Ehi­ta­ja teeb Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja erio­sa­de pro­jek­ti üm­ber

509

Kok­ku 10 kor­te­ri­ga TET-ma­ja (toe­ta­tud ela­mi­se tee­nus­ma­ja) peab val­mi­ma hil­je­malt juu­lis 2020.

Kuu­sa­lu vald ra­jab Kuu­sa­lu ale­vi­ku Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu­le mul­lu põ­le­nud ja lam­mu­ta­tud en­di­se elu­ma­ja ase­me­le hoo­le­kan­de­ma­ja, kus ha­ka­tak­se osu­ta­ma toe­ta­tud ela­mi­se tee­nust. Riik an­nab hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­seks Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­di ra­ha­st 392 000 eu­rot, val­la omao­sa­lus on 276 200 eu­rot. Kok­ku ku­lub ma­ja ra­ja­mi­seks koos käi­be­mak­su­ga 668 200 eu­rot – sel­li­ne oli Tai­mar Tee­nu­sed OÜ ja Var­mo­tek Grupp OÜ ühis­pak­ku­mi­ne, mis oli ehi­ta­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke sood­saim.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja Tai­mar Tee­nu­sed OÜ juht Mar­gus Raud­sepp all­kir­jas­ta­sid Kuu­sa­lu TET-ma­ja pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töö­võ­tu­le­pin­gu es­mas­päe­val, 11. veeb­rua­ril. Ma­ja tu­leb val­mis ehi­ta­da 17 ka­lend­ri­kuu jook­sul ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest ehk hil­je­malt 11. juu­liks 2020. aas­tal.
Sa­mad fir­mad on hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­ja rii­gi­han­ke teist­kord­sed võit­jad. Esi­me­se rii­gi­han­ke­ga osu­tus TET-ma­ja ehi­tus­sum­ma val­la jaoks lii­ga suu­reks – koos käi­be­mak­su­ga üle 837 500 eu­ro. Sel ju­hul oleks Kuu­sa­lu val­la oma­fi­nant­see­ring pi­da­nud ole­ma roh­kem kui 445 500 eu­rot.

Pä­rast mul­lu mais toi­mu­nud või­mu­va­he­tust ha­ka­ti uue koa­lit­sioo­ni eest­ve­da­mi­sel ot­si­ma la­hen­du­si, kui­das saa­da ehi­tust oda­va­maks, et mit­te kao­ta­da hoo­ne jaoks lu­ba­tud riik­lik­ku toe­tust.

Koos­töös pro­jek­tee­ri­ja­ga muu­de­ti ka­he­kor­ru­se­li­se ma­ja se­nist pro­jek­ti. Ma­ja te­hak­se lü­hem, esialg­selt ka­van­da­tud 11 kor­te­ri ase­mel tu­leb 10 kor­te­rit. Ära on jäe­tud esialg­ses pro­jek­tis ol­nud ühis­te­ge­vus­te ruum, mi­da plaa­ni­ti ka­su­ta­da ka koh­vi­ku­na, ning sel­le juur­de ka­van­da­tud ter­rass. Ka ei teh­ta rõ­du­sid ega pan­da lif­ti. Sel­le­le ko­ha­le, ku­hu pi­di tu­le­ma lift, te­hak­se šaht. Esi­me­ses pro­jek­tis oli hoo­ne ehi­tu­sa­lust pin­da 349 ruut­meet­rit, koos ka­he kor­ru­se­ga oleks ka­su­lik­ku pin­da ol­nud 489,2 ruut­meet­rit. Uues pro­jek­tis on ehi­tu­sa­lust pin­da 269 ruut­meet­rit, ka­su­lik­ku pin­da kok­ku 409 ruut­meet­rit.

OÜ Tai­mar Tee­nu­sed juht Mar­gus Raud­sepp rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et es­malt peab ehi­ta­ja te­ge­ma väik­se­maks ka­van­da­tud ma­ja erio­sa­de pro­jek­ti. Vas­ta­valt le­pin­gu­le peab see koos eks­per­tii­si­ga ole­ma val­mis 5 kuu jook­sul ala­tes le­pin­gu jõus­tu­mi­sest ehk hil­je­malt tä­na­vu 11. juu­liks.

Mar­gus Raud­sepp: „Ma­ja kor­ri­gee­ri­ti, see­tõt­tu tu­leb te­ha uued elekt­ri­la­hen­du­sed, ka muu­de kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de muu­da­tus­te pro­jek­tid. Esialg­ses pro­jek­tis olid need ju­ba kõik ole­mas. Ehi­ta­ma hak­ka­me ko­he pä­rast se­da, kui uuen­da­tud pro­jekt on vas­tu võe­tud ja val­la­va­lit­sus an­nab ehi­tus­loa.“
Vas­ta­valt le­pin­gu­le pea­vad ehi­tus­tööd al­ga­ma 10 päe­va jook­sul pä­rast ehi­tu­se alus­ta­mi­se loa väl­jas­ta­mist.

Mar­gus Raud­se­pa ehi­tus­fir­ma Fil­kes­ter OÜ on ra­ja­nud Kuu­sa­lu kü­las­se Kä­li ri­da­ma­jad. Et­te­võ­te ehi­tas üles ma­ha­põ­le­nud Kol­ga­kü­la rah­va­ma­ja ja oli Kiiu las­teaia ehi­ta­ja. Fil­kes­ter on tei­nud Kuu­sa­lu val­la ka mit­mes asu­tu­ses re­mon­di­töid.

Ehi­tus­jä­re­le­val­vet hak­kab te­ge­ma OÜ Ta­rin­dip­roff.

Kesk­väl­jak 2 kin­nis­tu kuu­lus se­ni OÜ­le Kuu­sa­lu Soo­jus, mil­le oma­nik on Kuu­sa­lu vald. Et­te­võ­te müüs 1707ruut­meet­ri­se kin­nis­tu 30 000 eu­ro­ga Kuu­sa­lu val­la­le, os­tu-müü­gi le­pin­gu sõl­mi­sid Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ja Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas jaa­nua­ri lõ­pus.

KAIE US­TAV: „Hea, et nii­gi läks.“
TET-ma­jas hak­ka­vad ela­ma toe­ta­tud ela­mi­se tee­nu­se klien­did. Kuu­sa­lu val­las osu­tab eri­hoo­le­kan­de­tee­nu­seid MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la. Eri­hoo­le­kan­net ra­has­tab riik.

Eri­hoo­le­kan­de­tee­nus­te koor­di­naa­tor, MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la juh­tiv te­ge­vus­ju­hen­da­ja Kaie Us­tav tõ­deb, et ehi­ta­tav ma­ja eri­neb üs­na pal­ju esialg­sest ka­van­dist, mis sai esi­ta­tud Eu­roo­pa Re­gio­naa­la­ren­gu Fon­dist ra­has­tu­se saa­mi­seks pro­jek­ti taot­lu­ses­se: „Suu­res pil­dis on kõik häs­ti, ela­mis­pin­na saa­vad 12 ini­mest, kes se­da vä­ga va­ja­vad. Meil on vä­ga kah­ju, et maj­ja ei tu­le ühis­ruu­mi, see oleks and­nud pal­ju eri­ne­vaid või­ma­lu­si. Ühis­ruum oli pla­nee­ri­tud ma­ja ela­ni­ke­le koo­so­le­ku­te ja sün­ni­päe­va­de pi­da­mi­seks, aga sin­na oleks saa­nud te­ha ka koh­vik-lu­ge­mis­nur­ga. Ko­gu­kon­na jaoks oleks sel­le ruu­mi olu­li­seks ka­su­tus­või­ma­lu­seks saa­nud päe­va­hoius­tee­nu­se pak­ku­mi­ne sü­ga­va ­puu­de­ga ini­mes­te jaoks.“

Ta sel­gi­tab, et tao­li­ne tee­nus Kuu­sa­lu val­las puu­dub ja ar­vab, et ku­na sel­le tee­nu­se jaoks ei ole ruu­me, ei te­ki või­ma­lus ka lä­hiaas­ta­tel: „Nüüd tu­leb hak­ka­ma saa­da il­ma sel­le­ta. Sa­mu­ti on kurb, et ei tu­le pa­ni­pai­ga­ruu­me näi­teks ra­tas­te hoid­mi­seks. Rat­tad an­na­vad meie klien­ti­de­le lii­ku­mis­va­ba­du­se, au­to­ju­hi­lu­be neil ta­va­li­selt ei ole. Kuu­ri ehi­ta­mi­se peab kind­las­ti tu­le­vi­kus et­te võt­ma, krun­dil peaks sel­leks ruu­mi ole­ma.“

Ta li­sab, et alg­ses ka­van­dis väl­di­ti ühis­ko­ri­do­re, et ini­mes­tel oleks ela­mi­ne või­ma­li­kult pri­vaat­ne: „Ehi­ta­tav ma­ja tu­leb kõi­ge ta­va­li­sem kor­ter­ma­ja. Lõpp­kok­ku­võt­teks on hea, et nii­gi läks. Pa­rem varb­la­ne peos kui tu­vi ka­tu­sel.“