Aru­kü­la ter­vi­se­ra­jal on ava­tud ma­dal­seik­lus­park

452
Aru­kü­la seik­lus­ra­ja ava­avapidu oli rahvarohke, peamiselt olid kohal lapsed.

Üle­möö­du­nud nä­da­lal, 21. juu­lil ava­ti Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja juu­res pi­du­li­kult ma­dal­seik­lus­park, mis on mõel­dud ta­sa­kaa­lu ja ro­ni­mi­sos­kus­te har­ju­ta­mi­seks nii las­te­le kui täis­kas­va­nui­le. 1340 ruut­meet­ri suu­ru­sel alal on ka­hel ra­jal 26 eri ras­ku­sast­me­ga ta­sa­kaa­lu ja osa­vust proo­vi­le pa­ne­vat at­rakt­sioo­ni. Noo­re­ma­te­le las­te­le on mõel­dud seits­me at­rakt­sioo­ni­ga väik­sem ra­da. Suu­rem ra­da on mõel­dud va­ne­ma­te­le las­te­le ja täis­kas­va­nui­le ning koos­neb 19 at­rakt­sioo­nist, mis on eri­ne­va ras­ku­sast­me­ga, 7 on liht­sa­mad, 12 roh­kem osa­vust nõud­vad. Kum­ma­gi ra­ja lõ­pus on las­ku­mis­ra­da, väik­sem 17,5 ja suu­rem 36,5 meet­ri pik­ku­ne.
Seik­lus­par­gi pro­jek­tee­ris St. Orav OÜ ning puu­de va­he­le ra­ja­tud at­rakt­sioo­nid ehi­tas Seik­lus­ring OÜ. Seik­lus­ra­ja te­ge­mi­ne läks maks­ma 34 500 eu­rot, sel­lest 27 255 eu­rot sai Aru­kü­la ter­vi­se­ra­da hool­dav MTÜ Aa­ve Spor­dik­lu­bi Lea­der prog­ram­mi kau­du PRIAst, üle­jää­nu eral­da­ti Raa­si­ku val­la ee­lar­vest.

Aru­kül­la seik­lus­par­gi te­ge­mi­se idee ja et­te­pa­nek sel­leks Lea­de­rist ra­ha taot­le­da, tu­li Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­jal Ju­ta Asu­jal.

„Mi­nu en­da lap­sed on ar­mas­ta­nud vä­ga ro­ni­da, see­tõt­tu ole­me ot­si­nud koh­ti, kus se­da saab te­ha ja käi­nud pe­re­ga pal­ju­des seik­lus­par­ki­des. Need on füü­si­li­selt vä­ga aren­da­vad, see­tõt­tu mõt­le­sin, miks ei võiks ka meie val­las üks sel­li­ne seiklusrada ol­la,“ rää­kis ta.

Seik­lus­par­gis on kok­ku 26 at­rakt­sioo­ni.

Ju­ta Asu­ja li­sas, ees­märk oli luua sport­li­ku va­ba aja veet­mi­se koht, kus saak­sid toi­me­ta­da igas va­nu­ses ini­me­sed – jõu­ko­hast te­ge­vust oleks nii väi­kes­te­le las­te­le, kuid väl­ja­kut­seid ka suu­re­ma­te­le: „Ühel üli­kee­ru­li­sel ra­jal po­leks pi­si­kes­tel las­tel mi­da­gi te­ha ja vas­tu­pi­di – las­te at­rakt­sioo­nid ei pa­ku põ­ne­vust suu­re­ma­te­le. Ka OÜ Seik­lus­ring oli sa­ma meelt, et kõi­gi­le mõel­dud seik­lus­park õi­gus­tab end pa­re­mi­ni, sel­lel on roh­kem ka­su­ta­jaid.“

Ju­ta Asu­ja sõ­nul an­ti et­te­võt­te­le ra­ja ka­van­da­mi­sel va­bad käed. Kui Seik­lus­rin­gi esin­da­jad möö­du­nud aas­tal esi­mest kor­da tu­le­va­se seik­lus­ra­ja asu­koh­ta vaa­ta­mas käi­sid, oli seal veel võ­sa: „Ot­sus­ta­si­me, et üh­te­gi kor­ra­lik­ku puud ei raiu­ta, kõik ter­ved män­nid pea­vad al­les jää­ma. Ma­ha võe­ti vaid võ­sa ja kui­va­nud puud. Seik­lus­ra­ja at­rakt­sioo­ni­de täp­ne pai­gu­tus sel­gus, kui ala oli võ­sast pu­has­ta­tud.“

Seik­lus­par­gi ava­peol, kus oli ko­hal ka jää­ti­seau­to, osa­le­sid mit­med küm­ned lap­sed, väik­se­mad koos va­ne­ma­te­ga.

„Lap­si oli us­ku­ma­tult pal­ju,“ rõõ­mus­tas Raa­si­ku Val­la Spor­di ju­ha­ta­ja Kad­ri Kes­kü­la.
Ka pä­rast ava­päe­va on seik­lus­park ol­nud su­ve­va­heae­ga veet­va­te las­te-noor­te hul­gas vä­ga po­pu­laar­ne.

Ju­ta Asu­ja mär­kis, et ka koo­lid saa­vad ha­ka­ta se­da ka­su­ta­ma ke­ha­li­se kas­va­tu­se tun­di­de ri­kas­ta­mi­seks: „Seal saab har­ju­ta­da ta­sa­kaa­lu, te­ha jõut­ree­nin­guid.“

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus an­dis seik­lus­par­gi ehi­ta­mi­seks ja ta­su­ta ava­li­kuks ka­su­ta­mi­seks ter­vi­se­ra­ja kin­nis­tul asu­va maa 9 aas­taks Aa­ve Spor­dik­lu­bi­le, kes hak­kab se­da ka hool­da­ma. OÜ Seik­lus­ring on and­nud Aru­kü­la ma­dal­seik­lus­ra­ja­le ka­heaas­ta­se ga­ran­tii, sel­le aja jook­sul te­hak­se ra­ja­le kaks kor­da aas­tas teh­ni­list üle­vaa­tust.

Seik­lus­ra­ja ka­su­ta­mi­ne on omal vas­tu­tu­sel, pai­gal­da­tud on ka in­fo­tahv­lid reeg­li­te­ga, kui­das at­rakt­sioo­ne ohu­tult ka­su­ta­da.

Eelmine artikkelMEE­LIS RON­DO la­vas­tab Kol­ga mõi­sas „Ma ar­mas­ta­sin saks­last“
Järgmine artikkelAugus­ti­kuu tu­leb täis eten­du­si