Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus sõl­mis kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­ga koos­töö­le­pin­gu

86
24 oma­va­lit­su­se koos­tööor­ga­ni­sat­sioo­ni ni­mel kir­ju­tas kesk­kon­na­mi­nis­ter MA­DIS KAL­LA­SE­GA sõl­mi­tud koos­töö­le­pin­gu­le al­la MTÜ ju­ha­tu­se esi­mees RAIT PI­HEL­GAS.

Lõp­pe­nud aas­ta 21. det­semb­ril toi­mus Ani­ja mõi­sas MTÜ Jäät­me­hool­dus­kes­kus üld­koo­so­lek. MTÜ 24 liik­me hul­gas on ka Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu vald. Koo­so­le­kul al­gu­ses kir­ju­ta­sid MTÜ ju­ha­tu­se esi­mees Rait Pi­hel­gas ning kesk­kon­na­mi­nis­ter Ma­dis Kal­las al­la va­ba tah­te le­pin­gu­le, mil­le­ga le­pi­ti kok­ku soo­vis ja va­ja­du­ses ai­da­ta kaa­sa Ees­ti kesk­kon­na­sei­su pa­ran­da­mi­se­le ning oma­va­he­li­se in­fo­va­he­tu­se eden­da­mi­se­le.

„Ko­ha­li­kul oma­va­lit­su­sel on olu­li­ne roll jäät­me­hal­du­se kor­ral­da­mi­sel ning sel­les ei saa me hak­ka­ma il­ma hea koos­töö­ta kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi­ga. Sõl­mi­me mi­nis­tee­riu­mi­ga hea tah­te le­pin­gu, et koos­töös jäät­me­vald­kon­da aren­da­da, in­fot va­he­ta­da ning täi­ta rii­gi ja oma­va­lit­su­se võe­tud suu­ri ees­mär­ke,“ üt­les Rait Pi­hel­gas.

Ka kesk­kon­na­mi­nis­ter Ma­dis Kal­las kin­ni­tas, et koos­töö on kõi­ge alus. Ta lau­sus, et suund, mil­le poo­le ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed ja tei­sed osa­poo­led jäät­me­ma­jan­du­se­ga te­gel­des on lii­ku­nud, teeb hea­meelt, kuid as­tu­da on veel pal­ju olu­li­si sam­me. Mi­nis­ter mär­kis, et eri osa­poo­led – jäät­me­ve­da­jad, jäät­me­val­da­jad, ko­ha­li­kud oma­va­lit­su­sed ja kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium – peak­sid te­ge­ma veel roh­kem koos­tööd, et saa­vu­ta­da kesk­kon­na- ja jäät­me­vald­kon­nas ühi­seid ees­mär­ke.

„Kui ta­ha­me, et meie kesk­kond oleks jäät­me­va­bam, puh­tam ja kesk­kon­na­sõb­ra­li­kum, pea­me jäät­me­ma­jan­dus­se roh­kem pa­nus­ta­ma, sel­lest roh­kem rää­ki­ma, te­ge­ma oma ot­su­seid roh­kem sel­lest läh­tu­valt,“ tõ­des Ma­dis Kal­las.

Ta li­sas, et ini­me­si tu­leb roh­kem mo­ti­vee­ri­da and­ma oma pa­nust kesk­kon­na heaks, kuid sel­leks ei pii­sa nei­le in­fo­leh­te­de pos­ti­ta­mi­sest, va­ja on neid mõ­ju­ta­da hin­nas­ta­mi­se kau­du ning luua mu­ga­vad või­ma­lu­sed jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks. Ma­dis Kal­las üt­les veel, et kõik jäät­me­ma­jan­du­se­ga seo­tud muu­da­tu­sed ja aren­du­sed peak­sid ole­ma teh­tud ring­ma­jan­du­se põ­hi­mõt­tel, see on pa­rem kesk­kon­na­le ja ka ini­mes­te­le sood­sam.

Rait Pi­heg­las sel­gi­tas, et oma­va­lit­sus­te koos­tööor­ga­ni­sat­sioo­ni ja mi­nis­tee­riu­mi va­he­li­se täh­ta­ja­tu le­pin­gu­ga ei võ­ta kumb­ki osa­pool ra­ha­li­si ko­hus­tu­si, küll aga võe­tak­se kaa­sa­mi­se ko­hus­tus.

Le­pin­gu­ga kin­ni­ta­vad osa­poo­led, et tun­nus­ta­vad soo­vi ja va­ja­dust ai­da­ta kaa­sa Ees­ti kesk­kon­na­sei­sun­di pa­re­maks muut­mi­se­le ning tee­vad sel­le ni­mel koos­tööd jäät­me­hool­du­se vald­kon­na aren­da­mi­sel. Dek­la­ree­ri­tak­se, et MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus ja kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium on part­ne­rid ja tee­vad koos­tööd ol­me­jäät­me­te vald­kon­da puu­du­ta­va­tes te­ge­vus­tes, mis on suu­na­tud ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le, kor­ral­da­tud ol­me­jäät­me­veo­le ja sel­le kor­ral­du­se­le. Le­pin­gu­poo­led lu­ba­vad eden­da­da ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te ülest koos­tööd, va­he­ta­da in­fot oma­va­lit­sus­te­le suu­na­tud ol­me­jäät­me alas­te tea­vi­tus­kam­paa­nia­te ja -al­ga­tus­te koh­ta.

Kesk­kon­na­mi­nis­tee­rium lu­bab, et tea­vi­tab Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kust oma õi­gus­loo­mea­las­test ka­vat­sus­test igal aas­tal hil­je­malt esi­me­se kvar­ta­li jook­sul. Pä­rast se­da koos­ta­vad mi­nis­tee­rium ja MTÜ ühi­se täp­sus­ta­tud te­ge­vus­ka­va konk­reet­se­teks te­ge­vus­teks käi­ma­so­le­va aas­ta koh­ta. Pan­nak­se kir­ja va­ja­li­kud te­ge­vu­sed vald­kon­na aren­guks ja kor­ral­da­tak­se re­gu­laar­seid koh­tu­mi­si. Mi­nis­tee­rium kaa­sab Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus nen­de jaoks olu­lis­te kesk­kon­naõi­gu­s-ak­ti­de koos­ta­mis­se, töög­rup­pi­des­se või muu­des­se as­ja­ko­has­tes­se te­ge­vus­tes­se.

Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus in­for­mee­rib kesk­kon­na­mi­nis­tee­riu­mi re­gu­laar­selt oma te­ge­vu­sest, an­nab mi­nis­tee­riu­mi­le tea­da tea­dao­le­va­test või­ma­li­kest prob­lee­mi­dest ja olu­lis­test as­jao­lu­dest mi­nis­tee­riu­mi vas­tu­tus­vald­kon­nas, mo­ti­vee­rib oma­va­lit­su­si jäät­me­tee­ma­de­ga si­su­ka­malt ja jät­ku­suut­li­ku­malt te­ge­le­ma, tea­vi­tab mi­nis­tee­riu­mi lä­bi­vii­da­va­test jäät­me­vald­kon­na pro­jek­ti­dest ja nen­de tu­le­mus­test vä­he­malt kord kol­me kuu jook­sul.

Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se juht üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et koos­töö­le­pin­gu al­ga­tas MTÜ: „Ole­me mi­nis­tee­riu­mi­ga ka va­rem tei­nud koos­tööd, kuid taht­si­me, et oleks amet­li­kult fik­see­ri­tud. See an­nab kind­lu­se, et mi­nis­tee­rium kaa­sab oma­va­lit­su­si õi­gus­loo­mes­se ning saa­me nei­le oma­va­lit­sus­te sei­su­koh­ti sel­gi­ta­da.“

MTÜs Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus 24 oma­va­lit­sust
MTÜ Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus, en­di­se ni­me­ga Kesk-Ees­ti Jäät­me­hool­dus­kes­kus, asu­ta­ti 2003. aas­tal ees­mär­gi­ga võt­ta oma­va­lit­sus­telt üle jäät­me­hool­du­se kor­ral­dus­li­kud üle­san­ded, mis on oma­va­lit­sus­te­le pan­dud jäät­me­hool­dust re­gu­lee­ri­va­te õi­gu­sak­ti­de­ga. Kaks aas­tat ta­ga­si ühi­nes Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se­ga Har­ju­maa oma­va­lit­sus­te MTÜ Jäät­me­hal­dus­kes­kus, mil­le liik­med olid ka Ani­ja ja Raa­si­ku vald. Kuu­sa­lu vald kin­ni­ta­ti Jäät­me­hool­dus­kes­ku­se liik­meks 21. det­semb­ri 2022 üld­koo­so­le­ku ot­su­se­ga.

MTÜ liik­med on: Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Har­ku, Jõe­läht­me ja Ko­se vald Har­ju­maalt; Kamb­ja ja Tar­tu vald Tar­tu­maalt; Hää­de­mees­te, Kih­nu, Põh­ja-Pär­nu­maa, Saar­de ja To­ri vald Pär­nu­maalt; Mul­gi, Põh­ja-Sa­ka­la ja Vil­jan­di vald Vil­jan­di­maalt; Mär­ja­maa vald Rap­la­maalt; Põlt­sa­maa vald Jõ­ge­va­maalt; Tü­ri vald ja Pai­de linn Jär­va­maalt ning Ote­pää, Tõr­va ja Val­ga vald Val­ga­maalt.

Eelmine artikkelRoobar miniliiga kolmandal etapil võidutsesid Aruküla poisid
Järgmine artikkelKehras toimus 9. võrkpalli jõuluturniir