Ela­ni­ke hu­vi Ani­ja val­la üldp­la­nee­rin­gu vas­tu on lei­ge

1294

Eel­mi­sel nä­da­lal pi­did Ani­jal, Ala­ve­res ja Keh­ras toi­mu­ma Ani­ja val­la koos­ta­mi­sel ole­va üldp­la­nee­rin­gu ava­li­kud aru­te­lud. Ku­na ela­ni­kud pla­nee­rin­gua­ru­te­lu­de vas­tu hu­vi ei tund­nud, jäid Ani­jal ja Keh­ras koo­so­le­kud ära.
„Ilm­selt ei puu­du­ta val­la ül­di­ne aren­gup­laan ini­me­si pii­sa­valt. Prae­gu ei pla­nee­ri­ta mi­da­gi sel­list, mil­le­le ol­lak­se vä­ga vas­tu – na­gu ole­vat eel­mi­se üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se ajal ol­nud suur vas­tu­seis Pii­be maan­tee äär­de ka­van­da­tud len­nu­väl­ja­le,“ mär­kis val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu.
Koo­so­le­ku­le Ala­ver­re rah­va­maj­ja tu­lid mõ­ned ini­me­sed, kes te­gid ka paar et­te­pa­ne­kut: „Nen­de soo­vil pa­ni­me üldp­la­nee­rin­gus­se Voo­se kü­las Va­na-Täi­jär­ve vir­ges­tu­sa­la ning Ala­ve­re kü­la kerg­liik­lus­tee.“
Nüüd lä­heb üldp­la­nee­ring koos­kõ­las­tus­rin­gi­le ame­ti­asu­tus­tes­se, en­ne vas­tu­võt­mist on ka­vas tut­vus­ta­da kü­la­va­ne­ma­te ümar­lauas.
Üldp­la­nee­rin­gu joo­ni­sed ja se­le­tus­ki­ri ning kesk­kon­na­mõ­ju st­ra­tee­gi­li­se hin­da­mi­se aruan­ne on Ani­ja val­la ko­du­le­hel. Et­te­pa­ne­kuid saab te­ha ko­gu pla­nee­ri­misp­rot­ses­si väl­tel. Val­laar­hi­tekt kut­sub ini­me­si üles ole­ma ak­tiiv­sed ja esi­ta­ma jul­ge­malt soo­ve, mi­da üldp­la­nee­rin­gus võiks ar­ves­ta­da.

Eelmine artikkelKülad vaid­lus­ta­sid Ko­da­soo ra­bas tur­ba­toot­mist lu­ba­nud koh­tuot­su­se
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­lis koh­tu­sid mes­sil Ida-Har­ju et­te­võt­jad ja õpi­la­sed