Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad suu­sa­ta­jad

440
11-14aastased noormehed stardis. Foto Kadri Kesküla

13. veeb­rua­ril toi­mus Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal ka­hek­sas Raa­si­ku val­la suu­sa­päev, kus eri­ne­va­tes va­nu­sek­las­si­des said end proo­vi­le pan­na kok­ku 73 star­ti­jat.

Suu­sa­võist­lus on Raa­si­ku val­la kol­mi­kü­ri­tu­se esi­me­ne etapp. Su­vel on ka­vas maas­ti­ku­jooks, sü­gi­sel rat­ta­sõit. Võist­lu­se ees­märk on suu­na­ta ini­me­si loo­du­ses lii­ku­ma ja sel­lest rõõ­mu tund­ma.

Suusapäeva­le eel­ne­nud nä­da­lal oli ilm üp­ris kee­ru­li­ne, pi­dev su­la ja sa­du, ning kor­ral­da­ja­te sõ­nul oli alg­selt kü­si­mär­gi all, kas võist­lus­te ajaks õn­nes­tub kor­ra­lik suu­sa­ra­da val­mis te­ha. „Õn­neks oli vii­ma­sel öö­sel na­tu­ke mii­nusk­raa­de, mis lu­bas ra­ja­ma­si­nal ra­ja üle käia ning võist­lus­te päe­val oli ra­da vä­ga heas kor­ras. Te­gu oli vä­ga kii­re ra­ja­ga ja nii mõ­ni­gi osa­le­ja oli sel­lest vai­mus­tu­ses. Ilm küll oli pä­ris heit­lik ja tuu­li­ne, kuid vih­ma ega lund sa­da­ma ei ha­ka­nud ning see te­gi võist­lu­se nau­di­ta­vaks,” rää­kis suu­sa­päe­va kor­ral­da­ja Kris­tin Karp.
Võist­lus­päe­val sel­gi­ta­ti suu­sa­ta­ja­te pa­re­mik väl­ja küm­nes klas­sis.

Me­hed suu­sa­ta­sid põ­hi­dis­tant­sil, mil­leks oli 4×2,4 ki­lo­meet­rit. Kii­rei­maks osu­tus Mar­kus Kä­gu aja­ga 23.09 mi­nu­tit, järg­ne­sid And­res Kop­pel aja­ga 24.19 ja Ra­nel Sub­ka aja­ga 24.49 mi­nu­tit. Mees­te 40+ va­nu­se esi­kol­mik oli Peep Koi­du aja­ga 23.03 mi­nu­tit, And­rus Ka­se­kamp aja­ga 23.09 ja Ris­to Rand­ma aja­ga 23.14 mi­nu­tit.

Nai­sed võist­le­sid dis­tant­sil 3×2,4 ki­lo­meet­rit. Või­tis Sand­ra Did­vig, aeg 22.41 mi­nu­tit. Tal­le järg­ne­sid Lui­sa Lot­ta Te­rep aja­ga 24.03 ja Ca­ro­lin Tamm­soo aja­ga 24.21 mi­nu­tit. Nais­te 40+ va­nu­se ar­ves­tu­ses olid pa­ri­mad Kül­li Sau­põld aja­ga 22.57 mi­nu­tit, Kris­tii­na Sa­ga­ja aja­ga 24.51 ja Ka­ja Ki­be­na, aeg 30.14 mi­nu­tit.

Noor­me­hed va­nu­ses 15 ku­ni 18 eluaas­tat suu­sa­ta­sid 2×2,4 ki­lo­meet­rit. Neist kii­reim oli Evar Saul, aeg 12.17 mi­nu­tit. Tei­se ko­ha saa­vu­tas San­der Koi­du aja­ga 12.48 ja kol­man­da Mar­kus Laas aja­ga 12.50 mi­nu­tit.

Lap­sed va­nu­ses 11 ku­ni 14 eluaas­tat võist­le­sid 2,4ki­lo­meet­ri­sel dis­tant­sil. Tüd­ru­ku­te esi­kol­mi­ku moo­dus­ta­sid Lii­di Vill aja­ga 7.21 mi­nu­tit, Ara­bel­la Raie aja­ga 7.42 ja Kai­sa Hins­berg aja­ga 9.02 mi­nu­tit. Pois­te esi­kol­mi­kus­se tu­lid Mar­kus Alek­san­der Saar aja­ga 6.32 mi­nu­tit, Uku Kor­jus aja­ga 7.07 ja Aron Sepp aja­ga 7.19 mi­nu­tit.

Kõige väiksemad suusatajad võistlesid 800meetrisel distantsil. Foto Kadri Kesküla

7-10aas­ta­sed lap­sed võist­le­sid 2×800 meet­ri dis­tant­sil. Pois­test olid kii­rei­mad Ro­met Rem­lik aja­ga 5.45 mi­nu­tit, Vil­lem Vill aja­ga 6.05 ja tüd­ru­ku­test Ka­ja Kat­tai aja­ga 6.42 mi­nu­tit, Kris­tel­la Lee­si aja­ga 7.30 ja Eva Esop aja­ga 10.24 mi­nu­tit.

Kõi­ge pi­se­mad suu­sa­ta­jad ehk ku­ni 6aas­ta­sed võt­sid mõõ­tu 800meet­ri­se dis­tant­si­ga til­lu­sõi­dus. Kolm kii­rei­mat olid Ara­bel­la Pall aja­ga 6.23 mi­nu­tit, Brian­na Sa­lu­ri aja­ga 6.51 ja Mi­re­te Rem­lik aja­ga 8.02 mi­nu­tit.

Suu­sa­päe­va kor­ral­da­sid Kris­tin Karp, Erik Tamm­soo ja Raa­si­ku Val­la Sport ee­sot­sas Kad­ri Kes­kü­la­ga. Ra­ja­meis­ter oli Vel­lo Te­der.

Eelmine artikkelKAH-met­sa­de koo­so­le­kud Aeg­vii­dus, Keh­ras ja Kuu­sa­lus
Järgmine artikkelAru­kü­la kool ko­gus Par­di­ral­li jaoks hea­te­ge­vus­loo­si­ga 1250 eu­rot