Aru­kü­la koo­lis oli vaim­se ter­vi­se tee­ma­nä­dal

438
Vaim­se ter­vi­se nä­da­la al­ga­ta­ja AN­NI TENS­LIND (pa­re­mal) koos kü­la­li­se­si­ne­ja MA­RI­LYN JUR­MA­NI­GA.

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis 28. märt­sist 1. ap­ril­li­ni toi­mu­nud vaim­se ter­vi­se tee­ma­nä­dal oli 8. klas­si õpi­la­se An­ni Tens­lin­di ini­me­seõ­pe­tu­se loov­töö.

„Prae­gu­ses krii­si­roh­kes elus on vaim­se ter­vi­se tee­ma vä­ga ak­tuaal­ne,“ põh­jen­das ta ja li­sas, et sõ­da te­ki­tab äre­vust ka noor­tes, sa­mu­ti on nen­de vaim­se­le ter­vi­se­le mõ­ju­nud paa­ril vii­ma­sel aas­tal toi­mu­nud dis­tant­sõ­pe.

An­ni Tens­lind plaa­nis loov­töö raa­mes koo­lis lä­bi viia vaim­se ter­vi­se päe­va, kuid ju­hen­da­ja­te Maar­ja-Ly Tei­no ja Mar­jan­ne Mänd­mets-Tu­vi­ke­se soo­vi­tu­sel ha­ka­ti ka­van­da­ma tee­ma­nä­da­lat. Ees­ti Ava­tud Noor­te­kes­kus­te pro­jek­ti­kon­kur­si­le „Järg­mi­ne samm“ kir­ju­ta­tud pro­jek­ti­le saa­di kor­ral­da­mi­seks 1000 eu­rot toe­tust.

Tee­ma­nä­da­lal olid algk­las­si­las­te­le muu­si­ka­te­raa­pia tund, 5.-9. klas­si õpi­la­sed koh­tu­sid näit­le­ja ja joo­gat­ree­ne­ri Ma­ri­lyn Jur­ma­ni­ga, kes rää­kis, mil­le poo­lest eri­neb noor­te aju täis­kas­va­nu­te omast ehk miks va­ne­mad ei mõis­ta noo­ri, põ­gu­salt tut­vus­tas ka oma raa­ma­tut „Mul hak­ka­sid päe­vad“. Ko­gu koo­li­le olid vaim­se ter­vi­se nä­da­lal tant­su­va­he­tun­nid, sa­mu­ti vi­deo­va­he­tun­nid, mil näi­da­ti klip­pe ter­vi­se­vi­ta­mii­ni­dest, vii­ma­sel päe­val toi­mus nä­da­lat kok­ku võt­tev ter­vi­se­tee­ma­li­ne ne­ti­vik­to­riin. Li­saks olid klas­si­ju­ha­ta­ja­tun­di­des vest­lus­kaar­ti­de põh­jal oma­va­he­li­se suht­le­mi­se är­gi­ta­mi­seks aru­te­lu­rin­gid, kor­ral­da­ti te­maa­ti­li­ne pla­ka­ti­kon­kurss ning ava­tud oli elekt­roo­ni­li­ne mu­re­kast – oma mu­re ano­nüüm­seks pos­ti­ta­mi­seks sai ka­su­ta­da koo­li­maj­ja pai­gu­ta­tud QR-koo­di­de abil ava­ne­vat fai­li.

„Pos­ti­ta­ti pä­ris pal­ju, kuid pi­gem teh­ti nal­ja. E-si­ga­re­tid po­le ka meie koo­list möö­da läi­nud ja kor­du­valt mai­ni­ti mu­re­na, et koo­li WC­des­se on pai­gu­ta­tud suit­suan­du­rid. Mu­re­kast jääb edas­pi­di ava­tuks ning loo­de­ta­vas­ti hak­ka­vad sin­na jõud­ma ka pä­ris mu­red. Mõ­ni­kord pii­sab sel­lest, kui saab liht­salt hin­gelt ära rää­ki­da,“ sõ­nas Mar­jan­ne Mänd­mets-Tu­vi­kene, kel on ain­sa­na mu­re­kas­ti­le li­gi­pääs.

An­ni Tens­lind jäi vaim­se ter­vi­se tee­ma­nä­da­la­ga ra­hu­le, kui­gi kah­te loo­de­tud esi­ne­jat koo­li kut­su­da ei õn­nes­tu­nud. Mar­jan­ne Mänd­mets-Tu­vi­kene: „An­ni üks soov oli tõs­ta õpi­las­te tead­lik­kust he­lis­ta­da va­ja­du­sel las­tea­bi lii­ni­le 116111. Võin kin­ni­ta­da, et tä­nu sel­le­le nä­da­la­le on se­da ju­ba ka roh­kem teh­tud. Se­da ar­ves­ta­des on tee­ma­nä­dal oma ees­mär­gi täit­nud.“

Eelmine artikkelSõnumitoojas 30. märtsil
Järgmine artikkelKuusalu valla ja Loksa elanikud: rannikuturismi peaksid eelkõige korraldama omavalitsused