Ees­ti saab droo­ni­de­ga toe­ta­da Uk­rai­na teed või­du­le

6

KA­LEV KAL­LE­METS, KUI­DO KÜLM, IL­MAR RAAG, droo­ni­kam­paa­nia al­ga­ta­jad

Uk­rai­na rah­vas kan­nab iga päev kao­tu­si nii rin­del kui lin­na­des. Iga nä­dal hu­ku­vad lap­sed, sa­jad jää­vad or­bu­deks. Ve­ne Fö­de­rat­sioo­ni vä­gi­vald ja rün­na­kud on pi­de­vad ning uudi­sed ot­se rin­delt üt­le­vad, et just prae­gu on olu­kord läi­nud jäl­le vä­ga pin­ge­li­seks. Tea­me ju­ba am­mu­sest ajast, et ve­ne vaen­last ei pea­ta muu kui jõu­ga.

Nii Eu­roo­pa sankt­sioo­nid kui Amee­ri­ka sõ­ja­li­ne abi ei ole too­nud ot­sus­ta­vat mur­ran­gut sõ­ja käi­ku. Se­da on pi­de­valt ol­nud lii­ga vä­he ja on saa­bu­nud lii­ga hil­ja. Ve­ne­maa sõb­rad Põh­ja-Ko­reast, Iraa­nist, Hii­nast tar­ni­vad ra­ket­te, mürs­ke, rün­ded­roo­ne ja teh­ni­kat suu­res ma­hus de­mok­raat­li­ke kõhk­lus­te­ta. Har­ki­vi ja Her­so­ni elu­kõlb­ma­tuks pom­mi­ta­mi­ne jät­kub, rin­del toi­mub just prae­gu vaik­ne ni­he Uk­rai­na kah­juks. Ees­ti ma­jan­du­se ja ühis­kond­li­ku kind­lu­se jaoks oleks rän­ka­de ta­ga­jär­ge­de­ga Ve­ne­maa mul­je, et nad on Uk­rai­nat, aga te­ge­li­kult kol­lek­tiiv­set Läänt võit­nud. Kui tões­ti hak­kab Eu­roo­pas laie­malt le­vi­ma aru­saam, et Ve­ne järg­mi­ne rün­nak tsaa­ri-Ve­ne pii­ri­de taas­ta­mi­seks on aja kü­si­mus, muu­tub kin­nis­va­ra oman­da­mi­ne ja aren­da­mi­ne kü­si­ta­valt põh­jen­da­tuks.

Mis on siis väl­ja­vaa­de Ve­ne­maa ag­res­siiv­sust pii­ra­ta, kui sel­le eliit ja mi­li­ta­ri­see­ri­nud ühis­kond on ag­res­sioo­ni­sõ­jas ko­ge­nud või­tu? Kui Eu­roo­pa ja Amee­ri­ka ei suu­da end tõ­si­selt kok­ku võt­ta nüüd, kui meie väär­tus­te eest võit­leb sit­ke Uk­rai­na, kui­das rea­gee­ri­vad need ühis­kon­nad kui Ve­ne vas­tu sei­sa­vad nõr­ge­mad rii­gid?

Ees­ti rii­gi, ma­jan­du­se ja rah­vu­se hu­vi­des on mak­si­maal­ne pin­gu­tus, et Uk­rai­na või­daks en­da ag­res­so­rit sõ­ja­li­selt lä­hiaas­tail. Hoo­li­ma­ta ras­kus­test on see veel või­ma­lik. Kui Ees­ti ko­da­ni­kuü­his­kond saab mi­da­gi te­ha, siis tu­leb prae­gu kes­ken­du­da kõi­ge olu­li­se­ma­le ele­men­di­le, mi­da ai­tab Uk­rai­na ar­meel kom­pen­see­ri­da mürs­ku­de ja ra­ket­ti­de puu­dust. Jah, me rää­gi­me droo­ni­dest, mis on te­ki­ta­nud re­vo­lut­sioo­ni kaas­aeg­ses sõ­ja­pi­da­mi­ses. Uk­rai­na bri­gaa­did oma­vad pa­ri­mat ko­ge­must, kui­das eri droo­ni­de­ga kom­bi­nee­ri­tult häid tu­le­mu­si saa­vu­ta­da. Iga Uk­rai­nas hä­vi­ta­tud vaen­la­se tank, suur­tükk, ra­ke­ti­heit­ja ja las­ke­moo­na­la­du ku­lu­tab Ve­ne rel­va­jõu­de ja see­ga vä­hen­dab po­tent­siaal­set sõ­ja­list oh­tu Ees­ti­le.

Ju­ba sõ­ja alguses olid ka­su­tu­sel luu­red­roo­nid sel­leks, et tu­vas­ta­da vaen­la­se lii­ku­mist ning si­hi­ta­da kaug­tu­le­rel­va­de tuld. Vii­ma­se aas­ta jook­sul on mõ­le­mal poo­lel leid­nud laialt ka­su­tust ral­lid­roo­nid, mis hä­vi­ta­vad nii vaen­la­se la­hing­teh­ni­kat kui ja­la­vä­ge. Ral­lid­roo­nid mak­sa­vad vaid 500 eu­rot ehk kor­da­des vä­hem kui 155mm suur­tü­ki­moon, nen­de toot­mi­seks po­le va­ja ma­hu­kaid in­ves­tee­ri­nguid, kal­list sis­se­sea­det ning ku­lu­nud ka­hu­ri­to­rude väl­ja va­he­ta­mist. Li­saks või­mal­da­vad ral­lid­roo­nid hä­vi­ta­da ka lii­ku­vat la­hing­teh­ni­kat ning siht­mär­ke, mis ei ole star­di het­kel veel ope­raa­to­ri­le vi­suaal­selt näh­ta­vad.

Droo­ni­de ka­su­ta­mi­ne on muut­nud või­ma­tuks suur­te la­hing­koon­dis­te ko­gu­ne­mi­se rin­de lä­he­dal ja hä­vi­ta­tud vas­ta­se teh­ni­kast näe­me iga­päe­va­seid vi­deo­sid. Uk­rai­nas on li­gi 56 eri­ne­vat droo­ni­de toot­mi­se et­te­võ­tet, kuid ku­na pa­rim droo­nio­pe­raa­tor suu­dab len­nu­ta­da päe­vas siht­mär­gi­le ku­ni 40 droo­ni, on ka droo­ni­de ku­lu suur. Li­saks toi­mub teh­no­loo­gi­li­ne või­du­rel­vas­tu­mi­ne, kus ka vas­ta­ne aren­dab pi­de­valt uu­si droo­ni­devas­ta­seid sead­meid. See­tõt­tu ei ole kõik droo­ni­de rün­na­kud edu­kad. On väi­de­tud, et kesk­mi­selt ku­lub ühe tan­ki hä­vi­ta­mi­seks 4-5 droo­ni.

On möö­da­pääs­ma­tu, et ka Ees­ti kait­se­vä­gi ja Kait­se­liit võ­taksid sel­le uue rel­va­süs­tee­mi laial­da­selt ka­su­tu­se­le. Ees­ti kait­se­või­me hu­vi­des on Ees­ti en­da droo­ni­de toot­mi­se väl­ja aren­da­mi­ne ja pi­dev täius­ta­mi­ne. See­ga ei peaks me liht­salt Uk­rai­na­le droo­ne ost­ma, vaid uk­rain­las­te­ga ka ot­se­selt koos­tööd te­ge­ma, et nen­de väär­tus­lik­ku ko­ge­must ka Ees­ti kait­seks ära ka­su­ta­da. Hea näi­de on start-upi­na tõus­nud ees­ti fir­ma Kratt­Works, mis on aas­taid aren­da­nud nii luu­red­roo­ne kui nüüd ka ral­lid­roo­ne ning omab ko­hest droo­ni­de toot­mi­se või­met.

Ter­vi­ta­me Ees­ti tei­si toot­jaid mei­le pak­ku­mist te­ge­ma. Me tee­me koos­tööd ka Ees­ti Kait­se­töös­tu­se Lii­du­ga. Ees­ti riik on küll droo­nial­lian­si­ga lii­tu­nud, kuid se­ni veel tel­li­mu­si po­le. Ees­ti va­baü­his­kond ja et­te­võt­jad suu­da­vad te­gut­se­da rii­ki toe­ta­valt täp­selt, na­gu Kait­se­liit toe­tab kait­se­vä­ge.

Uk­rai­na va­jab pal­ju ka hu­ma­ni­taar- ja me­dit­sii­nia­bi, kuid just prae­gu võib la­hin­gu­väl­jal ol­la mur­ran­gu­li­ne hetk, kus ka meie abi on vä­ga olu­li­ne. Ees­ti rah­vas, är­ga­ke! Uk­rai­nat toe­ta­vad eri­ne­vad or­ga­ni­sat­sioo­nid ühi­ne­ge. Ole­me ju­ba prae­gu Kui­do Kül­ma ju­hi­tud MTÜ Va­ba Uk­rai­na ja Il­mar Raa­gi esin­da­tud MTÜ SAB UA­ga liit­nud jõu, et tar­ni­da Uk­rai­na bri­gaa­di­de­le tu­han­deid droo­ne.

Meil on Ees­ti ini­mes­te ar­vel­du­sar­ve­tel mil­jar­deid eu­ro­sid, kuid see on kõik tuhk ja tolm, kui se­da äh­var­dab bru­taal­ne ja või­du­kas Ve­ne­maa. An­ne­ta­ge oma las­te tur­va­li­su­se ni­mel. An­ne­ta­ge Ees­ti au ja jul­geo­le­ku ni­mel. Pa­lu­me, an­ne­ta­ge tõ­si­selt. 500eu­ro­se droo­ni ta­ba­mus on üks pu­rus­ta­tud tank. Meie ees­märk on „Ees­ti või­du­pü­haks vä­he­malt 1000 droo­ni“. Tõe­li­ne toe­tus Uk­rai­na­le ja Ees­ti jul­geo­le­ku­le.

Är­me vä­si, sest meie ku­ri vaen­la­ne teab, et te­ma kao­tus on rea­list­lik ja võit­leb mee­le­heit­li­kult. Me ei to­hi al­la an­da, sest kui Uk­rai­na kao­tab, kao­ta­me meie. Kui Uk­rai­na või­dab, või­dab va­ba­dus, de­mok­raa­tia, Ees­ti. Droo­ni­de­ga või­da­me. See on või­ma­lik.

Eelmine artikkelMTÜ Aren­dus­ko­da ju­ha­tus nüüd 7-liik­me­li­ne
Järgmine artikkelKeh­ra kool kor­ral­das hea­te­ge­vus­li­ku laa­da