Ehi­ta­ja loo­dab Aru­kü­la ÜVK ehi­tu­se lõ­pe­ta­da 15. ok­toob­riks

847
ARMIS HENK

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kutsus Aru­kü­la aed­lin­na ela­ni­kud kok­ku, et ja­ga­da in­fot
ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se koh­ta.

Ala­tes jaa­nua­rist ra­jab YIT Ees­ti AS Aru­kü­la reo­veea­lal ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni. Tsent­raal­se vee saa­vad era­ma­jad, kus se­ni ühis­vee­värk puu­du, mu­jal asen­da­b va­na vee­to­rus­tik uue­ga. Ehi­tus­fir­ma ra­jab to­rud kin­nis­tu pii­ri­ni, aia­ta­gus­test lii­tu­mis­punk­ti­dest maj­ja vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­de vii­mi­ne on kin­nis­tuo­ma­ni­ku kor­ral­da­da.

Val­la­va­nem And­re Sepp tä­nas tei­si­päe­val, 27. au­gus­til Aru­kü­la mõi­sa kok­ku­tul­nuid sel­le eest, et nad on kan­nat­li­kult ta­lu­nud ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­mi­se­ga kaas­ne­nud tol­mu ja mü­ra.

„Ra­ja­tud on üle 50 ki­lo­meet­ri to­ru­sid, na­tu­ke on veel jää­nud,“ sõ­nas ta.

OÜ Ra­ven te­gev­juht Ser­gei Ki­vi sel­gi­tas, kui­das on Aru­kü­la ma­ja­pi­da­mis­tel või­ma­lik uue ÜVK­ga lii­tu­da. Kõi­gi­le, kel­le ma­ja­de juu­res on lii­tu­mis­punk­tid ole­mas ja mõõ­dis­ta­tud, saa­de­tak­se pos­ti­ga või e-pos­ti aad­res­si­le tea­ti­sed, kui on või­ma­lik esi­ta­da aval­dus lii­tu­mis­tin­gi­mus­te saa­mi­seks. See­tõt­tu võik­sid kin­nis­tuo­ma­ni­kud võt­ta vee-et­te­võt­te klien­di­tee­nin­du­se­ga ühen­dust, et kont­rol­li­da, kas nen­de kon­tak­tand­med on Ra­ve­nil ole­mas.

ÜVK­ga lii­tu­mi­seks pro­jek­ti po­le va­ja, küll aga tu­leb neil, kes soo­vi­vad kin­nis­tu­si­se­se ühen­du­se loo­mi­seks saa­da toe­tust, tel­li­da ates­tee­ri­tud geo­dee­dilt teos­tus­joo­nis. Kui KI­Kist toe­tust taot­le­da ei soo­vi, pii­sab Ra­ve­ni­le esi­ta­mi­seks en­da teh­tud joo­ni­sest, kus on nä­ha to­rud lii­tu­mis­punk­tist ma­ja­ni ning kas ja kus on harg­ne­mi­si.

Kü­si­ti, kui sü­ga­va­le tu­leb ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru pai­gal­da­da. Ra­ve­ni juht vas­tas, et Ees­ti tin­gi­mus­tes on kül­mu­mis­piir 1,2 meet­rit, to­ru peab ole­ma sel­lest all­pool. Suu­re­ma lä­bi­mõõ­du­ga to­ru pu­hul pii­sab ka 1-0,8 meet­rist, sõl­tu­valt sel­lest, kas maa­pin­nalt, mil­le all to­ru asub, lü­ka­tak­se tal­vel lu­mi ära või ei. YIT Ees­ti ASi pro­jek­ti­juht Ar­mis Henk li­sas, et äär­mus­li­kes tin­gi­mus­tes, näi­teks pae­sel maal, võib to­ru ka soo­jus­ta­da, siis pii­sab, kui soo­jus­tu­se peal on 35-40 sen­ti­meet­rit pin­nast.

Tsent­raal­se vee saa­vad Aru­kü­la era­ma­jad en­ne kui ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni. Nei­le, kes on ol­nud ka se­ni Ra­ve­ni veek­lien­did, te­hak­se ühen­dus Ser­gei Ki­vi sõ­nul suh­te­li­selt mär­ka­ma­tult. Nii­pea, kui veet­ras­sid on val­mis ja sur­ves­ta­tud, saa­vad ka uued klien­did lii­tu­da. Ra­ve­ni va­ra­se­mad veek­lien­did pä­rast vee­vär­gi re­no­vee­ri­mist sel­le­ga lii­tu­mi­seks uut aval­dust te­ge­ma ei pea, küll aga ühis­ka­na­li­sat­sioo­ni­ga lii­tu­mi­seks.

Koo­so­le­kul soo­vi­ti tea­da, mil­li­ne on Ra­ve­ni tee­nu­se edas­pi­di­ne hind. Val­la­va­nem vas­tas, et Aru­kü­la vee­hind on se­da­võrd kal­lis, et se­da tõs­ta ei ole või­ma­lik, lan­ge­ta­da saab aga vaid tar­bi­mi­se suu­re­ne­mi­se­ga – mi­da roh­kem lii­tu­jaid, se­da roh­kem on või­ma­lik hin­da lan­ge­ta­da. Ra­ve­ni nõu­ko­gu lii­ge Tiit Ree­der mär­kis, et ÜVK­ga lii­tu­mi­ne ta­sub igal ju­hul ära – vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus mak­sa­vad Raa­si­ku val­las erai­si­ku­te­le kok­ku 5.04 eu­rot kuup­mee­ter, reo­vee ära­ve­du pur­gi­mi­sau­to­ga vä­he­malt 6 eu­rot kuup­mee­ter.

Ehi­ta­ja taas­tab en­di­se olu­kor­ra
YIT Ees­ti ASi pro­jek­ti­juht Ar­mis Henk aval­das loo­tust, et Aru­kü­la ühis­vee­vär­ki saab uued klien­did ühen­da­da ok­toob­ri al­gu­ses.

„Tä­nan, et ole­te kan­na­ta­nud meie mür­gel­da­mist Aru­kü­las. Õn­neks olen ne­ga­tiiv­set ta­ga­si­si­det saa­nud suh­te­li­selt vä­he. Nüüd hak­ka­me ta­sa­pi­si kat­teid taas­ta­ma, lõpp­tu­le­mus saab kind­las­ti ilus. Le­pin­gu jär­gi on lõpp­täh­taeg 15. no­vem­ber, mi­nu ees­märk on ko­gu süs­teem käi­ku las­ta 15. ok­toob­riks,“ rää­kis ta.

And­re Sepp lau­sus, et vas­ta­valt le­pin­gu­le tu­leb ehi­ta­jal taas­ta­da kae­ve­töö­de­le eel­ne­nud olu­kord. En­ne töö­de al­gust fil­mi­ti kõi­ki tä­na­vaid, ku­hu to­ru­sid pai­gal­da­ti, ning va­ja­du­sel on või­ma­lik üle vaa­da­ta, mil­li­ne oli üks või tei­ne koht en­ne ÜVK ehi­ta­mist.

Ar­mis Henk kin­ni­tas: „Kui ole­me ku­sa­gil mi­da­gi ära rik­ku­nud, taas­ta­me.“

Ta li­sas, et kõik aiad, mis on tul­nud kae­ve­töö­de ajal ee­mal­da­da, pan­nak­se ta­ga­si, sa­mu­ti ki­vi­par­kett. Koh­ta­des, kus tee on teeäär­sest hal­jas­tu­sest tõus­nud tun­du­valt kõr­ge­ma­le, vee­tak­se täien­da­valt mul­da ja hal­jas­ta­tak­se.

Ka teed tu­leb ehi­ta­jal taas­ta­da. Pro­jek­ti­juht kin­ni­tas, et suur osa teid, mi­da to­ru­de pai­gal­da­mi­se käi­gus lõ­hu­ti, saa­vad tol­mu­va­ba kat­te – as­fal­di või free­sas­fal­di.

Ma­jaü­hen­du­se jaoks saab taot­le­da toe­tust
Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) pro­jek­ti­koor­di­naa­tor Kad­ri Haa­mer tut­vus­tas, mis tin­gi­mus­tel on või­ma­lik taot­le­da ma­jaü­hen­du­se ra­ja­mi­seks toe­tust. Ta rõ­hu­tas, et kin­nis­tuo­ma­ni­kud, kes ka­vat­se­vad toe­tust taot­le­da, ei to­hi krun­di­si­ses­te kae­ve­töö­de­ga alus­ta­da en­ne, kui on saa­nud po­si­tiiv­se ra­has­tu­sot­su­se.

„Kui­gi või­te ar­va­ta, et prae­gu on sel­leks õi­ge aeg, ku­na ko­pad on veel teie tä­na­vas, siis te­ge­li­kult ei kuu­lu see abi­kõlb­li­ku pe­rioo­di sis­se ning ra­has­ta­da po­le või­ma­lik,“ lau­sus ta.
Toe­tust on või­ma­lik taot­le­da erai­si­ku­te vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­ta­ris­tu ra­ja­mi­se meet­mest ning sel­le­ko­ha­ne in­fo on ole­mas KI­Ki ko­du­le­hel. Sealt saab ka kont­rol­li­da, kas kin­nis­tu jääb reo­vee­ko­gu­mi­sa­la­le, sa­mu­ti on taot­lus­vor­mid ja õp­pe­vi­deo, kui­das di­gi­taal­selt all­kir­jas­ta­tud toe­tust e-süs­tee­mi kau­du taot­le­da. Taot­lu­se juu­res pea­vad ole­ma kin­nis­tu­oma­ni­ku lii­tu­mi­sa­val­dus Ra­ve­ni­le ning Ra­ve­ni väl­jas­ta­tud teh­ni­li­sed tin­gi­mu­sed koos lii­tu­mis­punk­ti koor­di­naa­ti­de­ga.

Taot­lu­se võib esi­ta­da ka pa­be­ril, väl­jap­rin­di­tud taot­lu­si saab Ra­ve­ni kon­to­rist.

Erai­si­ku­telt on krun­di­si­ses­te vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­si­de ra­ja­mi­seks taot­lu­si vas­tu võe­tud aas­ta, toe­ta­tak­se ela­mu ühen­da­mist nii ühis­vee­vär­gi kui -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga. Toe­tust an­tak­se ma­ja­pi­da­mis­te­le, mis on riik­li­kult mää­ra­tud reo­vee­ko­gu­mi­sa­lal ning reo­vee­ko­gu­mi­sa­la suu­rus peab ole­ma roh­kem kui 2000 tar­bi­jat: „Siin piir­kon­nas on pal­ju­del vee­ga lii­tu­mi­ne ju­ba ole­mas. Sel­li­sel ju­hul saab toe­tust kü­si­da ai­nult ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks, sest vee­to­rus­ti­ku­ga re­konst­ruee­ri­mi­ne või uue tu­git­ras­si­ga lii­tu­mi­ne ei ole abi­kõlb­lik.“

Toe­tust saab taot­le­da vaid ela­mu ühen­da­mi­seks, see tä­hen­dab, et hoo­ne­le, kus on ai­nult vun­da­ment, toe­tust ei an­ta. Sa­mu­ti ei saa toe­tust kõr­val­hoo­ne­te liit­mi­seks ÜVK­ga.
Kad­ri Haa­mer: „See võib ol­la ük­si­ke­la­mu, su­vi­la, aia­ma­ja. Ka­su­tus­lu­ba me ei nõua ega kont­rol­li. Tea­me, et Ees­tis on vä­ga pal­ju su­vi­laid, mil­lel po­le ka­su­tus­lu­ba, ome­ti reo­vett te­kib. Ees­märk on, et reo­ve­si jõuaks õi­ges­se koh­ta, mit­te kesk­kon­da.“

Toe­tust an­tak­se vaid kin­nis­tu oma­ni­ku­le. Kui kin­nis­tu­raa­ma­tu jär­gi on ela­mul mi­tu oma­nik­ku, siis võib toe­tust taot­le­da neist üks. Kad­ri Haa­mer mär­kis, et kin­nis­tus­raa­ma­tus­se kan­tud oma­nik ei to­hi ol­la ju­rii­di­li­ne isik, ne­mad se­da toe­tust ei saa.

KI­Kil on taot­lu­se lä­bi vaa­ta­mi­seks-hin­da­mi­seks ae­ga ku­ni 50 päe­va. Kui ra­has­ta­mi­sot­sus on teh­tud, võib alus­ta­da kae­ve­töö­de­ga. En­ne kae­vi­ku kin­nia­ja­mist tu­leb ko­ha­le kut­su­da geo­deet, kes teeb teos­tus­joo­ni­se – KI­Ki jaoks on olu­li­ne ma­ha­pan­da­va to­ru pik­kus.

Lii­tu­mis­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks ja KI­Ki­le lõp­pa­ruan­de esi­ta­mi­seks on toe­tu­se­saa­jal ala­tes ra­has­ta­mi­sot­su­se all­kir­jas­ta­mi­sest ae­ga 6 kuud: „Keh­tiv mää­rus lu­bab ra­has­tu­sot­sust pi­ken­da­da ku­ni 3 kuud. Taot­le­mi­sel ta­sub kal­ku­lee­ri­da, kas jõuab sel­le veel tä­na­vu ära te­ha või on mõist­li­kum esi­ta­da taot­lus hoo­pis jaa­nua­ri al­gu­ses ja ehi­ta­da ke­va­del.“

Toe­tu­se sum­mad on fik­see­ri­tud ja sõl­tu­vad to­ru­de pik­ku­sest. Kui lii­tu­mis­to­rus­ti­ku pik­kus on al­la 10 meet­ri ning lii­tu­tak­se nii ühis­vee­vär­gi kui -ka­na­li­sat­sioo­ni­ga, saab toe­tust 1796 eu­rot, kui lii­tu­tak­se ai­nult ühe tee­nu­se­ga, saab toe­tust 1382 eu­rot. Kui lii­tu­mis­to­rus­ti­ku pik­kus on 10-20 meet­rit, on toe­tu­se määr vas­ta­valt 2718 või 2094 eu­rot ning ala­tes 20 meet­ri pik­ku­se lii­tu­mis­to­rus­ti­ku pu­hul 3792 või 2692 eu­rot. Kui taot­lus ra­hul­da­tak­se, saab igal ju­hul kind­la sum­ma, sõl­tu­ma­ta sel­lest, kui pal­ju lä­he­vad tööd te­ge­li­kult maks­ma ning kas krun­di­si­se­sed to­rud pai­gal­dab mõ­ni et­te­võ­te või kin­nis­tuo­ma­nik ise. Toe­tus on tu­lu­mak­su­va­ba ning maks­tak­se väl­ja pä­rast KI­Ki­le lõp­pa­ruan­de ja mak­se­taot­lu­se esi­ta­mist hiljemalt 30 päe­va jook­sul.

„Olu­li­ne on taot­lu­se esi­ta­mi­sel esi­ta­da kin­nis­tus­raa­ma­tus­se kan­tud kin­nis­tu oma­ni­ku pan­ga­kon­to num­ber. Kol­man­da­te­le isi­ku­te­le väl­ja­mak­seid ei teh­ta,“ lau­sus Kad­ri Haa­mer.
Meet­me ee­lar­ve on 10 mil­jo­nit eu­rot, sel­lest um­bes pool on ot­sus­te­ga kae­tud, prae­gu keh­ti­va mää­ru­se jär­gi on mee­de ava­tud 2020. aas­ta lõ­pu­ni.

Eelmine artikkelAeg­vii­du rah­va­ma­ja ju­hi kon­kurss nur­jus
Järgmine artikkelLeesil uus külavanem