Bus­si­sõit­ja­te mu­re

1549

Aval­da­me Lok­salt lii­ni­bus­si­ga Tal­lin­nas­se töö­le sõit­va noor­me­he kir­ja, kus ta kur­dab, et bus­si­des on pal­ju sõit­jaid, kuid osad neist on ha­ka­nud hõi­va­ma kah­te is­te­koh­ta. Kõr­va­le pan­nak­se kott ja man­tel. Ka siis, kui va­bu is­te­koh­ti ei ja­gu, ei võe­ta kot­ti eest ega pa­ku­ta seis­ja­te­le is­tet.
Tei­si­päe­va hom­mi­kul sai toi­me­tus te­le­fo­ni­kõ­ne Kuu­sa­lust Tal­lin­nas tööl käi­valt nai­selt. Ta rää­kis sa­mast prob­lee­mist: „Tun­dub, Lok­sa rah­vas on ot­sus­ta­nud, et nei­le kuu­lu­vad lii­ni­bus­sis kor­ra­ga kaks is­te­koh­ta. Mõ­ned on jul­ge­mad ja kü­si­vad, kas to­hib is­tu­da, kuid on neid, kes jää­vad­ki seis­ma. Kuu­sa­lu, Kiiu, Jõe­läht­me ini­me­sed pea­vad töö­le sõi­tes ja ka pi­kast töö­päe­vast vä­si­nu­na ta­ga­si tul­les sa­ge­li bus­sis seis­ma. Mil­le­gi­pä­rast on just vii­ma­sel ajal sel­li­ne suh­tu­mi­ne sü­ve­ne­nud.“ Ol­ge kaas­rei­si­ja­te suh­tes vii­sa­ka­mad, pa­lub ka te­ma.

Eelmine artikkelNoo­red ko­ris­ta­sid Keh­ra ait-kui­va­tis
Järgmine artikkelKol­ga muu­seu­mis on näi­tus ko­ha­li­kest ar­heo­loo­gi­lis­test lei­du­dest