­ko­gu lii­ge Ma­dis Jõ­gi va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald: „Hoo­le­kan­de­ma­ja on ilm­sel­gelt va­ja­lik, juh­ti­si­me sel­le­le tä­he­le­pa­nu ju­ba ka en­ne se­da, kui ha­ka­ti re­no­vee­ri­ma Kiiu mõi­sa. Kuid häi­rib lo­ha­kas as­jaa­ja­mi­ne ja pro­jek­ti­juh­ti­mi­ne. Mi­nis­tee­riu­milt on ra­has­tus lu­ba­tud, aga täh­ta­jad lä­he­vad üle ning kas võib juh­tu­da, et toe­tus­ra­ha ei tu­le ja vald peab see­tõt­tu ta­su­ma ehi­tu­se ko­gu­mak­su­mu­se?“

Vo­li­ko­gu lii­ge Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast sõ­nas, et in­ves­tee­ri­mis­va­ja­du­sed ja või­ma­lu­sed on Kuu­sa­lu val­las põh­ja­li­kult lä­bi aru­ta­ma­ta: „Val­da on ju­hi­tud kaoo­ti­li­selt. Li­saks hoo­le­kan­de­ma­ja­le va­ja­vad la­hen­da­mist kü­la­teed, hool­de­ko­du, Kuu­sa­lu ale­vi kes­kus, kerg­liik­lus­teed ran­da­des­se. Tä­nu mil­jo­nieu­ro­se­le vas­tu­tus­tun­de­tu­le in­ves­tee­rin­gu­le Kiiu mõi­sa on val­la fi­nants­või­me­kus vä­ga halb. Kõi­ge kii­re­malt va­jab la­hen­dust Kuu­sa­lu koo­li ruu­mi­puu­dus. Kon­tei­ne­ri­te ren­diks ku­luv 250 000 eu­rot on ot­se­kui tu­le kus­tu­ta­mi­ne ben­sii­ni­ga, ei la­hen­da koo­li­ma­ja kaa­sa­jas­ta­mi­se va­ja­dust. Hoo­le­kan­de­ma­ja ase­mel võiks te­ha eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­le ela­mis­pin­nad Kuu­sal­lu pla­nee­ri­ta­va hool­de­ko­du üh­te tii­ba või os­ta nei­le ela­mi­seks mõ­ned kor­te­rid, na­gu on pal­ju­des teis­tes oma­va­lit­sus­tes. Kui­das ja­ga­da pe­re­kon­nas kah­te õu­na kol­me lap­se va­hel? Kõi­ki soo­ve ja va­ja­du­si ei saa täi­ta. On mõt­le­mi­se koht, kas ee­lis­ta­da 20 abi­va­ja­ja­le liig­kal­liks mi­ne­vat hoo­le­kan­de­ma­ja või enam kui 600 lap­se­le möö­da­pääs­ma­tut õpi­tin­gi­mus­te pa­ran­da­mist?“

Val­la­va­lit­sus ei ot­sus­ta­nud veel lae­nu­võt­mist
Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si lau­sus, et val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gi toi­mu­mi­saeg lük­kas vo­li­ko­gu esi­mees Kal­mer Märt­son esialg­selt kok­ku­le­pi­tud 25. ap­ril­lilt eda­si 2. mai­le, ku­na val­la­va­lit­sus ei ol­nud veel val­mis ot­sus­ta­ma, kas esi­ta­da vo­li­ko­gu­le eel­nõu 350 000 eu­ro suu­ru­se lae­nu võt­mi­seks – val­la tä­na­vu­ses ee­lar­ves on oma­fi­nant­see­rin­guks 200 000 eu­rot, järg­mi­se aas­ta al­gu­ses tu­leks üle­jää­nu ta­su­da lae­nu abil.

Ur­mas Kirt­si: „Sot­siaal­pin­da­de va­ja­lik­ku­se üle on aru­ta­tud vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des mit­mel kor­ral ala­tes 2015. aas­tast, kui al­gas val­la sot­siaal­vald­kon­na aren­gu­ka­va koos­ta­mi­ne. Aren­gu­ka­va ku­ni aas­ta­ni 2020 kin­ni­tas vo­li­ko­gu 21. det­semb­ril 2016. Sel­les on vä­ga ühe­selt mõis­te­ta­valt kir­jas, miks on va­ja sot­siaal­seid ela­mis­pin­du, ning ka mää­ru­se­le li­sa­tud te­ge­vus­ka­vas on sot­siaal­pin­da­de ka­su­tu­se­le­võt­mi­ne, hoo­le­kan­de­ma­ja või sot­siaal­ma­ja ehi­ta­mi­ne, toe­ta­tud ja kaits­tud töö kes­ku­se aren­da­mi­ne puue­te­ga ini­mes­te­le. See­ga ei ol­nud ot­sus hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­seks ju­hus­lik. Uued po­lii­ti­kud se­da võib-ol­la ei tea, küll aga peak­sid mä­le­ta­ma need, kes ol­nud vo­li­ko­gus kauem.“

Ta lisas, et hoo­le­kan­de­ma­ja ra­ja­mist on me­net­le­tud või­ma­li­kult kii­res­ti. Kuu­sa­lu Soo­jus alus­tas kin­nis­tu de­tailp­la­nee­rin­gu­ga 2015. aas­tal, pla­nee­rin­gut vaid­lus­ta­ti mit­mel kor­ral, pee­ti lä­bi­rää­ki­mi­si krun­di naab­ri­te­ga. Ka­hel kor­ral nur­jus rii­gi­han­ge pro­jek­tee­ri­ja leid­mi­seks, lõ­puks lei­ti pro­jek­tee­ri­ja OÜ Pro­jekt Kuu­bis lä­bi­rää­ki­mis­te­ga han­ke käi­gus.

Ehi­tu­se val­mi­mi­se täh­ta­ja eda­si­lük­ka­mi­sest on val­la­va­ne­ma sõ­nul rää­gi­tud sot­siaal­mi­nis­tee­riu­mi­ga, jut­tu on ol­nud, et pi­ken­dust võiks saa­da 2019 ap­ril­li lõ­pu­ni, val­la­va­lit­su­sel tu­leks esi­ta­da mi­nis­tee­riu­mi­le kor­ri­gee­ri­tud taot­lus. Se­da saab esi­ta­da siis, kui vo­li­ko­gu on põ­hi­mõt­te­li­se ot­su­se tei­nud. Kui vo­li­ko­gu on lae­nu­võt­mi­se vas­tu, ehi­ta­ja­ga le­pin­gut ei sõl­mi. Ma­ja ruut­meet­ri hind on suh­te­li­selt kõr­ge see­tõt­tu, et hoo­ne on ka­van­da­tud C-klas­si soo­ja­pi­da­vu­se­ga ning üld­ka­su­ta­ta­va­te ruu­mi­de­ga ka ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na jaoks.

„Nüüd on kü­si­mus sel­les, kas ta­ha­me ai­da­ta neid ini­me­si, kes toe­ta­tud ela­mi­se kor­ral saa­vad oma elu­ga hak­ka­ma. Jutt on kõi­ge haa­va­ta­va­mast ini­mes­te­gru­pist me val­las. Val­la fi­nants­või­me­kus lu­bab meil sel­le in­ves­tee­rin­gu te­ha, sel­les ei ole kaht­lust,“ ütles val­la­va­nem.

Eelmine artikkelTAA­VI TŠERN­JAVS­KI täi­tis EMi nor­mi
Järgmine artikkelHara sa­da­ma uus elu