Ehi­ta­ja lu­bab jaa­ni­päe­vaks Kuu­sa­lu pea­tee­le as­falt­kat­et

1418

Kui­vade il­ma­de tõt­tu on Kuu­sa­lu ale­vi­ku ela­ni­kud hä­das tee-ehi­tu­selt ker­ki­va tol­mu­ga.

Kuu­sa­lu ale­vik­ku lä­bi­valt pea­teelt on tee­re­mon­di käi­gus va­na as­falt­ka­te ma­ha võe­tud, al­les on jää­nud kruu­sa­ka­te, mis kui­va­de il­ma­de­ga tol­mab, sa­ju­päe­va­del muu­tub auk­li­kuks ja po­ri­seks. Li­gi kuu ae­ga on ol­nud re­mon­di tõt­tu liik­le­mi­ne ta­kis­ta­tud ning vii­ma­sel ajal ha­ka­tud roh­kem nu­ri­se­ma ja kü­si­ma, mil­lal tee taas nor­maal­selt sõi­de­ta­vaks saab.
Kuu­sa­lu ela­nik Kris­to Pa­lu saa­tis es­mas­päe­va, 8. mai hom­mi­kul val­la­maj­ja e-kir­ja, mil­les pa­lub Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­sel kui töö­de kaas­tel­li­jal rää­ki­da tee-ehi­ta­ja­ga ehi­tus­aeg­se tol­mu­tõr­je te­ge­mi­sest. Kui sel­list ko­hus­tust ehi­ta­jal le­pin­gu­järg­selt ei ole, pa­lub ta val­la­va­lit­su­sel lei­da või­ma­lus tol­mu­tõr­je tel­li­mi­seks. Kuu­sa­lu pea­tä­na­val sõi­da­vad päe­vas mi­tu­sa­da au­tot, tol­mu­kont­sent­rat­sioon on kui­va­de il­ma­de­ga muu­tu­nud lä­hi­piir­kon­nas ta­lu­ma­tuks, kir­ju­tab ta.
Kuu­sa­lu val­la ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Praks üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et tee-ehi­ta­ja­ga, fir­ma­ga TREV-2 on tol­mu tee­mal kor­du­valt rää­gi­tud: „Es­mas­päe­va, 8. mai hom­mi­kul kell 9 kas­tis tsis­ternauto tee taas üle, ka va­ra­se­ma­tel päe­va­del on ehi­ta­ja teed kast­nud, kuid päi­ke ja tuul kui­va­ta­vad kii­res­ti. Ole­me ka se­da aru­ta­nud pro­jek­ti­ju­hi­ga, et võiks ti­he­da­malt kas­ta. Kui ei ar­ves­ta­ta me pal­ve­ga, pea­me hak­ka­ma lä­bi rää­ki­ma maan­teea­me­ti­ kui tee­töö­de pea­tel­li­ja­ga.“
TREV-2 pro­jek­ti­juht Priit Ja­la­kas kom­men­tee­ris, et nä­da­la­va­he­tu­sel läks ma­sin kat­ki, ei ol­nud või­ma­lik Kuu­sa­lu ale­vi­ku pea­teed kas­ta. Es­mas­päe­val ha­ka­ti se­da taas te­ge­ma, kas­te­tak­se paar kor­da päe­vas – nii Kuu­sa­lus kui ka Kiius.
Priit Ja­la­kas: „Päi­ke­se­pais­te­lis­te ja tu­lis­te il­ma­de­ga on see aga ot­se­kui tuu­le­ves­ki­te­ga võit­le­mi­ne. Tee kui­vab vä­ga kii­res­ti.“
Ta li­sas, et Kuu­sa­lu kü­las on tee­re­mont jõud­nud faa­si, kus frees­pu­ru on pan­dud tee­le ta­ga­si, seal enam hul­lu tol­mu po­le. Kiiu-Kuu­sa­lu va­he­li­se maan­tee­lõi­gu­le peaks te­ma sõ­nul saa­ma frees­pu­ru pea­le kol­me nä­da­la­ga.
Kuu­sa­lu ale­vi­ku koh­ta rää­kis ta, et seal lä­heb esial­gu olu­kord pi­gem hul­le­maks, pea­tee­le ha­ka­tak­se ve­da­ma kil­lus­tik­ku ning ees on ka kae­ve­tööd, et kaab­leid pai­ka pan­na: „Ko­ju ja poo­di pea­vad ini­me­sed Kuu­sa­lus pää­se­ma, aga soo­vi­ta­me või­ma­lu­sel sõi­ta möö­da pa­ral­leel­teed. Tee­töö­de lõpp­täh­taeg on 10. au­gust, kuid jaa­ni­päe­vaks peak­si­me Kuu­sa­lu ale­vi­kus vä­he­malt esi­me­se as­fal­di­ki­hi ma­ha saa­ma. On aru­saa­dav, et tee­re­mon­di ajal on liik­le­mi­ne eba­mu­gav. Aga kui töö lõ­puks val­mis, siis järg­mi­sel 30 aas­tal sel teel tol­mup­rob­lee­me ei to­hiks et­te tul­la.“

Eelmine artikkelAni­ja val­la orien­tee­ru­mis­män­gu võit­jad on loo­si­tud
Järgmine artikkelKuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja pla­nee­ring kin­ni­ta­tud