e-Ees­ti kui maae­lu pääst­ja

2125
TA­NEL TAL­VE, Rii­gi­ko­gu lii­ge
TA­NEL TAL­VE,
Rii­gi­ko­gu lii­ge

Maa­l ei ku­ju­ta elu e-la­hen­dus­te­ta enam et­te. Se­da on va­ja nii las­te­le õp­pi­mi­seks kui lap­se­va­ne­ma­le ja õpe­ta­ja­te­le. E-ter­vi­se süs­teem ei töö­ta küll veel täie funkt­sio­naal­su­se­ga, kuid muu­tub üha väl­ja­pääs­ma­tumaks, ka suht­lus oma­va­lit­su­se ja rii­gi­ga käib in­ter­ne­ti kau­du. E-tead­lik­kust nõua­vad ju­ba peaae­gu kõik ame­ti­ko­had. See­tõt­tu on meie maa­piir­kon­da­de­le eri­ti olu­li­ne, et ini­mes­tel on või­ma­lus ja tead­lik­kus uut teh­no­loo­giat en­da ka­suks töö­le pan­na.
Rii­gi­ko­gu 14 saa­di­kut kõi­ki­dest par­la­men­die­ra­kon­da­dest asu­ta­sid e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma, et tõu­ga­ta ta­gant Ees­ti in­fo­teh­no­loo­gi­list aren­gut. Lõin toe­tus­rüh­ma, et saa­vu­ta­da mei­le olu­lis­tes tee­ma­des eda­si­mi­ne­kuid. Üks kesk­sem väl­ja­kut­se on, kui­das kas­va­ta­da IT abil ma­jan­du­se efek­tiiv­sust ja see­ga ka ini­mes­te heao­lu.
Olen veen­du­nud, et toi­miv ja are­nev e-riik on Ees­ti või­ma­lus ol­la maail­mas kon­ku­rent­si­või­me­li­ne, vaa­ta­ma­ta oma väik­su­se­le ja ka­ha­ne­va­le/va­na­ne­va­le ela­nik­kon­na­le. Teh­no­loo­gia are­neb üha kas­va­va kii­ru­se­ga ning me liht­salt pea­me te­ge­ma kõik või­ma­li­ku, et pöö­ra­ta see en­da ka­suks. Sü­gav kum­mar­dus kõi­ki­de­le, kes on se­da siia­ni tei­nud – Ees­ti on saa­vu­ta­nud kor­ra­li­ku tu­le­mu­se vun­da­men­di la­du­mi­sel, nüüd on va­ja as­tu­da järg­mi­ne samm ja kõik se­ni­loo­du oma­va­hel si­du­da, täie võim­su­se­ga töö­le pan­na.
Muu­hul­gas saa­me jõu­li­se e-rii­gi aren­da­mi­se­ga el­lu viia rii­gia­pa­raa­di re­for­mi, hoi­des se­da­si kok­ku mil­jo­neid eu­ro­sid. Meie rii­gi uni­kaal­ne and­me­va­he­tus- ja id-süs­teem tu­leb te­ha liht­sa­maks ning et­te­võt­lu­se­le ava­tuks ning si­du­da Eu­roo­pa di­gi­taal­se ühis­tu­ru­ga, et luua tu­lu­sa­maid töö­koh­ti ja pa­re­maid eks­por­di­või­ma­lu­si. Tu­le­mus: rii­gi­sek­to­ri üld­ku­lud vä­he­ne­vad, era­sek­to­ri ja rii­gi­sek­to­ri va­he­li­ne suht­lus on su­juv, täi­sau­to­ma­ti­see­ri­tud ja vä­ga kõr­gel ta­se­mel ka­su­tus­mu­ga­vu­se­ga (vä­ga pal­ju­des vald­kon­da­des on see e-tee­nus­te osas prae­gu kah­juks all­pool iga­su­gust ar­ves­tust). Täh­tis on era­sek­to­ri jä­re­leai­ta­mi­ne se­ni pea­mi­selt riik­li­kult aren­da­tud IT la­hen­dus­te ka­su­tu­se­le­võ­tu­ga.
Täies­ti aru­saa­da­valt on pal­ju­sid vä­ga va­ja­lik­ke käi­ke ras­ke ühis­kon­nas sel­gi­ta­da, teh­no­loo­gia areng on nii kii­re, et ju­ba hom­me ka­su­tu­se­l­ole­vad la­hen­du­sed tun­du­vad tä­na kuu­lu­vat ul­me­vald­kon­da. Võik­si­me mee­nu­ta­da, kui­das Uber ja Ta­xi­fy on ter­ve ma­jan­dus­ha­ru pöö­ra­nud pea pea­le. Lä­hia­jal näe­me, et ka töö­te­ge­mi­se mõ­te on teist­su­gu­ne kui se­ni. Uue ma­jan­du­se pea­le­tung – näi­teks tut­ta­vad Uber ja Ta­xi­fy ning tär­ka­vad te­his­mõis­tus­süs­tee­mid – ta­sub meil kii­relt pöö­ra­ta en­da ka­suks, sea­du­sand­li­kud ta­kis­tu­sed ee­mal­da­da, koo­li­ta­da meid ma­jan­du­ses uu­si või­ma­lu­si leid­ma.
Meie ini­mes­te e-ha­ri­tus on meie kon­ku­rent­si­või­me sei­su­ko­hast el­lu­jää­mi­se kü­si­mus. See­tõt­tu tu­leks IT niiöel­da põ­hi­ha­ri­dus lü­li­ta­da kõi­ki­des­se õp­pe­ka­va­des­se, sõl­tu­ma­ta eria­last. See ei tä­hen­da, et koo­li­ta­me kõik ini­me­sed prog­ram­mee­ri­ja­teks, kuid pea­me oma­ma vä­he­malt nii­pal­ju tead­mi­si vald­kon­nast, et ol­la tead­li­kud tel­li­jad.
Meie e-riik, kas­ või tee­nus­te por­taa­lid, e-re­si­dent­sus, id-süs­teem ja e-va­li­mi­sed, vää­ri­vad uuen­dus­kuu­ri ning prak­ti­li­se­mat ja jul­ge­mat ra­ken­da­mist. Lõ­puks, või õi­ge­mi­ni peaks sel­lest alus­ta­ma – se­da vah­vat e-maail­ma ei saa ka­su­ta­da, kui neil po­le tas­ku­ko­hast, töö­kind­lat ja kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust. See­tõt­tu jät­kab Rii­gi­ko­gu e-Ees­ti toe­tus­rühm la­hen­dus­te ot­si­mist in­ter­ne­ti val­gus­kaab­li meie ko­du­de ja et­te­võ­te­te­ni väl­ja­ehi­ta­mi­se­le.