Ava­lik aru­pä­ri­mi­ne Raa­si­ku val­la­va­li­tu­se­le

170
Raasiku vallamaja

Üle an­tud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil 17.01.2023

Val­la­va­lit­su­se 02.01.2023 kor­ral­du­se­ga nr 7 on väl­jas­ta­tud Aru­kü­la ale­vi­kus Su­vi­la tä­nav 24C kin­nis­tu­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed 6 kor­te­ri­ga kor­te­re­la­mu püs­ti­ta­mi­seks. Te­ge­mist on väl­ja­ku­ju­ne­nud hoo­nes­tu­se­ga piir­kon­na­ga Aru­kü­la män­ni­kus ning kin­nis­tu­ga, mis alg­selt kuu­lus Raa­si­ku val­la­le ning mis võõ­ran­da­ti enam­pak­ku­mi­se teel. Enam­pak­ku­mi­se het­kel oli väl­ja kuu­lu­ta­tud ja oks­jo­nil osa­le­ja­te­le tea­ta­vaks teh­tud, et kin­nis­tu­le võib pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga ehi­ta­da mak­si­maal­selt ka­he kor­te­ri­ga ela­mu.

Seo­ses val­la­va­lit­su­se ot­su­se­ga lä­bi ava­li­ku me­net­lu­se prot­ses­si väl­jas­ta­da kin­nis­tu­le uued pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed va­ra­se­mast nii ma­hult kui ole­mu­selt olu­li­selt eri­ne­va hoo­nes­tu­se pro­jek­tee­ri­mi­seks sai vas­tav te­ge­vus tea­ta­vaks ka ko­ha­li­ke­le ela­ni­ke­le. Ko­ha­li­ke ela­ni­ke vas­tu­seis val­la­va­lit­su­se te­ge­vu­se­le on tä­na­seks jõud­nud punk­ti, kus ela­ni­kud on lu­ba­nud vaid­lus­ta­da ot­su­se koh­tus ja alus­ta­da all­kir­ja­de ko­gu­mist val­la­va­lit­su­se­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­seks.

Sel­le­ga seo­ses pa­lu­me val­la­va­lit­su­sel ava­li­kult vas­ta­ta järg­mis­te­le kü­si­mus­te­le:

1. Miks ot­sus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus võt­ta me­net­lus­se pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed 6 kor­te­ri­ga kor­te­re­la­mu püs­ti­ta­mi­seks, kui kin­nis­tu­le ju­ba olid väl­jas­ta­tud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed (2 kor­te­ri­ga ela­mu püs­ti­ta­mi­seks) ning kin­nis­tu oli võõ­ran­da­tud oks­jo­ni käi­gus, kus kõi­gi­le osa­le­ja­te­le tea­dao­le­valt võis kin­nis­tu­le ehi­ta­da mak­si­maal­selt ka­he kor­te­ri­ga ela­mu?

2. Kas an­tud ot­su­se lan­ge­ta­mi­sel on hin­na­tud ris­ki ja mil­li­seks on hin­na­tud sel­le rea­li­see­ru­mi­se tõe­näo­sust, kus ta­gant­jär­gi võib kee­gi an­tud kin­nis­tu oks­jo­nil osa­le­nu (või muu hu­vi­ta­tud isik) nõu­da oks­jo­ni tu­le­mus­te tü­his­ta­mist, ku­na val­la­va­lit­su­se uue ot­su­se­ga on nad sea­tud eba­võrd­ses­se olu­kor­da?

3. Kas val­la­va­lit­sus on hin­na­nud oks­jo­ni toi­mu­mi­se­le järg­ne­valt olu­li­selt muu­de­tud ehi­tu­sõi­gu­se ma­hu muut­mi­se ju­rii­di­list kor­rekt­sust? Kas an­tud te­ge­vu­ses võib esi­ne­da oma­va­lit­su­se va­ra võõ­ran­da­mist re­gu­lee­ri­va sea­du­sand­lu­se ning me­net­lus­toi­min­gu reeg­li­te rik­ku­mi­si ning mil­li­sed on an­tud rik­ku­mi­se pu­hul et­te näh­tud ka­ris­tu­sed või sankt­sioo­nid?

4. Kui suu­reks hin­dab val­la­va­lit­sus val­la saa­ma­ta jää­nud tu­lu seo­ses sel­le­ga, et oks­jo­nil müü­di kin­nis­tut mak­si­maal­selt 2 kor­te­ri­ga ela­mu ehi­ta­mi­se või­ma­lu­se­ga, kuid tä­na lu­ba­tak­se an­tud kin­nis­tu­le ehi­ta­da 6 kor­te­ri­ga ela­mu? Kuue kor­te­re­la­mu ehi­tu­sõi­gu­se­ga kin­nis­tu müü­gi­hind on kõi­gi eel­dus­te ko­ha­selt kõr­gem kui ka­he kor­te­ri­ga ela­mu ehi­ta­mi­se õi­gu­se­ga kin­nis­tul.

5. Ko­ha­li­kud ela­ni­kud, hu­vi­ta­tud osa­poo­le­na, on esi­ta­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni liik­me­te­le mi­tu pöör­du­mist, kus nad too­vad väl­ja, et val­la­va­lit­sus ei vas­ta ko­da­ni­ke aru­pä­ri­mis­te­le. Kas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on vas­ta­nud, mil­li­se aja jook­sul on vas­ta­tud ja mis on ol­nud vas­tus­te si­su? Mis on val­la­va­lit­su­se sei­su­koht, miks ko­da­ni­kud siia­ni väi­da­vad, et nen­de aru­pä­ri­mis­te­le ei ole vas­ta­tud?

6. Ehi­tus­sea­dus­ti­ku § 26 lg 3 ko­ha­selt peab de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tu­se puu­du­mi­sel pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mi­sel ar­ves­ta­ma hoo­ne või olu­li­se ra­ja­ti­se asu­ko­has väl­ja­ku­ju­ne­nud kesk­kon­da, seal­hul­gas hoo­nes­tus­laa­di. Mil­li­se ar­gu­men­tat­sioo­ni tu­le­mu­se­na jõu­dis val­la­va­lit­sus sei­su­ko­ha­le, et an­tud kaa­su­se pu­hul on de­tailp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­sest as­ja­ko­ha­ne loo­bu­da.

7. Mil­li­sed on ar­gu­men­did ja mil­li­ne oli kaa­lut­lusp­rot­ses­si kulg, mil­le tu­le­mu­se­na Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se liik­med jõud­sid sei­su­ko­ha­le, et an­tud kin­nis­tu­le võib väl­jas­ta­da 6 kor­te­ri­ga ela­mu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed? Miks neid ar­gu­men­te ning kaa­lut­lusp­rot­ses­si ei ole do­ku­men­tee­ri­tud või kui on, siis miks se­da ei esi­ta­tud 03.01 toi­mu­nud vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni is­tun­gil, kus pa­lu­ti val­la­va­lit­su­se teh­tud ot­sust põh­jen­da­da?

8. Miks ot­sus­ta­sid val­la­va­lit­su­se liik­med asu­da an­tud kaa­su­ses aren­da­ja poo­le­le, mit­te ko­ha­li­ke ela­ni­ke poo­le­le?

9. Miks ot­sus­tas val­la­va­lit­sus pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed väl­jas­ta­da loe­tud tun­nid en­ne 03. 01. vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni is­tun­gi toi­mu­mist, kui oli tea­da, et ko­mis­jon oli kok­ku kut­su­tud ai­nult an­tud kin­nis­tu pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­si puu­du­ta­vaks aru­te­luks? Koo­so­le­ku päe­va­kor­ras on ai­nult üks punkt: „Aru­kü­la Su­vi­la 24C pla­nee­ri­ta­vad ehi­tus­ma­hud, val­la­ko­da­ni­ke pöör­du­mi­ne.” Ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku­le olid see­juu­res ko­ha­le kut­su­tud ka hu­vi­ta­tud osa­poo­led.

10. 03.01. toi­mu­nud vo­li­ko­gu pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul ot­sus­tas ko­mis­jon soo­vi­ta­da val­la­va­lit­su­sel oma kor­ral­dus „Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te mää­ra­mi­ne ava­li­ku me­net­lu­se kau­du kuue kor­te­ri­ga ela­mu püs­ti­ta­mi­seks Aru­kü­la ale­vi­kus, Su­vi­la tn 24c; (2.01.2023. nr 7) ka­tast­riük­su­sel“ ta­ga­si võt­ta. Kas ja mil­li­sel val­la­va­lit­su­se is­tun­gil on se­da aru­ta­tud ja mil­li­se­le sei­su­ko­ha­le jõu­ti?

11. Kas ja kui suu­reks on val­la­va­lit­sus hin­na­nud või­ma­lust, et an­tud pret­se­den­di­le vii­da­tes hak­kab val­la­va­li­tu­se­le lae­ku­ma taot­lu­si olu­li­selt suu­re­ma ehi­tus­ma­hu lu­ba­mi­seks piir­kon­da­des­se, kus se­ni­ne prak­ti­ka on ol­nud lu­ba­da il­ma de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tu­se­ta vaid ük­si­ke­la­muid?

Ava­li­ku­le aru­pä­ri­mi­se­le vas­ta­ta Raa­si­ku val­la põ­hi­mää­ru­ses sä­tes­ta­tud kor­ras ning suu­li­selt järg­mi­sel val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gil. Aru­pä­ri­mi­se­le al­la­kir­ju­ta­nud ava­li­kus­ta­vad aru­pä­ri­mi­se aja­le­hes Sõ­nu­mi­too­ja.

Aru­pä­ri­mi­se esi­ta­nud Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te ni­med ja all­kir­jad:
MIH­KEL MUST
MA­RIAN­NE PÕLD
AND­RE SEPP
AND­RES KAL­LAS­TE
IVAR VIL­BERG
TII­NA RÜH­KA
LAU­RI BET­LEM

Toi­me­tu­selt: Raa­si­ku val­la­va­lit­sus tea­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et aru­pä­ri­mi­ses too­dud kü­si­mus­te­le vas­ta­tak­se põh­ja­li­kult 13. veeb­rua­ril toi­mu­val vo­li­ko­guis­tun­gil. Sõ­nu­mi­too­ja aval­dab vas­tu­se 22. veeb­rua­ri le­hes.

Eelmine artikkelVäl­ja­võ­te Kuu­sa­lu val­la jäät­me­hool­du­sees­kir­jast
Järgmine artikkelRave­ni nõu­ko­gu uued liik­med