Ehi­ta­ja lu­bas Kiiu mõi­sa tel­li­ja­le üle an­da järg­mi­sel nä­da­lal

2223
EVI­KO nõu­ko­gu esi­mees REIN MU­RU­MÄ­GI: „Kiiu mõi­sa pea­le oleks või­nud ku­lu­ta­da paar mil­jo­nit eu­rot, oleks saa­nud uh­ke ja äge­da pea­hoo­ne. Kär­bi­tud on si­se­töö­deks ka­su­ta­tud ma­ter­ja­li­de ar­velt.“ Foto Rasmus Merivoo

ASi Evi­ko nõu­ko­gu esi­mees REIN MU­RU­MÄ­GI tut­vus­tas Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu is­tun­gil Kiiu mõi­sa re­konst­ruee­ri­mi­se käi­ku.

„Esi­ta­si­me Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­ja leid­mi­seks kor­ral­da­tud rii­gi­han­kes­se pak­ku­mi­se loo­tu­ses, et ma­ja sei­nad jää­vad püs­ti. Kuid sein­test jäi vä­he jä­re­le, ta­va­li­sest re­mon­dist on asi ol­nud kau­gel, te­gu on hoo­ne res­tau­ree­ri­mi­se­ga. Olek­si­me või­nud pra­gu­sid tõm­mis­te­ga pin­gu­ta­da, ent tu­le­mus oleks ol­nud oht­lik, lam­mu­ta­si­me ja te­gi­me uued ase­me­le. Va­na as­ja­ga te­ge­le­mi­ne on äär­mi­selt ku­lu­kas, lõpp­tu­le­mu­se­na aga ka­su­lik,“ kõ­ne­les Evi­ko juht Rein Mu­ru­mä­gi, kui põh­jen­das, miks on Kiiu mõi­sa re­no­vee­ri­mi­ne kest­nud lu­ba­tust kauem ja ku­ju­ne­nud kal­li­maks. Ehi­ta­jad alus­ta­sid mõi­sa­hoo­nes töö­de­ga sü­gi­sel 2016. Evi­ko pi­di re­no­vee­ri­tud ma­ja tel­li­ja­le, Kuu­sa­lu val­la­va­li­tu­se­le, üle and­ma 2017. aas­ta hi­lis­sü­gi­sel.

Rein Mu­ru­mä­gi rää­kis Kiius teh­ta­va­test re­konst­ruee­ri­mis­töö­dest Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gil, kus päe­va­kor­ras oli in­fo Kiiu mõi­sast. Te­ma sõ­nul on hoo­ne sees ehi­tus­tööd lõ­pe­ta­tud, ko­ris­tus­fir­ma on tel­li­tud ruu­me kor­da te­ge­ma. Ma­ja va­jab kor­ras­ta­mist veel väl­jast­poolt – vä­list­re­pi piir­ded on val­mis­ta­jalt saa­ma­ta, esial­gu pan­nak­se aju­ti­sed piir­ded ning te­ge­ma­ta on hal­jas­tus­tööd.

Vär­ner Loots­mann kü­sis, miks ehi­ta­ja ei tei­nud en­ne rii­gi­han­kes­se pak­ku­mi­se esi­ta­mist Kiiu mõi­sa te­ge­lik­ku sei­su­kor­da en­da­le sel­geks. Ka Mar­ti Hääl esi­tas kü­si­mu­se, kus vi­ga sis­se tu­li, kas loe­ti han­ke­do­ku­men­te eba­pii­sa­valt.

Evi­ko juht vas­tas, et eel­ne­valt käi­di ma­ja lä­bi, uu­ri­ti või­ma­li­kult põh­ja­li­kult, kuid al­les sei­nu lam­mu­ta­des sel­gus, et mit­me ki­hi plaa­ti­de ja kan­gas­te all mõ­nes ko­has te­ge­li­kult sei­na pol­nud­ki: „Töö käi­gus nä­gi­me, mis ka­tu­se ja sein­te alt väl­ja tu­li. Aken­de ko­halt kuk­ku­sid sil­lu­sed sis­se, te­gi­me uued. Kat­si­me hoo­ne tel­gi­ga, see oli ku­lu­kas, kuid pool­peh­ki­nud müü­rid ei oleks tal­ve üle ela­nud. Sel­li­se ma­ja pea­le oleks või­nud ku­lu­ta­da kaks mil­jo­nit, aga tu­li ha­ka­ta ku­lu­tu­si kär­pi­ma.“

Vär­ner Loots­mann kü­sis veel, et mõis po­le ehi­tus­mä­les­tis ega muin­sus­kait­se all, miks Evi­ko juht kõ­ne­leb muin­sus­kait­sest.

Rein Mu­ru­mä­gi sel­gi­tas, et mõi­sa­te re­no­vee­ri­mi­ne on­gi muin­sus­kait­se­li­ne töö. Kiiu mõi­sa saa­li on jäe­tud ta­pee­ti­de alt lei­tud sei­na­kau­nis­tus­te frag­me­ndid, mit­me­tes ruu­mi­des on veel ori­gi­naalf­rag­men­te ning va­naaeg­ne trepp tei­se­le kor­ru­se­le on res­tau­ree­ri­tud nii, et ei saa aru­gi, kus on ori­gi­naal­sed või uued de­tai­lid.

Mait Kröönst­röm: „Le­pin­gu jär­gi oli re­no­vee­ri­mi­se hind vei­di al­la mil­jo­ni eu­ro, kui pal­ju läk­sid tööd ehi­ta­ja­le kal­li­maks?“

Rein Mu­ru­mä­gi: „Li­sa­ku­lu­tu­si te­gi­me al­la 10 prot­sen­di. Et ob­jekt on kah­ju­mis, on meie prob­leem. Ehi­ta­ja peab rii­gi­han­kes­se pak­ku­mist te­hes sel­le­ga ar­ves­ta­ma.“

And­res Hein­ver soo­vis tea­da, kui­das su­jus koos­töö tel­li­ja ja ehi­tus­jä­re­le­val­ve­ga.

Evi­ko juht lau­sus, et koos­töö on ol­nud pin­ge­li­ne vas­tas­ti­ku­ne võit­lus.

Raul Val­gis­te esi­tas kü­si­mu­se, kas Kiiu mõi­sa ha­ka­ti re­no­vee­ri­ma õi­gel ajal.

Rein Mu­ru­mä­gi vas­tas, et kui po­leks töö­de­ga alus­ta­tud, siis käe­so­le­val või järg­mi­sel tal­vel oleks mõi­sa­hoo­nel ka­tus sis­se kuk­ku­nud,: „Al­les oleks jää­nud hun­nik ki­ve.“

Ta lu­bas, et ap­ril­li tei­sel nä­da­lal peaks saa­ma üleand­mis-vas­tu­võt­mi­sakt all­kir­jas­ta­tud ja kui ka­su­tus­lu­ba käes, võib val­lavalitsus uues­ti Kiiu mõi­sas töö­le ha­ka­ta.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si tea­tas käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tu­le­val es­mas­päe­val, 9. ap­ril­lil on ka­vas min­na ehi­ta­ja­ga koh­tu­ma ja vaa­da­ta, kas mõi­sa saab Evi­kolt vas­tu võt­ta. Kui val­la­va­lit­sus on väl­jas­ta­nud ka­su­tus­loa, alus­ta­tak­se val­la­valitsuse ta­ga­si­ko­li­mist Kuu­sa­lust Kii­du. Ko­li­mi­ne võ­tab te­ma sõ­nul ae­ga mõ­ne päe­va.

Kuu­sa­lu val­la­ma­ja on ala­tes 2016. juu­nist asu­nud Kuu­sa­lu ale­vi­kus aju­tis­tel pin­da­del – Köst­ri ma­jas noor­te­kes­ku­se osa­des alu­mi­se kor­ru­se ruu­mi­des ja tei­sel kor­ru­sel ning hoo­ne­ga külg­ne­va en­di­se las­te­hoiu pin­nal. Sot­siaal­töö­ta­jad on ol­nud Kuu­sa­lu raa­ma­tu­ko­gu ruu­mi­des.

Eelmine artikkelSõi­du­kom­pen­sat­sioo­n Ani­ja val­la juh­ti­de­le
Järgmine artikkelKol­ga Ko­hal-oli­jaid mängisid festivalil algupärandit