EAS toe­tab Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne ra­ja­mist 199 990 eu­ro­ga

2723
Ha­ra uue sa­da­ma­hoo­ne es­kiis. Nõu­ko­gu­de ar­mee all­vee­lae­va­de de­mag­ne­ti­see­ri­mi­se sa­dam ehi­ta­ti Ha­ra saa­re va­he­tus­se lä­he­dus­se aas­tatel 1956-1957.

MTÜ Ha­ra Sa­dam plaa­nib Ha­ra sa­da­mast te­ha ak­tiiv­selt ka­su­ta­ta­va väi­ke­sa­da­ma.

Et­te­võt­lu­se Aren­da­mi­se Sih­ta­su­tus (EAS) toe­tab kok­ku 2 mil­jo­ni eu­ro­ga Ees­ti 11 väi­ke­sa­da­ma aren­da­mist. Põh­ja­ran­ni­kul asu­va­test sa­da­ma­test saa­vad toe­tust Ha­ra, Ka­ber­nee­me, Eis­ma ja Nar­va sa­dam. Võr­gus­tik luuak­se nii, et sa­da­ma­tee­nus oleks edas­pi­di kät­te­saa­dav iga 30 me­re­mii­li ta­gant.
Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­seks, inf­rast­ruk­tuu­ri taas­ta­mi­seks ja ujuv­kai­de jaoks an­nab EAS mak­si­maal­se toe­tus­sum­ma – 199 990 eu­rot. Töö peab ole­ma teh­tud 2020. aas­ta sep­temb­ri lõ­puks.

Ha­ra ja Eis­ma sa­da­mad ei kuu­lu prae­gu töö­ta­va­te väi­ke­sa­da­ma­te võr­gus­tik­ku. EA­Si pres­si­tea­tes kom­men­tee­rib ju­ha­tu­se lii­ge Sig­rid Har­jo, et Ha­ra sa­da­ma näol on te­gu en­di­se nõu­ko­gu­deaeg­se sa­la­ja­se ob­jek­ti­ga, mi­da too­nas­tel kaar­ti­del ei ek­sis­tee­ri­nud: „Ha­ra sa­da­ma­komp­leks on uni­kaal­ne mit­te ai­nult Ees­tis, vaid ka üleilm­ses mas­taa­bis. Sa­dam ei suu­da prae­gu kü­la­li­si vas­tu võt­ta, kuid hoo­ne re­konst­ruee­ri­mi­se tu­le­mu­se­na on sa­dam või­me­li­ne uues­ti eri­ne­vaid tee­nu­seid pak­ku­ma.“

MTÜ Ha­ra Sa­dam ju­ha­tu­se lii­ge Tar­vi Velst­röm, kel­le lap­se­põl­ve­ko­du on Ha­ra sa­da­mast mõ­ne­sa­ja meet­ri kau­gu­sel Vir­ve kü­las, sõ­nas, et on toe­tu­se üle vä­ga rõõ­mus ja ka ül­la­tu­nud – Ha­ra sa­dam sai EA­Si hin­da­mis­ko­mis­jo­nilt nii pal­ju punk­te, et tõu­sis pin­ge­reas esi­ko­ha­le: „Kee­gi po­le va­he­peal Ha­ra sa­da­ma taas­ta­mi­se­ga te­ge­le­nud, aga siin­sa­mas meie kül­je all on sel­li­ne maail­ma mas­taa­bis pärl. On rõõ­mus­tav, et Ees­ti pi­ki­ma me­re­pii­ri­ga val­da se­da­si tun­nus­ta­tak­se. Mul­le on sa­da­ma taas­ta­mi­ne aua­si. Loo­dan, et ka Kuu­sa­lu vald ai­tab me et­te­võt­mist edas­pi­di.“

Ha­ra sa­da­ma­hoo­ne re­konst­ruee­ri­tak­se sa­mas asu­nud hoo­ne ko­ha­le, kus prae­gu on veel al­les la­gu­nev vun­da­ment. Nõu­ko­gu­de ajast on ole­mas pil­did, ma­ja oli ka­he­kord­ne, tei­sel kor­ru­sel asus sa­da­ma­kap­te­ni ruum. Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roo Emil Ur­bel OÜ on tei­nud hoo­ne es­kii­si, ka­van­da­tud on ori­gi­naa­li­ga enam­vä­hem sar­na­ne ma­ja.

Tar­vi Velst­röm tõ­deb, et ehi­tusp­ro­jekt tu­leb ra­has­ta­da MTÜ-l Ha­ra Sa­dam, kuid loo­dab, et va­ja­lik sum­ma lei­tak­se: „Sel­le ehi­ti­se­ga võ­ta­me en­da­le tõ­si­se väl­ja­kut­se, et peaks loo­dus­li­ke­le tin­gi­mus­te­le vas­tu. Va­na sa­da­ma­hoo­ne sei­nad olid tu­gev­da­tud raud­tee­rels­si­de­ga, kui need väl­ja kee­vi­ta­ti, kuk­kus ma­ja 1995-1996 aas­ta­tel kok­ku.“

Uu­de sa­da­ma­hoo­nes­se on ka­van­da­tud kü­la­lis­te vas­tu­võt­mi­seks va­ja­li­kud ruu­mid: in­fo­punkt, tua­lett­ruu­mid, dušši­ruum, saun, pe­su­pe­se­mi­se- ja nõu­pi­da­mis­te ruu­mid, köök ja söö­gi­ruum, tei­se­le kor­ru­se­le sa­da­ma kap­te­ni töö­tu­ba ning üle­mi­se­le rõ­du­le te­rass ja tä­he­torn. Sa­da­ma kü­la­lis­te­le ha­ka­tak­se pak­ku­ma paa­ti­de, jah­ti­de, lae­va­de tan­ki­mis­või­ma­lust, elekt­ri ka­su­ta­mist, joo­gi­vee­ga va­rus­ta­mist. Tu­le­vi­kus on ka­vas te­ha ka paa­ti­de ehi­tus- ja re­mon­di­töö­ko­da.

Tar­vi Velst­röm li­sab, et Ha­ra sa­dam asub La­he­maa rah­vus­par­gis ja see teeb taas­ta­mi­se kee­ru­li­se­maks: „Kait­se­kor­ral­dus­ka­va­ga on olu­li­selt vä­hen­da­tud sa­da­ma aren­da­mi­se või­ma­lu­si, teh­tud on 100 meet­ri ula­tu­ses kal­da­kait­set­soon, mi­da La­he­maa teis­tel sa­da­ma­tel po­le. Pla­nee­rin­gu jär­gi on see kõik toot­mis­maa. Too­kord ei ol­nud see ala veel ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses, aga ka La­he­maa kul­tuu­ri­pä­ran­di hoid­mi­seks ja aren­guks võiks Ha­ra sa­da­mas ol­la paa­die­hi­tus ning ak­va­too­riu­mil muid me­re­li­si te­ge­vu­si. Ilm­selt tu­leb ha­ka­ta pla­nee­rin­gu­te kau­du kesk­kon­naa­me­tilt oma õi­gu­si ta­ga aja­ma.“
EA­Si­le esi­ta­tud ra­ha­taot­lu­ses on kir­jas, et tu­le­vi­kus ka­vat­seb MTÜ Ha­ra Sa­dam ku­jun­da­da Ha­ra sa­da­mast mi­li­taar-me­re­tee­ma­par­gi, mis ku­ju­neks at­rak­tiiv­seks tu­ris­miob­jek­tiks Ees­ti inimestele, aga ka vä­lis­tu­ris­ti­de­le.

Ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päev
Ha­ra sa­dam osa­leb Ees­tis kor­ral­da­val ava­tud ka­la­sa­da­ma­te päe­val, mis toi­mub lau­päe­val, 28. ap­ril­lil. Ka­vas on ko­ha­li­ke ka­la­mees­te ju­tu­toad, ka­la- ja tal­u­turg, pa­ku­tak­se ka­la­sup­pi, koh­vi ja koo­ke, saab sõi­ta paa­di­ga, tut­vus­ta­tak­se pur­je­ta­mist, rää­gi­tak­se va­ba­taht­li­kust me­re­pääs­test.

Tar­vi Velst­röm: „Ar­van, et tu­leb hu­vi­tav päev, kõik on oo­da­tud. Pal­jud ka­la­me­hed on lu­ba­nud tul­la ka­la pak­ku­ma, aga loo­dus on sel ke­va­del hi­li­ne, näis, mil­li­seks saak ku­ju­neb. Meie ole­me Ju­min­da pool­saa­re ka­la­mees­te­ga mõr­rad vet­te vii­nud, loo­da­me, et ka­la tu­leb.“

Eelmine artikkelOÜ Vi­lan­dert vä­hen­dab lii­ni 244 mars­ruut­tak­so­de väl­ju­mi­sae­gu
Järgmine artikkelEri­meel­su­sed Kuu­sa­lu hoo­le­kan­de­ma­ja ehi­ta­mi­se üle