En­di­se töö­ta­ja kae­bust Raa­si­ku val­la vas­tu ei ra­hul­da­tud

712
Raasiku vald.

Tal­lin­na hal­dus­ko­hus ei ra­hul­da­nud ka en­di­se tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti Ar­go Lak­si teist kae­bust Raa­si­ku val­la vas­tu. Va­rem on ko­hus jät­nud ra­hul­da­ma­ta Ar­go Lak­si kae­bu­se, mil­les ta taot­les Raa­si­ku val­la­va­ne­ma käsk­kir­ja tü­his­ta­mist. Mul­lu au­gus­tis mää­ras val­la­va­nem And­re Sepp tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti­le noo­mi­tu­se vo­li­tus­te pii­ri­de üle­ta­mi­se eest – et lu­bas mul­lu ke­va­del Raa­si­kul Te­ha­se 2a kin­nis­tul te­ha la­ge­raiet. Ar­go Laks vaid­lus­tas veel, et no­vemb­ris lõ­pe­ta­ti te­ma­ga tee­nis­tus­su­he ame­tiü­le­san­ne­te puu­du­lik­u täit­mi­se eest. 31. mail ot­sus­tas hal­dus­ko­hus jät­ta kae­bus ra­hul­da­ma­ta, ku­na lei­dis, et amet­ni­ku va­bas­ta­mi­ne oli pii­sa­valt põh­jen­da­tud ja tõen­da­tud. Ar­go Laks üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et loo­mu­li­kult po­le ta koh­tuot­su­se­ga ra­hul, kuid õi­gus­ra­hu ni­mel ei hak­ka se­da eda­si kae­ba­ma. Val­la­va­lit­sus pa­lus oma me­net­lus­ku­lud, 2716,99 eu­rot, väl­ja mõis­ta kae­ba­jalt. Ko­hus ot­sus­tas läh­tu­des va­ja­du­sest ta­ga­da me­net­lu­ses ük­si­ki­si­ku õi­gus­te kait­se, jät­ta kum­ma­gi poo­le me­net­lus­ku­lud nen­de en­di kan­da.

Eelmine artikkelTal­lin­nas­se peo­le!
Järgmine artikkelAeg­vii­dus oli Har­ju 24. maa­kait­se­päev