Aru­kü­la kool või­tis Bosch Ees­ti kon­kur­si

119

Koo­liõ­pi­las­te hu­vi suu­ren­da­mi­seks kä­si­töö eria­la vas­tu ning nei­le uu­si­ma­te teh­no­loo­gia­te tut­vus­ta­mi­seks kor­ral­das Bosch Ees­ti koo­li­de­le es­ma­kord­selt kon­kur­si „Õpi os­ku­si Bosc­hi­ga“. Võist­lus­tel osa­le­mi­seks tu­li esi­ta­da taot­lus, kus tu­li kir­jel­da­da teh­no­loo­giaa­la­seid pro­jek­te ja saa­vu­tu­si ning edas­pi­di ka­van­da­ta­vaid pro­jek­te. Võist­lu­se­le lae­kus Ees­tist 13 taot­lust, žürii esi­tas pä­rast esi­mest hin­da­mist Fa­ce­boo­ki ava­li­ku­le hää­le­tu­se­le kol­mes ka­te­goo­rias kok­ku 8 koo­li. Võit­jad sel­gu­sid žürii hin­nan­gu ja Fa­ce­boo­ki hää­le­tu­se tu­le­mus­te kom­bi­nee­ri­mi­sel. Üld­ha­ri­dus­koo­li­de seas või­tis Aru­kü­la põ­hi­kool. Või­du­ga kaas­nes 1000 eu­ro väär­tu­ses Bosc­hi elekt­ri­töö­riis­tu.

Eelmine artikkelPere­fir­ma Na­tu­ral Cha­ga Pil­la­pa­lust te­gi mus­tast päs­si­kust Ees­ti ühe pa­ri­ma joo­gi
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­na jät­kab TER­JE KRAAN­VELT