Ees­ti pa­ri­mad li­ha­vei­se­kas­va­ta­jad on Tur­bu­nee­me lau­da oma­ni­kud DIANA ja ARNO PÄRNA

33
Ees­ti pa­ri­ma li­ha­vei­se­kas­va­ta­ja au­ni­me­tu­se päl­vi­nud AR­NO PÄR­NA ja DIA­NA PÄR­NA Tur­bu­nee­me hil­ju­ti re­no­vee­ri­tud lau­das. Fo­to Krist­jan Pär­na

Maae­lu Eden­da­mi­se Sih­ta­su­tus (MES) kuu­lu­tas Ees­ti pa­ri­ma­teks li­ha­vei­se­kas­va­ta­ja­teks OÜst La­he Maa­mees Dia­na ja Ar­no Pär­na, kes pea­vad li­mu­sii­ni-tõu­gu vei­seid Tur­bu­nee­me lau­das Kuu­sa­lu val­las Har­ju­maal ja küm­me­kond ki­lo­meet­rit ee­mal Võh­ma lau­das Hal­ja­la val­las Lää­ne-Vi­ru­maal. Pe­re­kond Pär­na ko­du on Võh­ma kü­las, nad on re­no­vee­ri­nud Võh­ma rah­va­ma­ja vas­tas üle tee asu­va Se­pa ta­lu 1863. aas­tal ehi­ta­tud elu­ma­ja.

Pa­ri­ma li­ha­vei­se­kas­va­ta­ja au­ni­me­tu­se tun­nis­tu­se ning pronk­sist tõu­pul­li ku­ju and­sid nei­le tei­si­päe­val, 27. veeb­rua­ril Tal­lin­na Reaal­koo­li au­las üle re­gio­naal­mi­nis­ter Ma­dis Kal­las ja ME­Si fi­nants­juht Ar­do Nõmm.

Dia­na ja Ar­no Pär­na te­ge­vust tut­vus­ta­vas teks­tis on öel­dud, et are­ta­vad puh­ta­tõu­li­si li­mu­sii­ni-tõu­gu vei­seid, hool­da­vad La­he­maa rah­vus­par­gis 250 hek­ta­rit pä­rand­nii­te. Nad pöö­ra­vad suurt tä­he­le­pa­nu loo­ma­de heao­lu­le, Tur­bu­nee­me hil­ju­ti re­no­vee­ri­tud lau­das on loo­ma­del ruu­mi­kas ja pu­has ela­mis­pind tal­vi­seks ajaks.

La­he Maa­mees OÜ pu­na­kad li­mu­sii­ni-tõu­gu leh­mad ela­vad ke­va­dest ku­ni sü­gi­se­ni Vi­ha­soo ja Ka­sis­pea kü­la va­he­li­se­le me­reäär­se­le roos­ti­kua­la­le ra­ja­tud kar­ja­maa­del. Te­gu on La­he­maa kõi­ge lin­nu­rik­ka­ma ala­ga, ku­hu Nor­dic Hou­ses KT pro­jek­tee­ris ja ehi­tas koos­töös Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si­ga 2016. aas­tal lin­nu­vaat­lus­tor­ni. Torn paik­neb leh­ma­de kar­ja­maal ja sel­le juur­de pää­seb lä­bi kar­ja­vä­ra­va.

Kok­ku on osaü­hin­gul La­he Maa­mees li­gi 200 li­ha­veist, neist um­bes 140 on tal­ve­pe­rioo­dil Tur­bu­nee­me lau­das. Li­mu­sii­ni li­ha­vei­seid hak­ka­sid Dia­na ja Ar­no Pär­na pi­da­ma 12 aas­tat ta­ga­si. Esi­me­sed mul­li­kad tõid nad oma ko­du­kü­las­se, Lää­ne-Vi­ru­maal asu­vas­se Võh­ma kül­la, ku­hu on Kuu­sa­lu val­la pii­ril paik­ne­vast Vi­ha­soo kü­last 4 ki­lo­meet­rit.

Tur­bu­nee­me lau­ta vii­di leh­mad 2017. aas­ta va­ra­ke­va­del. Tur­bu­nee­me kü­las on et­te­võt­tel ren­di­maid küm­me­kond hek­ta­rit. Sa­da hek­ta­rit maad on ren­di­le võe­tud Tur­bu­nee­me naa­ber­kü­la Ka­sis­pea ja Vi­ha­soo kü­la va­hel me­re pool maan­teest asu­val suu­rel roos­ti­kua­lal. Li­saks ren­di­tak­se maad tei­sel pool maan­teed, kus va­rem olid Ka­sis­pea ta­lu­de põl­lu- ja hei­na­maad. Vii­ma­se paa­ri­küm­ne aas­ta­ga kip­pu­sid need väl­jad kas­va­ma võs­sa, nüüd on seal La­he Maa­me­he OÜ hei­na­maad ning võ­sa jää­nud vä­he­maks.

Ar­no Pär­na sõ­nul on ren­di­maa­de osa­kaal suu­re­ne­nud vas­ta­valt loo­ma­de ar­vu­le: „Maa­o­ma­nik­ke on kok­ku üle 60. Suh­ted nen­de­ga on vä­ga head. Kui juh­tub, et kar­jaaed on ku­sa­gilt ma­ha va­ju­nud, loo­mad maan­teel, siis he­lis­ta­tak­se, saa­me kii­res­ti ko­ha­le min­na. Ka­sis­pea pool me kar­jaaiad ta­luõue­de­ni ei ula­tu. Vi­ha­soo kü­las külg­neb kar­ja­maa ühe kin­nis­tu­ga, pe­re­me­helt on hea ta­ga­si­si­de. Sin­na ole­me tei­nud igaks ju­huks kar­ja­vä­ra­va, kui­gi on roos­ti­ku­li­ne me­reäär, mit­te uju­mis­koht. Lin­nu­vaat­lus­tor­ni kü­las­ta­jad on ol­nud hoo­li­vad, vä­ra­vad on pan­dud kin­ni, prü­gi po­le ma­ha vi­sa­tud. Eri­ti pal­ju on tor­ni juu­res käi­jaid mai al­gu­ses lin­du­de rän­de ajal, siis on seal sa­ge­li koo­li­lap­si ja muid loo­du­seks­kur­sioo­ni­de grup­pe.“

Dia­na Pär­na mär­gib, et tä­nu veis­te­le on roos­ti­kua­la iga aas­ta­ga vä­he­ne­nud, suu­re­ne­nud tai­mes­ti­ku mit­me­ke­si­sus ja lin­de juur­de tul­nud: „Ole­me saa­nud se­da ala pil­li­roost puh­ta­maks ja pa­re­ma vaa­te me­re­le. Sa­mas tu­leb va­na pil­li­roo­gu jär­jest ära nii­ta, leh­mad söö­vad noort pil­li­roo­gu. Nii­ta ei saa lin­nu­ra­hu ajal, mis kes­tab 15. juu­li­ni. Vi­ha­soo ja Ka­sis­pea va­hel me­re ää­res on hool­da­tud um­bes 70 hek­ta­rit ja va­na roos­tik­ku jää­nud veel 30 hek­ta­rit. Hei­na­maa­delt ole­me võ­sa ma­ha võt­nud, se­da tu­leb meil te­ha koos­töös maao­ma­ni­ke­ga.“

Mõ­le­mad kin­ni­ta­vad, et tee­vad oma tööd rõõ­mu­ga ja sel­le­le ai­ta­vad kaa­sa head ini­me­sed nen­de üm­ber – nii oma lap­sed kui ju­ba ka lap­se­lap­sed, kes on su­vel abis kar­jaae­du kor­ras­ta­mas, sa­mu­ti tei­sed li­ha­vei­se­kas­va­ta­jad, kes üks­teist toe­ta­vad ja an­na­vad nõu, ning maao­ma­ni­kud. Üks näi­de La­he Maa­me­he hoo­li­vast suh­tu­mi­sest on jõu­lu­kaar­did, mis saa­de­tak­se igal aas­tal kõi­gi­le maao­ma­ni­ke­le, kel­lelt maid ren­di­tak­se.

Töö­ta­jaid on OÜs La­he Maa­mees kolm – Dia­na ja Ar­no Pär­na ning uk­rain­la­sest töö­mees Ser­gei. Kui­gi Ees­ti mõ­ned li­ha­vei­se­kas­va­ta­jad on vii­ma­sel ajal ot­sus­ta­nud loo­ma­pi­da­mi­se­ga lõ­pe­ta­da seo­ses kar­mis­tu­va­te kesk­kon­na­nõue­te ja suu­re­ne­va bü­rok­raa­tia­ga, on OÜ-l La­he Maa­mees plaa­nis jät­ka­ta, lu­ba­vad Ees­ti pa­ri­mad vei­se­kas­va­ta­jad.

Eelmine artikkelMAR­JE VIIR­MANN või­tis esi­koh­ti MMil, ANETT LII­SA PARTS Põh­ja­maa­de noor­te­võist­lus­tel
Järgmine artikkelPre­si­den­di­mat­kal Aeg­vii­dus oli re­kor­darv osa­võt­jaid