Aru­kü­la tank­la ava­ti amet­li­kult ja lau­lu­ga

50
Sümboolse lindi lõikasid tankla avamisel läbi Raasiku vallavanem RAUL SIEM, Jetoili üks omanik HANNES KÄGU ning Raasiku endine vallavanem, volikogu liige ANDRE SEPP.

Lau­päe­val, 7. jaa­nua­ril oli Aru­kü­la kü­tu­se­tank­la amet­lik ava­mi­ne. Aru­kü­la sis­se­sõi­du­tee ää­res asu­vast Je­toi­li au­to­maat­tank­last on sõi­du­keid tan­ki­da saa­nud kaks kuud, nüüd kor­ral­da­ti et­te­võt­te ja Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si koos­töös ka pi­du­lik ava­mi­ne. Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas kut­sus ala­nud lii­ku­mi­saas­ta pu­hul rah­vast rah­va­ma­ja juu­rest ühi­selt jalg­si tank­la ava­mi­se­le kõn­di­ma. Mat­kast võt­tis osa küm­me­kond ini­mest. Kok­ku oli kü­tu­se­jaa­ma ava­mi­sel osa­le­jaid um­bes 40-50, teised sõit­sid sin­na au­to­de­ga. Süm­bool­se lin­di lõi­ka­sid lä­bi Je­toi­li üks oma­nik Han­nes Kä­gu ja Raa­si­ku val­la­va­nem Raul Siem ning en­di­ne val­la­va­nem, vo­li­ko­gu lii­ge And­re Sepp. Raul Siem mär­kis, et te­gu on Raa­si­ku val­la jaoks aja­loo­li­se päe­va­ga, oma tank­lat on oo­da­tud roh­kem kui 10 aas­tat. Ka ko­ha­le tul­nud an­sam­bel Lüü-Türr rõõ­mus­tas sel­leks pu­huks val­mi­nud „Ben­sii­ni­lau­lus“, et nüüd ei pea enam kü­tu­se jä­re­le sõit­ma Jü­ris­se. Päe­va­ko­ha­se ter­vi­tus­luu­le­tu­se­ga esi­nes Ga­ri­na Too­min­gas, akor­dio­nit män­gis ja lau­lis Toi­vo Rei­nu­jaan Jõe­läht­me val­last. Je­toil pak­kus ava­mi­se­le tul­nu­te­le soo­ja joo­ki ja pi­ru­kaid. Kü­tu­se­fir­ma esin­da­ja mär­kis, et esi­mes­te kuu­de­ga on Aru­kü­la tank­las kü­tu­se­müük ol­nud ül­la­ta­valt hea. Ava­mi­se pu­hul müü­di tank­las kü­tust soo­dus­hin­da­de­ga.

Eelmine artikkelKolgaküla rahvamajas tuleb 26. jaanuaril riigikokku pürgijate Ida-Harju valimisdebatt, kes ja kuidas seda korraldab?
Järgmine artikkelKolgas tuleb seekord viimane Hõimumarss