Elekt­ri­le­vi va­he­tab pal­jas­juht­me­li­sed elekt­ri­lii­nid Ju­min­da pool­saa­rel õhu­kaab­li­te vas­tu

20

Tei­si­päe­va, 3. jaa­nua­ri öö­sel hak­kas sa­da­ma ras­ket lund. Põh­ja-Ees­tis oli lu­me­sa­du vä­ga tu­gev ning põh­jus­tas mit­mel pool elekt­ri­kat­kes­tu­si. Kõi­ge ula­tus­li­ku­mad olid elekt­ri­kat­kes­tu­sed Har­ju­maal Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Ko­se val­las. Kuu­sa­lu val­las jäid elekt­ri­ta taas Ju­min­da pool­saa­re ran­na­kü­lad, na­gu juh­tus ka det­semb­ris tor­mi Bir­git tõt­tu. Elek­ti­voo­lu ei ol­nud sa­mu­ti teis­tes ran­na­kü­la­des Pu­di­soost Sal­mis­tu­ni ning Kuu­sa­lu ale­vi­kus rah­va­ma­ja ja te­ha­se piir­kon­nas, pi­kalt oli elek­ter ära Pe­das­pea kü­las. Ka Ani­ja val­las jäid elekt­ri­ta osad kü­lad ning Aeg­vii­du ale­vis Poo­le­mõi­sa piir­kond, kus ei ol­nud voo­lu 37 tun­di.

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus Elekt­ri­le­vilt kom­men­taa­ri, miks mõ­ned kü­lad olid mi­tu päe­va elekt­ri­ta. Kol­me­nä­da­la­se va­he­ga oli Kol­ga-Aab­la kü­la Ju­min­da pool­saa­rel elekt­ri­voo­lu­ta kok­ku li­gi 80 tun­di. Kohalikud küsivad, kas ja mi­da Elekt­ri­le­vi plaa­nib et­te võt­ta, et ekst­reem­se­ma il­mas­ti­ku­tin­gi­mu­sed ei jä­taks se­da kan­ti edas­pi­di elekt­ri­ta.

Elekt­ri­le­vi kom­mu­ni­kat­sioo­ni- ja tu­run­dus­juht Kris­ti Rei­land vas­tas: „Suur lu­me­ko­gus puu­del muu­tis ok­sad ras­keks ning need mur­du­sid ja te­ki­ta­sid pal­ju rik­keid pea­mi­selt Kuu­sa­lu, Ko­se ja Ani­ja val­las. Ri­ke­te lik­vi­dee­ri­mi­ne osu­tus kee­ru­li­seks, sest maa­pind oli peh­me, ras­ke­teh­ni­ka lii­gu­ta­mi­ne oli kee­ru­kas ning ae­ga­nõu­dev. Vii­ma­sed ma­ja­pi­da­mi­sed said elekt­riü­hen­du­se ta­ga­si ree­del.“

Ta tea­tas, et Elekt­ri­le­vi in­ves­tee­rib jär­je­pi­de­valt igal aas­tal elekt­ri­võr­gu töö­kind­la­maks muut­mi­seks: „Ju­min­da pool­saa­rel on sa­mu­ti lä­hia­jal pla­nee­ri­tud in­ves­tee­rin­guid. Lok­salt Ju­min­da pool­saa­re tip­pu toit­val kesk­pin­ge­lii­nil on pla­nee­ri­tud 2024. aas­tal üle poo­le mil­jo­ni eu­ro suu­ru­ne in­ves­tee­ring, mil­le raa­mes asen­da­tak­se ole­ma­so­lev pal­jas­juht­me­li­ne kesk­pin­ge­liin suu­res ma­hus õhu­kaab­li vas­tu. Sa­mu­ti on rea­li­see­ri­mi­sel in­ves­tee­ring Kol­gast pool­saa­re tip­pu suun­du­val kesk­pin­ge­lii­nil, kus tööd on pea­mi­selt Kol­ga-Aab­la ümb­ru­ses. Seal va­he­ta­tak­se ole­ma­so­lev pal­jas­juht­me­li­ne kesk­pin­ge õhu­liin sa­mu­ti õhu­kaab­li vas­tu. Need in­ves­tee­rin­gud tõs­ta­vad olu­li­selt piir­kon­na va­rus­tus­kind­lust ja ai­ta­vad tu­le­vi­kus sar­nas­te olu­kor­da­de tek­ki­mist vä­hen­da­da.“

Sõ­nu­mi­too­ja pa­lus ka in­fot või­ma­li­ku kom­pen­sat­sioo­ni koh­ta nei­le, kes pi­di pi­ke­mat ae­ga elekt­ri­ta hak­ka­ma saa­ma.

Krit­si Rei­land sel­gi­tas, et võr­gu­ta­su­de vä­hen­da­mi­se olu­kor­rad ja kom­pen­sat­sioo­ni suu­ru­sed on sä­tes­ta­tud ma­jan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi vas­ta­va mää­ru­se­ga, mil­lest Elekt­ri­le­vi peab oma töös läh­tu­ma.

„Võr­guet­te­võt­ja­te­le on an­tud kat­kes­tus­te lik­vi­dee­ri­mi­seks konk­reet­sed täh­ta­jad, mi­da üle­ta­des saa­me rää­ki­da või­ma­li­kust kom­pen­sat­sioo­nist. Ta­vao­lu­kor­ras on rik­ke­li­se kat­kes­tu­se la­hen­da­mi­seks ae­ga ke­vad-su­vi­sel pe­rioo­dil 12 tun­di ja sü­gis-tal­vi­sel pe­rioo­dil ku­ni 16 tun­di. Li­saks on veel tea­tud erio­lu­kor­rad ja sünd­mu­sed, mil­le pu­hul on võr­guet­te­võt­jal va­ja ühen­dus­te taas­ta­mi­seks li­saae­ga. Sel­li­sed sünd­mu­sed on näi­teks tor­mi­tuu­led ja jäi­de ning ka suu­re­mad loo­du­sõn­ne­tu­sed. Sel­li­sel pu­hul on ühen­du­se taas­ta­mi­se ees­mär­giks sea­tud 3 öö­päe­va pä­rast era­kor­ra­li­se sünd­mu­se lõp­pe­mist.“

Ta li­sas, et hü­vi­tis­te piir­mää­rad sõl­tu­vad kat­kes­tu­se kes­tu­sest ja võr­guü­hen­du­se pa­ra­meet­ri­test. Klien­ti­de­le, kel­le pu­hul ei ole et­te­võ­te suut­nud ühen­dus­te taas­ta­mi­sel mää­ra­tud kat­kes­tu­sae­ga­dest kin­ni pi­da­da, toi­mub võr­gu­ta­su­de vä­hen­da­mi­ne au­to­maat­selt ja klien­did ise mi­da­gi eral­di te­ge­ma ei pea.

Kui tu­ruo­sa­li­se elekt­ri­pai­gal­dis on ühen­da­tud võr­gu­ga ma­dal­pin­gel pea­kaits­me­ga ku­ni 63 amp­rit, na­gu on val­da­val osal klien­ti­dest, siis maks­tak­se kom­pen­sat­sioo­niks 24 eu­rot ju­hul, kui kat­kes­tu­se kõr­val­da­mi­ne üle­tab nõue­tes sä­tes­ta­tud kes­tu­se ku­ni 48 tun­di. Kui kat­kes­tu­se kõr­val­da­mi­ne üle­tab nõue­tes sä­tes­ta­tud kes­tu­se üle 48 tun­ni ku­ni 96 tun­di, maks­tak­se 48 eu­rot ning roh­kem kui 96 tun­ni kor­ral 72 eu­rot.

Kah­ju­de en­ne­ta­mi­se ja nen­de hü­vi­ta­mi­se koh­ta saab täp­se­malt lu­ge­da Elekt­ri­le­vi kodulehelt ja samuti saavad küsimuste korral abiks olla Elektrilevi teeninduskanalid, märkis ta.

Elektrikatkestustest palub Eler­ing teada anda internetis rakenduse MARU kaudu, see võimaldab elektririkete korral kiiremat infovahetust.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­las va­li­tak­se ko­gu­kon­na eden­da­ja 2022 rah­va­hää­le­tu­se­ga
Järgmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õp­pe­ta­su tõu­seb