Elu­tööp­ree­mia ja Wie­de­man­ni au­hind Kehra vilistlastele

1570

Ees­ti Va­ba­rii­gi 99. aas­ta­päe­va eel kuu­lu­ta­ti väl­ja tea­dus-, kul­tuu­ri- ja spor­di elu­töö- ning -aas­tap­ree­miad, ka Wie­de­man­ni kee­leau­hin­na saa­ja. Pree­miad an­nab pea­mi­nis­ter Jü­ri Ra­tas üle 24. veeb­rua­ril Toom­peal Tea­dus­te Aka­dee­mia saa­lis.

Elu­tööp­ree­mia Keh­ra koo­li vi­list­la­se­le GEN­NA­DI VAI­NIK­KO­LE
Peaminister Jüri Ratas tun­nus­tab elu­tööp­ree­mia­ga aka­dee­mik Gen­na­di Vai­nik­kot, kes on Keh­ra kesk­koo­li vi­list­la­ne, lõ­pe­tas koo­li 1956. aas­tal kuld­me­da­li­ga. Ta on va­rem saa­nud Val­ge­tä­he III klas­si or­de­ni ja ka riik­li­ku tea­dusp­ree­mia.
„Aka­dee­mik Gen­na­di Vai­nik­ko on Ees­ti rah­vus­va­he­li­selt tun­tuim ma­te­maa­tik, pal­ju­de teed­ra­ja­va­te mo­nog­raa­fia­te au­tor või kaa­sau­tor. Te­ma era­kord­selt tu­le­mus­lik uu­ri­mus­töö on fo­ku­see­ri­nud spet­sii­fi­list laa­di in­teg­raal-, di­fe­rent­siaal- ja ope­raa­tor­võr­ran­di­te­le,“ on öel­dud elu­töö­pree­mia kaas­kir­jas.
Tea­dusp­ree­mia suu­rus on 40 000 eu­rot.

Wie­de­man­ni kee­leau­hind Keh­ra vi­list­la­se­le
MAR­JA KAL­LAS­MAA­LE
Va­ba­rii­gi va­lit­su­se ot­su­se­ga saab Fer­di­nand Jo­hann Wie­de­man­ni kee­leau­hin­na Ees­ti Kee­le Ins­ti­tuu­di va­nem­lek­si­kog­raaf Mar­ja Kal­las­maa, kes lõ­pe­tas Keh­ra kesk­koo­li 1969. aas­tal.
Kee­leau­hin­na saab ta sil­ma­paist­va­te tee­ne­te eest meie ko­ha­ni­me­de tal­le­ta­mi­sel ja neis si­sal­du­va aja­loo­li­se mä­lu uu­ri­mi­sel. Ta on möödunud aastal ilmunud „Eesti kohanimeraamatu“ põhiautor.
2015. aas­tal osa­les Mar­ja Kal­las­maa Ala­ve­re rah­va­ma­jas aja­loo­kon­ve­rent­sil, mil­le kor­ral­das MTP Keh­ra Raud­tee­jaam. Ta te­gi kon­ve­rent­sil et­te­kan­de Ko­se ki­hel­kon­na ko­ha­ni­me­dest.
Wie­de­man­ni pree­mia suu­rus on 32 000 eu­rot.