Ees­ti pa­rim mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­ja on Keh­ra güm­naa­siu­mis

480
Keh­ra güm­naa­siu­mi mee­dia­rin­gi ju­hen­da­ja KAI­RIT JO­HAN­SON. Fo­to An­ge­la Kits

Kol­ma­päe­val, 26. ok­toob­ril Tar­tus toi­mu­nud mee­dia­pä­de­vu­se kon­ve­rent­sil kuu­lu­ta­ti väl­ja kon­kur­si „Ot­si­me pa­ri­mat mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­jat!“ tu­le­mu­sed. Tiit­li päl­vis Keh­ra güm­naa­siu­mi ing­li­se kee­le õpe­ta­ja, koo­li mee­dia­rin­gi ju­hen­da­ja Kai­rit Jo­han­son, kes va­li­ti 48 kan­di­daa­di seast.

Pa­ri­mat mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­jat va­li­nud žüriis olid Tar­tu Üli­koo­li aren­duss­pet­sia­list Maia Klaas­sen ja mee­dia­uurin­gu­te kaasp­ro­fes­sor Ma­ria Mu­ru­maa-Men­gel, Tal­lin­na Üli­koo­li aren­dusp­ro­rek­tor Kat­rin Saks ja di­gi­tur­va­li­su­se män­gu­de koo­li­ta­ja In­ger Kles­ment ning ha­ri­dus- ja tea­dus­mi­nis­tee­riu­mi mee­dia­pä­de­vu­se nõu­nik Mar­ge Var­ma. Žürii tut­vus kõi­gi kan­di­daa­ti­de koh­ta esi­ta­tud in­fo­ga ning võit­ja sel­gus nei­le an­tud punk­ti­de jär­gi.

„Soo­vi­si­me sel aas­tal es­ma­kord­selt tun­nus­ta­da ins­pi­ree­ri­vat mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­jat ning kut­su­da ta õpe­ta­ja­te ja noor­soo­töö­ta­ja­te in­fo­se­mi­na­ri­le oma ko­ge­mu­si ja­ga­ma,“ sõ­nas žürii lii­ge Mar­ge Var­ma.

Ta li­sas, et kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­ne oli ano­nüüm­ne, Kai­rit Jo­han­so­ni esi­ta­ti ka­hel kor­ral. Te­da kir­jel­da­ti kui an­de­kat õpe­ta­jat, kes in­nus­tab õpi­la­si ise­seis­valt koo­li te­ge­mi­si ka­jas­ta­ma ning kel­le õpi­las­tel on tä­nu õpe­ta­ja­le kõr­ge mo­ti­vat­sioon mee­dia­pä­de­vus­te aren­da­mi­seks: „Oli vä­ga meel­div, et ta oli val­mis ko­he osa­le­ma kon­ve­rent­si pa­nee­la­ru­te­lus, kus ja­gas oma ko­ge­mu­si noor­te mee­dia­pä­de­vus­te aren­da­mi­sel.“

Kon­ve­rent­sil arut­le­ti, kui­das suu­ren­da­da õpi­las­te mee­dia­pä­de­vust ehk os­ku­si ja tead­mi­si eri mee­dia­ka­na­li­tes esi­ta­tud tea­vet krii­ti­li­selt ana­lüü­si­da-hin­na­ta, ja­ga­ti ka prak­ti­li­si nip­pe mee­dia­tun­di­deks.

„Soo­vi­sin min­na end mee­diaõ­pe­ta­ja­na täien­da­ma, aga kaks päe­va en­ne kon­ve­rent­si sain kir­ja õn­nit­lu­se­ga, et olen kõi­ge mee­dia­pä­de­vam õpe­ta­ja,“ lau­sus Keh­ra koo­li õpe­ta­ja Kai­rit Jo­han­son.

Ta li­sas: „Kon­ve­rent­sil pa­nee­la­ru­te­lus osa­le­sid noo­red aja­kir­ja­ni­kud, kes kõ­ne­le­sid, mil­list mee­diat ja kui­das tar­bi­da, rää­ki­sid in­fo­sõ­jast ja muust mee­dia­pä­de­vust puu­du­ta­vast. Mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­ja üle­s-an­ne on an­da neid tead­mi­si õpi­las­te­le eda­si. Mi­nu roll mee­dia­rin­gis on se­ni ol­nud vei­di tei­ne, meie õpi­me veel mee­dia­töö teh­ni­list poolt. Kuid kon­ve­rents oli vä­ga häs­ti kor­ral­da­tud, sain sealt vä­ga pal­ju ka­su­lik­ku ma­ter­ja­li, mil­le baa­sil eda­si õp­pi­da.“

Keh­ra koo­lis te­gut­seb mee­dia­ring Ke­ku ala­tes ke­va­dest, rin­gis on küm­me­kond 6.-12. klas­si õpi­last, kes käi­vad koos kord nä­da­las, kol­ma­päe­vi­ti. Sal­ves­ta­mis­teh­ni­kat on saa­dud oma koo­list ja Keh­ra noor­te­kes­ku­selt.

„Ole­me al­les al­gus­jär­gus, õpi­me ning lii­gu­me eda­si ta­sa ja tar­gu,“ sõ­nas Kai­rit Jo­han­son.

Ta ju­tus­tas, et põ­hi­li­selt on õpi­tud mee­dia­töö teh­ni­list poolt ehk kui­das sea­da val­gust, kui­das kä­sit­le­da he­li­pul­ti, kui­das te­ha sal­ves­tust, kui­das saa­det mon­tee­ri­da. Nei­le on sel­lest rää­ki­mas käi­nud Ka­nal 2 ope­raa­tor Gre­te Avel, hil­ju­ti osa­le­sid noo­red Ka­nal 2 stuu­dios „Ree­de õh­tu!“ sal­ves­tu­sel.

Õpi­tu prak­ti­see­ri­mi­seks tee­vad mee­dia­rin­gi liik­med 10-15 mi­nu­ti pik­ku­seid „In­fo­mi­nu­ti­te“ saa­teid, kus koo­li­raa­dio for­maa­dis an­tak­se üle­vaa­de koo­lis nä­da­la jook­sul toi­mu­nust ja edas­pi­di toi­mu­vast. In­terv­juee­ri­mi­se har­ju­ta­mi­seks on teh­tud vi­deoin­terv­juu­sid uu­te õpe­ta­ja­te­ga. Vii­ma­ti­ne suu­rem töö oli ot­seü­le­kan­ne Keh­ra koo­lis toi­mu­nud üle-ees­ti­li­selt fes­ti­va­lilt „Noor in­se­ner“. In­terv­juud ja fes­ti­va­li üle­kan­ne on ka Ke­ku You­tu­be´i ka­na­lil.

„Põ­hi­li­ne, mi­da ta­han, et noo­red mee­dia­rin­gis õpik­sid, on osa­ta or­ga­ni­see­ri­mist ja aja pla­nee­ri­mist. See ai­tab neid ka õp­pe­töös. Li­saks on vä­ga olu­li­ne, et nad õpik­sid suht­le­ma oma­va­hel ja ka väl­jas­pool koo­li­kesk­kon­da, sest mui­du ol­lak­se vä­ga pal­ju kin­ni nu­ti­sead­me­tes. Aga õpi­me koos ka in­fo­ma­ter­ja­li­de kok­ku pa­ne­mist ja si­su loo­mist,“ mär­kis Ees­ti pa­rim mee­dia­pä­de­vu­se õpe­ta­ja.

Eelmine artikkelKalesi põlenud maja lammutatakse
Järgmine artikkelAruküla tankla avatakse lähinädalatel