Digi­Maa in­ter­ne­tivõrk tõs­tab kin­nis­va­ra väär­tust

5921
DigiMaa sooviavalduste kaart esmaspäeva, 12. juuni õhtu seisuga.

Har­ju­maal käib mais ja juu­nis Di­gi­Maad tut­vus­tav di­gi­tuur – soo­via­val­du­si lii­tu­mi­seks on prae­gu­seks üle 10 000.

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit al­ga­tas ap­ril­li kes­kel koos­tööp­ro­jek­ti Di­gi­Maa ehk tä­na­päe­va­se lai­ri­baü­hen­du­se võr­gu ehi­ta­mi­seks Har­ju­maa­le. Di­gi­Maa ko­du­le­hel saab edas­ta­da lai­ri­baü­hen­du­se­ga lii­tu­mi­se soo­via­val­du­se, hil­ju­ti täi­tus 10 000 soo­via­val­dust ning Di­gi­Maa eest­ve­da­jad tei­nud sta­tis­ti­kat – lii­tu­mis­ta­su võr­gu­ga hak­kab ole­ma 300 eu­rot.

Mai­kuus al­gu­se saa­nud di­gi­tuur jõuab Har­ju­maal 16 pai­ka, möö­du­nud nä­da­lal olid koh­tu­mi­sed Ani­ja mõi­sas ja Raa­si­ku val­la­ma­jas Aru­kü­las. Osa­le­jaid oli mõ­le­mal pool li­gi 20. Käe­so­le­va nä­da­la es­mas­päe­val jõu­dis di­gi­tuur Kuu­sa­lu val­da Kol­ga­kü­la rah­va­maj­ja, kus osa­le­jaid oli 30. Kol­ma­päe­val, 14. juu­nil on Di­gi­Maa in­fo­päev Aeg­vii­du rah­va­ma­jas.
DigiMaad käib tuuril tutvustamas projektijuht Olav Harjo. Tal on kaasas Tehnilise Järelevalve Ameti andmed: Anija vallas on 1962 majapidamist, interneti püsi- ehk kaabliga ühendus puudub 74 protsendil majapidamistest. Loksa linnas on hooneid 419, püsiühendus puudu 35 protsendil. Raasiku vallas 1603, puudu 60 protsendil, Kuusalu vallas 3590, puudu 83 protsendil, Aegviidu 469, puudu 55 protsendil.

Olav Har­jo rää­kis koh­tu­mis­tel, Di­gi­Maa pro­jekt on loo­dud, et või­mal­da­da kii­ret ja sta­biil­set in­ter­ne­tiü­hen­dust ka maa­piir­kon­da­des. Riik eral­dab lai­ri­baü­hen­du­se ehi­ta­mi­seks ka­he aas­ta jook­sul kok­ku 20 mil­jo­nit eu­rot. Ra­ja­tav lai­ri­ba­võrk kuu­lub oma­va­lit­sus­te­le.

Olav Har­jo sõ­nul on kõi­ge sta­biil­sem ning tu­le­vi­ku­kind­lam tehnoloogia just val­gus­kaa­bel, mi­da hak­kab ka­su­ta­ma Di­gi­Maa: „Val­gus­kaab­li­ga on või­ma­lik saa­vu­ta­da vä­ga hea kii­rus ja kva­li­teet, ühen­dus on küll kal­lis, kuid ta­va­tar­bi­ja sead­med ei mak­sa pal­ju.”

Olav Har­jo: „Di­gi­Maa po­le ärip­ro­jekt, võrk ei kuu­lu ühe­le­gi ope­raa­to­ri­le. Kõik si­deet­te­võt­jad saa­vad lai­ri­ba­võr­gu kau­du oma tee­nust tar­bi­ja­le pak­ku­da. Iga ma­ja­pi­da­mi­ne saab va­li­da en­da­le ise tee­nu­se­pak­ku­ja. Val­gus­kaa­bel on sa­ma­su­gu­ne in­ves­tee­ring, na­gu vee­to­ru või elekt­ri­süs­teem, see tõs­tab kin­nis­va­ra väär­tust.”
Di­gi­maa ko­du­le­hel saab veel su­vel täi­ta soo­via­val­dust. Olav Har­jo soo­vi­tas se­da kind­las­ti te­ha, sest lai­ri­baü­hen­dust ei ehi­ta­ta iga­le poo­le au­to­maat­selt, sel­leks tu­leb soo­vi aval­da­da. Vas­ta­valt soo­videle moo­dus­tub pin­ge­ri­da ning sü­gi­sel, kui al­gab pro­jek­tee­ri­mi­ne, ot­sus­ta­tak­se, kust alus­ta­da. Ko­gu võr­ku järg­mi­se aas­ta jook­sul väl­ja ehi­ta­da ei jõua, osa jääb järg­mis­teks aas­ta­teks.
„And­ke kind­las­ti oma naab­ri­te­le Di­gi­Maast tea­da, sest kust piir­kon­nast on roh­kem soo­via­val­du­si, sealt alus­ta­tak­se. Prae­gu soo­vi aval­da­mi­ne ei ko­hus­ta kind­las­ti ke­da­gi lii­tu­ma. Rii­giee­lar­ves on ehi­tu­seks ra­ha ole­mas, see­ga on mõist­li­kum lii­tu­da nüüd, hil­jem on see kor­da­des kal­lim, kui kopp peab ai­nult ühe ma­ja pä­rast ko­ha­le sõit­ma,” rää­kis Olav Har­jo.
Di­gi­Maa võr­gu ka­su­ta­mi­se eest tar­bi­ja kuu­ta­su maks­ma ei pea. Olav Har­jo lau­sus, et ta­su­da tu­leb ai­nult tee­nus­te eest tee­nu­se­pak­ku­ja­le, kes mak­sab sealt osa võr­guet­te­võt­te­le. Di­gi­Maas hak­ka­vad töö­le 3-4 ini­mest, võr­gu hool­da­jad os­te­tak­se sis­se han­ke­ga.
Kü­si­mu­sed di­gi­tuu­ri koh­tu­mis­tel on ol­nud ena­mas­ti sa­mad – uu­ri­tak­se lii­tu­mis­ta­su koh­ta ning kaab­li vas­tu­pi­da­vu­sest, kü­si­tak­se, ega tuul või äi­ke kaab­li­le lii­ga tee. Olav Har­jo sõ­nul sel­le pä­rast mu­ret­se­da ei ta­su, kaa­bel on vä­ga vas­tu­pi­dav.
Li­saks Har­ju­maa­le käib Di­gi­Maa pro­jekt prae­gu ka Pär­nu­maal, kus soo­via­val­du­si oli vä­hem kui Har­jus, kui­gi maa­kond on pind­a­lalt suu­rem. Al­gus­jär­gus on Rap­la­maa Di­gi­Maa pro­jekt.
Rii­gi­ko­gus toe­tab Di­gi­Maa pro­jek­ti e-Ees­ti toe­tus­rüh­ma esi­mees Ta­nel Tal­ve Ani­ja val­last. Di­gi­Maa on väl­ja kas­va­nud te­ma et­te­pa­ne­kust viia Ani­ja val­la kõi­ki­de ma­ja­pi­da­mis­te ja et­te­võ­te­te­ni lai­ri­ba­ühen­dus: „Ees­til on maail­mas edu­ka e-rii­gi ku­vand, aga see on sä­rav ka­tus keh­va­del pal­ki­del, sest ka Eu­roo­pa ko­mis­jo­ni märt­si­kui­ne ra­port näi­tab, et Ees­ti on lai­ri­baü­hen­dus­te poo­lest vii­mas­te seas.”