EDA-MAI TAM­MIS­TE ju­hib Ani­ja val­la 4 las­teaia­ma­ja

436
Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor EDA-MAI TAM­MIS­TE.
Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor EDA-MAI TAM­MIS­TE.

Ani­ja val­la las­teae­da­de di­rek­tor, EDA-MAI TAM­MIS­TE, mis on val­la las­teae­da­des sel õp­peaas­tal tei­si­ti?
„Õp­peaas­ta al­gus ei eri­ne eel­mis­test muus osas, kui et Mõm­mi­las on prae­gu re­mont ja Ala­ve­re las­teaia­lap­sed on aju­ti­selt rah­va­ma­jas ja koo­lis. Muu­tus on see, et mind on ühes ko­has nä­ha tun­du­valt vä­hem, ku­na ja­gan end nüüd nel­ja ma­ja va­hel. Aas­ta olen juh­ti­nud kol­me las­teae­da, au­gus­tist li­san­dus ka Aeg­vii­du.“

Juu­list on Keh­ra Las­te­ta­re, Le­pat­rii­nu ja Ala­ve­re Mõm­mi­la üks asutus Ani­ja Val­la Las­teaiad. Mil­li­seid muu­tu­si see kaa­sa tõi?
„Enam ei ole näi­teks Ala­ve­re las­teae­da Mõm­mi­la, vaid on Ani­ja Val­la Las­teaiad Mõm­mi­la, Le­pat­rii­nu ja Las­te­ta­re. Ku­na ole­me nüüd ka Ees­ti Ha­ri­du­se In­fo­süs­tee­mis üks asu­tus, ei saa­nud ka­hes ma­jas ol­la sa­ma ni­me­ga rüh­ma­sid, see­tõt­tu muu­tu­sid Le­pat­rii­nu rüh­ma­de ni­me­tu­sed, sest nii Le­pat­rii­nus kui Mõm­mi­las oli Mü­ra­ka­ru­de rühm. Mõm­mi­las­se see jäi, Le­pat­rii­nus muut­si­me kõik rüh­ma­ni­med trii­nu-lõ­pu­li­seks.

Igas­se maj­ja jääb hoo­le­ko­gu, kus on rüh­ma­de, õpe­ta­ja­te ja val­la­va­lit­su­se esin­da­jad. Va­ja­du­sel tee­me ka üld­hoo­le­ko­gu, ku­s on iga maja hoo­le­ko­gu esi­mees ning per­so­na­li ja val­la esin­da­ja.

Nii Las­te­tar­re, Le­pat­rii­nus­se kui Mõm­mi­las­se jää­vad ma­ja­si­se­sed tra­dit­sioo­nid ja üri­tu­sed, kuid na­gu ka se­ni, tee­me mit­meid as­ju koos – spor­di­päe­vad, teat­ri­fes­ti­val ja muud.“

Kui di­rek­tor on nel­ja ma­ja pea­le, kes iga­päe­va­selt ma­ja­de tööd kor­ral­dab?
„Igas ma­jas on õp­pea­la­ju­ha­ta­ja, Le­pat­rii­nus ja Mõm­mi­las Lau­ra Ro­sen­berg, Las­te­ta­res Kat­rin Alt­sepp, Aeg­vii­dus täi­dab õp­pe­ju­hi üle­san­deid õpe­ta­ja Luu­le Sirp. Tööl on ka ju­hia­bi Tii­na Tep­pan, ot­si­me veel ma­jan­dus­ju­ha­ta­jat Keh­ras­se ja Aeg­vii­tu.

Kui va­ne­ma­tel on mu­re­sid, võib õp­pe­töö­ga seo­tud kü­si­mus­te­ga pöör­du­da mi­nu või õp­pea­la­ju­ha­ta­ja poo­le, rüh­ma­si­ses­te prob­lee­mi­de pu­hul rüh­maõ­pe­ta­ja­te poo­le. Ma­jan­dus­kü­si­mu­si la­hen­da­me esial­gu koos ju­hia­bi­ga, ku­ni leia­me ma­jan­dus­ju­ha­ta­ja.“

Kui­das di­rek­tor end nel­ja ma­ja va­hel ja­gab?
„Prae­gu olen pla­nee­ri­nud nii, et tei­si­päe­vi­ti olen Aeg­vii­dus, kol­ma­päe­vi­ti Las­te­ta­res, nel­ja­päe­vi­ti Le­pat­rii­nus. Mõm­mi­last sõi­dan na­gu­nii iga päev möö­da ja käin sealt lä­bi. Es­mas­päe­vi­ti ja ree­de­ti lii­gun vas­ta­valt va­ja­du­se­le. Koo­so­le­kud ja koo­li­tu­sed on sä­ti­tud igas ma­jas päe­va­le, kui olen ko­hal. Sa­mas on graa­fik paind­lik ja va­ja­du­sel saab teha muutusi.

Tööd on esial­gu pal­ju, aga see-eest on hu­vi­tav, sest li­san­dus uus ma­ja uu­te ini­mes­te­ga. Usun, et saa­me hak­ka­ma, kui leia­me va­ja­li­kud töö­ta­jad, sest vä­ga olu­li­ne on hea mees­kond. Pal­ju sõl­tub ka aja pla­nee­ri­mi­sest. Kuna vahemaa on pikk, tu­leb häs­ti lä­bi mõel­da, et ühe sõi­du­ga saaks või­ma­li­kult pal­ju teh­tud. On hea, et val­la­va­lit­su­se näol on mul tu­gev sel­ja­ta­gu­ne, iga mu­re kor­ral saan sealt abi ja tu­ge.

Õn­neks hak­ka­vad meie las­teaaiad kor­da saa­ma. Le­pat­rii­nu on re­mon­di­tud, tä­na­vu renoveeritakse Mõm­mi­la, Aeg­vii­du hoone on veel üs­na uus. Kui saa­vad teh­tud Las­te­ta­re ko­ri­do­ri­de, ka­bi­net­ti­de ja saa­li re­mon­did, mis on val­la in­ves­tee­rin­gu­te ka­vas, jää­vad sel­le­laad­sed tee­mad ta­hap­laa­ni­le ning on ju­ba pal­ju liht­sam.“

Kui­das on Ala­ve­re las­teaias re­mon­diaeg­ne töö kor­ral­da­tud?
„Ehi­ta­ja sõ­nul ol­lak­se töö­de­ga graa­fi­kus, loo­da­me, et saa­me hil­je­malt no­vemb­ri al­gu­ses oma maj­ja ta­ga­si. Se­ni on va­nem rühm koo­li­ma­jas. Ku­na al­gas õp­pe­töö ja koo­lil ruu­me va­ja, vii­si­me kaks noo­re­ma­te las­te rüh­ma au­gus­ti lõ­pus rah­va­maj­ja. Ruu­mi on seal pal­ju, kõik va­ja­lik ole­mas. Lap­sed on saa­lis, ma­ga­mi­ne on sä­ti­tud äs­ja­re­mon­di­tud la­va­le, süüa tuuak­se koo­li­ma­jast ter­mos­te­ga. Ku­na las­teaia õues hak­ka­vad ehi­tus­tööd lõp­pe­ma, on ehi­ta­ja­ga kok­ku le­pi­tud, et lap­sed saa­vad käia õuea­lal män­gi­mas.“

Las­te­ta­res on nüüd kaks hoiu­rüh­ma?
„Jah, au­gus­tis ava­si­me tei­se hoiu­rüh­ma­na sõi­me ve­ne­keel­se­te­le las­te­le. Seal on 11 last. Te­gi­me hoiu-, mit­te las­teaia­rüh­ma, ku­na eria­la­se ha­ri­du­se­ga õpe­ta­jaid on ras­ke lei­da. Hoiu­rühm ei eel­da pe­da­goo­gi­list kõrg­ha­ri­dust ning poo­le­teist-ka­heaas­tas­te las­te­ga po­le iga­päe­va­ne or­ga­ni­see­ri­tud õp­pe­te­ge­vus nii olu­li­ne. Täht­sam on, et lap­sed har­juk­sid kol­lek­tii­vis ole­ma ja saak­sid sel­geks es­ma­sed ene­se­tee­nin­du­sos­ku­sed. Kuid ka hoiu­rüh­mas on muu­si­ka- ja lii­ku­mis­tun­nid ning kuns­ti­te­ge­vu­sed.

Lap­si meil jät­kub, mõ­le­mad hoiu­rüh­mad on täis. Sõi­me­rüh­ma koh­ta­de­ga on­gi kõi­ge kit­sam. Prae­gu kee­gi uk­se ta­ha ei jää­nud, kuid ko­ge­mus on näi­da­nud, et õp­peaas­ta jook­sul li­san­dub veel 5-7 last, kel­le va­nem avas­tab pä­rast ema­pal­ga lõp­pe­mist, et on va­ja töö­le min­na. Siis soo­vib ta ka las­teaia­koh­ta va­rem.“

Mil­li­ne on esi­me­ne mul­je Aeg­vii­du las­teaiast?
„Aeg­vii­dus on väi­ke ja ar­mas ma­ja ning to­re per­so­nal. Mu­re­koht on õuea­la – las­teaia­hoo­vi at­rakt­sioo­nid, ka palk­ma­ja, mis ehi­ta­ti koos las­teaia­ga, on üs­na va­nad. Val­la li­sa­eel­ar­vest eral­da­ti ra­ha las­teaia kõn­ni­tee­de jaoks, sel­le­ga hak­ka­me ko­he te­ge­le­ma.“