Aru­kü­la koo­lis käi­sid Tšeh­hi koo­li­ju­hid

30
Aruküla kool.

Eel­mi­sel nel­ja­päe­val oli Aru­kü­la põ­hi­koo­lis 15liik­me­li­ne koo­li­juh­ti­de de­le­gat­sioon Tšeh­hist. Nad vii­bi­sid Ees­tis Tal­lin­na Üli­koo­li ha­ri­dus­tea­dus­te ins­ti­tuu­di kut­sel ja soo­vi­sid kü­las­ta­da ka koo­le. „Tut­vus­ta­si­me meie koo­li päe­va­ka­va, õp­pe­mee­to­deid, hin­da­mist, rää­ki­si­me tu­gi­tee­nus­te või­ma­lus­test ja tööst HEV-õpi­las­te­ga, ka an­de­ka­ma­te õpi­las­te­ga ning pal­just muust. Kü­la­li­sed uu­ri­sid kõi­ge roh­kem klas­si­ju­ha­ta­ja töö eri­pä­ra­de koh­ta, sa­mu­ti õpe­ta­ja au­to­noom­su­se koh­ta oma töös,“ üt­les Aru­kü­la koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ivi­ka Je­gis. Tšeh­hi koo­li­ju­hid kü­las­ta­sid Aru­kü­las ka koo­li­tun­de ning kiit­sid di­gi­või­ma­lus­te ka­su­ta­mist ja õpi­las­te kaa­sa­tust tun­ni­töös­se.

Eelmine artikkelKale­si põ­le­nud ma­ja lam­mu­ta­tak­se ok­toob­ri jook­sul
Järgmine artikkelLahe­maa Tu­ris­miü­hin­gu juht osa­les kon­ve­rent­si­del Pra­has ja Atee­nas