Aru­kü­la neiud võit­sid ran­na­kä­si­pal­li­tur­nii­ri Põl­vas

425
2004/2006. aastaste neidude seas rannakäsipalli etapi võitnud Aruküla spordiklubi koosseis: esireas CAROLY ARUVEL, JENNIFER MEDNIKOVA, AANASTASSIJA PAVLOVA, tagareas KERTU SASSIAD, SANDRA PARVE ja KARMEN VAIKSAR.

Põl­va ran­na lii­va­väl­ja­ku­tel pee­tud Ees­ti ran­na­kä­si­pal­li avae­ta­pil saa­tis edu Aru­kü­la nei­de ja Keh­ra noor­me­hi.

2004/2006. aas­tas­te nei­du­de tur­nii­ri esi­ko­ha päl­vis Aru­kü­la spor­dik­lu­bi esin­dus­koos­seis, kus män­gi­sid Jen­ni­fer Med­ni­ko­va, Ca­ro­ly Aru­vel, Anas­tas­si­ja Pav­lo­va, Ker­tu Sas­siad, Kar­men Vaik­saar ja San­dra Par­ve. Fi­naa­lis alis­ta­sid nad HC Ta­ba­sa­lu (poo­la­jad 8:6, 7:6).

Tree­ner And­rus Ro­gen­baum pi­das esi­koh­ta hin­na­ta­vaks: „Aru­kü­la tüd­ru­kud on sün­di­nud 2005. aas­tal, edes­ta­des aas­ta va­ne­ma­test koos­ne­nud Ta­ba­sa­lu võist­kon­da, kel­le­le on kä­si­pal­lis kao­ta­nud. Har­ju­ta­si­me ran­na­kä­si­pal­li kaks päe­va, tu­le­ta­si­me meel­de reeg­leid. Ran­na­kä­si­pal­lis on täh­tis emot­sioon, mit­te nii­võrd tu­le­mus.” Sa­mas va­nu­se­rüh­mas oli HC Keh­ra kol­mas ja Aru­kü­la spor­dik­lu­bi II võist­kond viies.

Esi­ko­ha päl­vi­sid ka HC Keh­ra 2005/2006. aas­ta pois­te võist­kond koos­sei­sus Al­var Soik­ka, Mih­kel Parm, Os­kar Luks, Kris­to­fer Lie­de­mann, Mat­tias Pärl, De­nis Vi­nog­ra­dov ja And­reas On­na. Fi­naal­mäng HC Pär­nu/Pai­ku­se­ga möö­dus ta­sa­vä­gi­selt, esi­me­ne poo­laeg lõp­pes keh­ra­las­te ka­suks 11:7 ja tei­ne nen­de kah­juks 9:16. Järg­ne­nud nn jook­su­des ehk kiir­rün­na­ku­vi­se­tes jäid keh­ra­la­sed pea­le 3:2.

HC Keh­ra tree­ne­ri Ind­rek Lill­soo sõ­nul suut­sid Keh­ra poi­sid ka ka­hes alag­ru­pi­män­gus või­ta tä­nu nn jook­su­de­le. Kä­si­pal­lis võit­sid nad Ees­ti ka­ri­ka ja olid Ees­ti meist­ri­võist­lus­te liid­rid, kui tur­niir jäi ko­roo­na­pu­han­gu tõt­tu poo­le­li.

Kõi­ge noo­re­ma­te pois­te (sünd 2009. aas­tal ja hil­jem) tur­nii­ri fi­naa­lis kao­tas Aru­kü­la spor­dik­lu­bi Põl­va­le. And­rus Ro­gen­baum üt­les, et Aru­kü­la ja Põl­va poi­sid kon­ku­ree­ri­sid ka kä­si­pal­lis, neil oli see­kord paar tub­li­mat pois­si puu­du, kes peak­sid lii­tu­ma võist­kon­na­ga ka­ri­ka­võist­lus­te tei­sel eta­pil Alats­ki­vil.

2003/2004. aas­ta pois­test oli Aru­kü­la SK nel­jas ja 2007/2008. aas­ta pois­test ühek­sas. 2007/2008. aas­ta tüd­ru­ku­test said HC Keh­ra esin­du­sed tei­se ja kol­man­da ko­ha.