Biokom­post­ri­d Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ela­ni­kele

93

Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus (KIK) ja­ga­b 31 ko­ha­li­ku­le oma­va­lit­su­se­le bio­jäät­me­te kom­post­ri­te ja kon­tei­ne­ri­te ost­mi­seks kok­ku 1,475 mil­jo­nit eu­rot. Ani­ja val­la­va­lit­sus saab 260 kom­post­ri ja 3 kon­tei­ne­ri ost­mi­seks 47 299 eu­rot. Raa­si­ku val­la­va­lit­susele antakse 62 641 eu­rot, mil­le eest os­te­tak­se 295 kom­post­rit ja 25 kon­tei­ne­rit. Kuu­sa­lu vald taot­lust ei esi­ta­nud.

Toe­tu­se saa­mi­seks pi­did oma­va­lit­su­sed möö­du­nud sü­gi­sel esi­ta­ma KI­Ki­le taot­lu­se. Sel­leks kü­si­sid Ani­ja ja Raa­si­ku val­la­va­lit­su­sed eel­taot­lu­si ela­ni­kelt, kes soo­vi­vad saa­da sood­salt aas­ta­ring­seks ka­su­ta­mi­seks mõel­dud kiir­kom­post­rit või bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rit. Ra­ha­taot­lu­ses tu­li oma­va­lit­sus­tel mär­ki­da, kas an­na­vad need ela­ni­ke­le ta­su­ta ka­su­ta­da või tu­leb saa­jal ta­su­da omao­sa­lus, sel ju­hul saab ta kom­post­ri oma­ni­kuks. Et toe­tu­se saa­mi­ne oleks kin­del, kir­ju­ta­sid nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­la­va­lit­sus taot­lu­ses­se kom­post­ri saa­ja omao­sa­lu­seks mak­si­maal­se mää­ra 26 prot­sen­ti. See tä­hen­dab, et 140-240liit­ri­ne soo­jus­ta­tud kiir- ehk ter­mo­kom­post­ri eest, mis mak­sab um­bes 200-300 eu­rot, tu­leb elanikel ta­su­da um­bes 60 eu­rot. Kes bio­jäät­meid kom­pos­tee­ri­da ei soo­vi, võis va­li­da ka ta­va­li­se bio­jäät­me­te kon­tei­ne­ri.

„Hu­vi­li­si oli nii ti­he- kui ha­jaa­sus­tu­sest, kui­gi oleks või­nud ol­la veel roh­kem. Osa­del ma­ja­pi­da­mis­tel on ilm­selt kom­post­rid ju­ba ole­mas. KI­Ki taot­lu­ses ar­ves­ta­si­me neid igaks ju­huks paar­küm­mend roh­kem, sest ala­ti on neid, kes hil­jem soo­vist tea­da an­na­vad. Sai­me­gi mõ­ned soo­via­val­du­sed siis, kui re­gist­ree­ri­mi­saeg oli ju­ba lõp­pe­nud,“ üt­les Ani­ja val­la kesk­kon­nas­pet­sia­list Eve­lin Kol­bak.

Ta sel­gi­tas, et ha­jaa­sus­tu­ses on õi­gus bio­jäät­meid kom­pos­ti­da lah­ti­selt, ti­hea­sus­tu­ses võib lah­ti­selt kom­pos­ti­da puu­leh­ti ja umb­roh­tu. Köö­gi- ja söök­la­jäät­me­te jaoks peab ole­ma kin­ni­ne kom­pos­ter, ku­hu lin­nud ja loo­mad li­gi ei pää­se.

Ka Raa­si­ku vald ar­ves­tas soo­vi­tud kom­post­ri­te ar­vu­le um­bes 30 li­saks. Kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­man­ni sõ­nul olid kom­post­ri­test hu­vi­ta­tud eel­kõi­ge Aru­kü­la ja Raa­si­ku era­ma­ja­de oma­ni­kud: „Ani­ja val­la­ga võr­rel­des oli meil soo­vi­jaid roh­kem, kuid seal on roh­kem kor­ter­ma­ju. Meil soo­vi­sid kor­te­riü­his­tud bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rid. Ka mõ­ned era­ma­jad ee­lis­ta­vad kom­post­ri­le kon­tei­ne­rit.“

Ta li­sas, et Raa­si­ku val­las on koos­ta­mi­sel uus jäät­me­hool­du­sees­ki­ri. Uue ees­kir­ja­ga muu­tub ti­hea­sus­tu­sa­la­del bio­jäät­me­te kon­tei­ne­ris üleand­mi­ne ko­hus­tus­li­kuks, va­bas­tu­se saa­vad vaid need, kes jäät­meid kom­pos­ti­vad. Kom­pos­ti­da võib ti­hea­sus­tu­sa­lal ai­nult kin­ni­ses kom­post­ris.

Bio­jäät­me­te kom­post­ri­te ja kon­tei­ne­ri­te ost­mi­seks tu­leb oma­va­lit­sus­tel lä­bi viia rii­gi­han­ge. Ani­ja ja Raa­si­ku val­la kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tid ole­ta­sid, et hind kujuneb tõe­näo­li­selt sood­samaks, kui te­ha mit­me oma­va­lit­su­se ühis­han­ge. Mil­lal võik­sid kom­post­rid ja bio­jäät­me­te kon­tei­ne­rid val­da­des­se jõu­da, et saaks neid ha­ka­ta soo­vi­jai­le ja­ga­ma, ei osa­nud kesk­kon­nas­pet­sia­lis­tid öel­da.

„Kui kõik toe­tust saa­nud oma­va­lit­su­sed hak­ka­vad sa­mal ajal han­keid kor­ral­da­ma, siis on kaht­la­ne, kas tar­ni­ja jõuab need meie­ni toi­me­ta­da nii kii­res­ti, kui loo­da­me. 31 oma­va­lit­sust soo­vi­vad kok­ku üle 7800 kom­post­ri, nii suurt ko­gust po­le ilm­selt ühel­gi tar­ni­jal ko­he pak­ku­da,“ ar­vas Eve­lin Kol­bak.

Eelmine artikkelAni­ja vo­li­ko­gu tõs­tis sün­ni­toe­tu­se 800 eu­ro­ni
Järgmine artikkelKuu­sa­lu vallas on taas las­teaia- ja kooliõ­pe­ta­ja­te pal­gad võrdsed