Augus­tis pan­nak­se Kuu­sa­lu val­da EV 100 kolm kin­gi­tu­sep­laa­ti

1150

Kin­gi­tu­se tee­vad Ida-Har­just sel aas­tal Suur­pea, Ha­ra ja Tam­mis­tu kü­la.

Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va pu­hul on al­ga­ta­tud oma rii­gi­le kin­gi­tus­te te­ge­mi­se kam­paa­nia. Sel­le raa­mes on loo­dud alap­rog­ram­me, mil­lest üks on kü­la­de ühis­kin­gi­tus­te prog­ramm „EV 100 igas kü­las“.
Se­da koor­di­nee­rib lii­ku­mi­ne Ko­du­kant, igas­se maa­kon­da on mää­ra­tud va­ba­taht­lik koor­di­naa­tor. Har­ju­maal on neid kaks, Ida-Har­ju va­ba­taht­lik koor­di­naa­tor on Kol­ga­kü­la Selt­si te­gev­juht Kai­sa Lin­no.
Prog­ramm ava­tak­se pi­du­li­kult 5. au­gus­ti õh­tul Vil­jan­di­maal Va­na-Või­dus, kus pee­tak­se Ees­ti kü­la­de maa­päe­va. Ka­he­tun­ni­sel ava­sünd­mu­sel on kõi­gist maa­kon­da­dest üks esi­ne­ja, Har­ju­maad esin­dab laul­ja Kai­sa Kai­sel Kiiu-Aab­last. Igast maa­kon­nast tut­vus­ta­tak­se mõ­ne­mi­nu­ti­li­se vi­deok­li­pi­ga üht EV 100 ühis­kin­gi­tust, meie maa­kon­nast Sa­ku val­la kü­la­de ja ale­vi­ke lii­du loo­da­vat ki­vi­par­ki.
„EV 100 igas kü­las“ prog­ram­mis osa­le­jad saa­vad kin­gi­tu­se juur­de me­tal­list tä­hi­se ehk plaa­di, mil­lel on ki­ri „Ees­ti Va­ba­riik 100“, kü­la ni­mi ja kin­gi­tu­se te­ge­mi­se kuu­päev. Kaa­sas on spet­siaal­sed kru­vid, mil­le­ga plaat pi­du­li­kult kin­ni­ta­tak­se.
Ida-Har­just esi­me­se­na an­ti plaat üle 8. juu­lil Jõe­läht­me val­las Vand­ja­la kü­las, kus val­mis EV 100 kin­gi­tu­se­na kü­la­p­lats koos ka­tu­sea­lu­se­ga. Üle an­dis Jõe­läht­me val­la­va­nem And­rus Um­bo­ja.
Kai­sa Lin­no sõ­nul saab järg­mi­se plaa­di Suur­pea kü­la, kus pü­ha­päe­val, 6. au­gus­til ava­tak­se kü­lap­lat­si juu­res EV 100 kin­gi­tu­se­na ko­ha­lik­ku kul­tuu­ri­lu­gu ka­jas­tav in­fo­tah­vel.
Lau­päe­val, 19. au­gus­til saab mär­gi­se Tam­mis­tu kü­la – Tam­mis­tu es­ma­mai­ni­mi­se 500. aas­ta­päe­val ava­tak­se kü­las mat­ka­ra­jad, kus on tä­his­ta­tud ko­ha­pä­ri­mu­se­ga seo­tud pai­gad.
Järg­mi­sel päe­val, 20. au­gus­til an­nab EV 100 kin­gi­tu­se üle Ha­ra kü­la – kü­lae­la­ni­ke an­ne­tus­te toel val­mis­ta­tak­se ja pan­nak­se Lok­sa ki­ri­kus­se suur si­ni­must­val­ge sei­na­lipp.
Kai­sa Lin­no: „Me­tallp­laa­di saa­vad kü­la­de-ko­gu­kon­da­de ühis­kin­gi­tu­sed. EV 100 kin­gi­tus­te ko­du­le­he­le in­ter­ne­tis on kir­ja pan­dud Ida-Har­just mit­meid kin­gi­tu­si, mis ei ole „EV 100 igas kü­las“ prog­ram­mis. Ühis­kin­gi­tu­si on tu­le­mas järg­mi­sel aas­tal: Kol­ga­kü­la koos­tab kü­la sa­ja ta­lu loo, Kihm­la ja Sa­lu­mäe taas­ta­vad 100 meet­rit ki­viae­da, Kuu­sa­lus ava­tak­se ava­lik­ku­se­le Pa­ju­lin­nus, La­hin­gu­väl­jal taas­ta­tak­se Va­ba­dus­sõ­ja Keh­ra la­hin­gu mä­les­tus­märk.“
Ta li­sas, me­tallp­laa­di­ga seob Ida-Har­jut ka see, et need val­mis­ta­tak­se küll Hiiu­maal, kuid teeb Lok­salt pä­rit Jan Ig­nah­hi­ni fir­ma.