Ava­lik ki­ri val­la­va­ne­ma­le

994

Al­lan Lai­ne,
Kuu­sa­lu ela­nik

Kuu­sa­lu val­la ela­ni­ku­na on mul tek­ki­nud mõ­ned kü­si­mu­sed, mis mind val­las vii­mas­te ae­ga­de sünd­mus­te tõt­tu on mu­ret­se­ma pan­nud. Loo­dan, et leia­te ae­ga nen­de­le kü­si­mus­te­le ka ava­li­kult vas­ta­ta, ku­na sar­na­sed kü­si­mu­sed on tek­ki­nud mul­le tea­dao­le­valt pal­ju­del ela­ni­kel.

Seo­ses Kuu­sa­lu val­la uue üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­se­ga on tä­na­seks tul­nud väl­ja mit­meid kit­sas­koh­ti. Uus val­la üldp­la­nee­ring al­ga­ta­ti ju­ba 2009. aas­tal, sa­mal aas­tal kui Teid taas Kuu­sa­lu val­la­va­ne­maks va­li­ti. Ka­hek­sa aas­tat teie juh­ti­mi­sel kest­nud üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­mi­ne on aga tä­na­seks jõud­nud punk­ti, kus eel­mi­se aas­ta lõ­pus toi­mu­nud piir­kon­da­de ava­li­kel aru­te­lu­del esi­ta­tud val­la­va­lit­su­se es­kii­sid on saa­nud val­lae­la­ni­kelt vä­ga kar­mi krii­ti­kat.

Üks il­me­ka­maid näi­teid sel­lest on val­la­va­lit­su­se poolt esit­le­tud Kuu­sa­lu ale­vi­ku es­kiis­la­hen­dus. Vii­mas­te kuu­de kol­me ava­li­ku koo­so­le­ku tu­le­mu­se­na on ilm­ne­nud, et esi­ta­tud pla­nee­rin­gu­la­hen­dus ei ole ar­ves­ta­nud Kuu­sa­lu ela­ni­ke et­te­pa­ne­ku­te ja ar­va­mus­te­ga. Li­saks ilm­nes vii­ma­sel 3. jaa­nua­ri ava­li­kul koo­so­le­kul RMK met­saü­le­ma üt­lu­se ko­ha­selt, et ale­vik­ku ümb­rit­se­va­te RMK-le kuu­lu­va­te met­saa­la­de hoo­nes­ta­mi­se et­te­pa­ne­kud on vas­tuo­lus sea­du­se­ga ning val­la­va­lit­sus po­le RMK-ga met­saa­la­de hoo­nes­ta­mist kor­da­gi ise­gi aru­ta­nud.

Ko­ha­li­kest ela­ni­kest on ale­vik­ku ümb­rit­se­va­te met­sa­de säi­li­ta­mi­seks tä­na­seks toe­tu­sall­kir­ja and­nud roh­kem kui 600 ini­mest, mis kin­ni­tab se­da, et val­la­va­lit­su­se pa­ku­tud es­kiis­la­hen­dus hoo­nes­tu­sa­la­de laien­da­mi­seks met­saa­la­de­le oli vä­ga ebaõn­nes­tu­nud idee. Sel­lest kõi­gest te­kib kü­si­mus, kel­le hu­vi­dest läh­tu­valt sel­li­ne es­kiis­la­hen­dus väl­ja töö­ta­ti?

Võt­tes ar­ves­se eel­ne­vad as­jao­lud pa­lun val­la­va­ne­ma sel­gi­tust val­la do­ku­men­di­re­gist­ris lei­ta­va val­la­va­lit­su­se pla­nee­rin­gu­te­ko­mis­jo­ni 16.11.2017 toi­mu­nud koo­so­le­ku punk­tis nr 10 val­la­va­lit­su­se pea­maa­kor­ral­da­ja teh­tud et­te­pa­ne­ku ja ko­mis­jo­ni ot­su­se vas­ta­vust kor­rupt­sioo­ni­vas­ta­se sea­du­se pa­rag­rahv 5 ja 11 sä­te­te­le. Sel­gi­tu­se and­mi­seks pa­lun võt­ke ar­ves­se li­saks val­la­va­lit­su­se­le 26.10.2017 pea­maa­kor­ral­da­ja pe­re­kon­na poolt esi­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se taot­lus nr 7-1/3621. Li­saks soo­vin Teie isik­lik­ku ar­va­must ja hin­nan­gut val­la pea­maa­kor­ral­da­ja te­ge­vu­se so­bi­vu­se­le keh­ti­va amet­ni­ku ee­ti­ka­koo­dek­si põ­hi­mõ­te­te­ga.

Tei­ne mu­re­koht, mis mind pai­nab, on see, et eel­mi­se aas­ta sü­gi­sel olid meil ko­ha­li­kud va­li­mi­sed, kus val­la ak­tiiv­se­mad ela­ni­kud va­li­sid mei­le uue vo­li­ko­gu, mis po­le aga tä­na­se­ni kah­juks edu­kalt töö­le ha­ka­nud.

Küll on vo­li­ni­kud suut­nud va­li­da uue val­la­va­ne­ma, kel­leks osu­tu­si­te Teie. Ül­la­ta­val kom­bel tõ­de­sin ma vo­li­ko­gu vii­ma­sel koo­so­le­kul, et osa­le­si­te va­li­tud val­la­va­ne­ma­na jät­ku­valt vo­li­ko­gu töös ka vo­li­ni­ku­na. Siit te­kib aga kü­si­mus, kui­das sel­li­ne ka­hel too­lil is­tu­mi­ne vas­tab või­mu­de la­hu­su­se print­sii­bi­le ja rii­gi­me­he­li­ku­le käi­tu­mi­se­le. Sot­siaal­mee­dias sa­mal tee­mal pee­tud dis­ku­sioo­nis on vii­da­tud va­ba­rii­gi va­li­mis­ko­mis­jo­ni an­tud sel­ge­le sei­su­ko­ha­le, mil­le ko­ha­selt pea­tu­vad vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed val­la­va­ne­maks või lin­na­peaks va­li­mi­se­ga. See­ga osa­le­si­te Te val­la­va­ne­ma­na vo­li­ko­gu is­tun­gil, kus muu­hul­gas ai­ta­si­te va­li­da oma ni­me­kir­ja ini­me­se vo­li­ko­gu asee­si­me­heks. See­tõt­tu soo­vin Teie sel­gi­tust, kas val­la­va­ne­ma­na osa­le­mi­ne vo­li­ko­gu is­tun­gi­te hää­le­ta­mi­sel vas­tab sea­du­se ees­mär­gi­le ning see on­gi nüüd uus po­lii­ti­li­ne kul­tuur Kuu­sa­lu val­las?

Pa­lun Teie sel­gi­tu­si ja vas­tu­seid esi­ta­tud kü­si­mus­te­le, sest soo­vik­sin roh­kem lä­bi­paist­va­mat, sea­du­skuu­le­ka­mat ning pa­re­mat ja rõõm­sa­mat Kuu­sa­lu val­da!

Toi­me­tu­selt. Vas­ta­valt aja­kir­jan­du­see­ti­ka koo­dek­si­le tu­leb tõ­sis­te süü­dis­tus­te kor­ral an­da vas­tu­lau­se või­ma­lus sa­mas le­hes. Toi­me­tus pa­lus kor­rupt­sioo­ni­vas­tast sea­dust puu­du­ta­va­te­ kü­si­mus­te koh­ta kom­men­taa­ri Kuu­sa­lu val­la­va­ne­malt Ur­mas Kirt­silt.

Ur­mas Kirt­si: „Kü­si­mu­se­le, kel­le hu­vi­des sel­li­ne es­kiis­la­hen­dus väl­ja­töö­ta­ti on liht­ne vas­tus: ar­va­ta­vas­ti nen­de hu­vi­des, kes olid töö tel­li­jad ja fi­nant­see­ri­jad ning tu­le­vi­kus ka loo­de­ta­vad ka­su saa­jad. Val­la­va­ne­ma­na võin kin­ni­ta­da, et Kuu­sa­lu  val­la­va­lit­sus ei ole ol­nud sel­le la­hen­du­se tel­li­jaks, fi­nant­see­ri­jaks ega ol­nud ka muul moel seo­tud es­kii­si koos­ta­mi­se­ga.  
Mis puu­du­tab Pee­ter Raud­se­pa osa­le­mist val­la­va­lit­su­se pla­nee­rin­gu­te ko­mis­jo­ni töös (16.11.2017) , siis siin ma mi­da­gi kor­rup­tiiv­set ei näe. Pee­ter Raud­sepp on sel­le ko­mis­jo­ni lii­ge.  Punkt, mil­les tut­vus­ta­ti ühe aren­da­ja ka­va ehi­tus­te­ge­vu­sest prae­gu­se Il­mas­ta­lu kü­la maa­del, oli in­for­ma­tiiv­ne, ko­mis­jo­nil oli pä­de­vus an­da vaid üks soo­vi­tus: suu­na­ta lae­ku­nud et­te­pa­nek üldp­la­nee­rin­gu koos­ta­ja­le. Sa­ma­su­gu­se soo­vi­tu­se oleks nad and­nud iga­le lae­ku­nud et­te­pa­ne­ku­le, ko­mis­jo­nil po­le õi­gust üh­te­gi lae­ku­nud et­te­pa­ne­kut kõr­val­da­da me­net­lu­sest.
Pee­ter Raud­se­pa su­gu­las­te­ga seo­tud äriü­hin­gu de­tailp­la­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­se et­te­pa­ne­ku­le (taot­lus 7-1/3621) olen vas­ta­nud kir­ja­li­kult 22.12.2017 7-1/3621. Vas­tus oli:  pla­nee­rin­gut po­le või­ma­lik al­ga­ta­da en­ne, kui se­da on me­net­le­nud vo­li­ko­gu kesk­kon­na- ja ehi­tus­ko­mis­jon. Loa sel­le pla­nee­rin­gu al­ga­ta­mi­seks (või ot­su­se mit­teal­ga­ta­mi­seks)  peab and­ma Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu.  Isik­li­kult olen se­da meelt, et loo­tes uue üldp­la­nee­rin­gu peat­se­le keh­tes­ta­mi­se­le võiks vo­li­ko­gu loo­bu­da üldp­la­nee­rin­gut muut­va­te de­tailp­la­nee­rin­gu­te al­ga­ta­mi­sest.“

Eelmine artikkelAeg­vii­dus jät­kab Ani­ja val­la­va­lit­su­se tee­nin­dus­punkt
Järgmine artikkelMaa­va­lit­sus­te üle­san­ne­te uued täit­jad ala­tes 1. jaa­nua­rist 2018