Aru­kü­la kool ko­gus Par­di­ral­li jaoks hea­te­ge­vus­loo­si­ga 1250 eu­rot

326
Aru­kü­la koo­li 9. klas­si õpi­la­sed KÄRT SO­KO­LOV ja ANE­TE PAE­NURM olid hea­te­ge­vus­loo­si jaoks ühed aga­ra­mad an­ne­tus­te ko­gu­jad. Toe­ta­ja­te ni­me­ki­ri sai pikk. Fo­to Ma­ri Möls

Aru­kü­la põ­hi­koo­lis oli es­mas­päe­val, 14. veeb­rua­ril hea­te­ge­vus­loos, tu­lu ot­sus­ta­ti teist kor­da an­ne­ta­da Par­di­ral­li toe­tu­seks. Par­di­ral­li on van­ni­par­ti­de võis­tuu­ju­mi­ne, et tead­vus­ta­da vä­hi­hai­ge­te las­te olu­kor­da ning and­a pa­nus nen­de ai­ta­mi­seks. Aru­kü­la koo­lis 10. kor­da toi­mu­nud loo­si­ga ko­gu­ti vä­hi­hai­ge­te las­te toe­ta­mi­seks 1250 eu­rot. Sel­leks müü­di üle 500 loo­si­pi­le­ti. Sõb­ra­päe­val oli koo­lis ava­tud puh­vet, mil­le müü­gi­tu­lu läks sa­mu­ti Par­di­ral­li­le.

Et­te­võt­mi­se eest­ve­da­ja, koo­li hu­vi­juht Ma­ri Möls rää­kis, et te­gid loo­si­pi­le­teid koos õpe­ta­ja­te Ivi­ka Je­gi­se, Krista Tuulingu ja Aron Lip­si ning 9. klas­si õpi­las­te­ga.

„Koo­lis on 405 last, olu­li­ne on, et iga laps saab os­ta vä­he­malt ühe ka­heeu­ro­se loo­si. Sel­leks käiak­se pi­le­teid al­gu­ses klas­si­de kau­pa ost­mas, see­jä­rel on üle­jää­nud loo­si­pi­le­ti­te müük kõi­gi­le ava­tud. Ka tä­na­vu os­te­ti kõik pi­le­tid ära,“ rää­kis Ma­ri Möls.

Aru­kü­la koo­li ühe po­pu­laar­sei­ma et­te­võt­mi­se jaoks on nii oma ko­gu­kon­nast kui kau­ge­malt kaa­sa­tud spon­so­reid. Hu­vi­juht sel­gi­tas, et üles­kut­seid loo­sik­raa­mi an­ne­ta­da on teh­tud koo­li ko­du­le­he ning val­lae­la­ni­ke Fa­ce­boo­ki le­he kau­du. An­ne­ta­ja­te seas on li­saks õpi­las­te va­ne­ma­te­le ka pal­ju neid, kel­le pe­res koo­li­lap­si po­le: „Üks pü­sian­ne­ta­ja on An­ne Velt­mann-Ves­ki, kes on mei­le igal aas­tal too­nud muf­fi­neid Balt-Hel­li­nist, mis val­mis­tab pa­ga­ri­too­teid.“

Koo­li­ga seo­tud või ko­ha­li­kest ini­mes­test toe­ta­sid tä­na­vu hea­te­ge­vus­loo­si veel Ger­lin Jär­mut, Tuu­li Maas­tik, Tuu­li Jür­gen­son, Mar­gen Õli­jas, Ta­nel Tuisk, Mer­le Nõm­per, Mee­li­ka Mäeorg, An­ne­li Raud­lam ja Ri­ta Sepp, vi­list­la­sed Re­gi­na Tei­no ja Kaie Kan­ger ning fir­ma­dest Bur­ger­la­sed, OÜ Vii­dest, Kolm Juus­tu, Hair by Ene­li ja Raa­si­ku Õl­le­te­has.

Loo­si on toe­ta­nud ka et­te­võt­ted kau­ge­malt, 9. klass on sel­leks saat­nud kir­ju pal­ju­de­le Ees­ti et­te­võ­te­te­le. Sa­ku Õl­le­te­ha­sest on mit­mel aas­tal saa­dud spor­di­joo­ke ja pu­de­li­vett, es­ma­kord­selt an­ne­tas enda kin­ke­­kaar­te loo­siau­hin­da­deks Apol­lo. Ma­ri Möls lau­sus, et mõ­ni et­te­võt­te on loo­si oma too­dan­gut või su­ve­nii­re saat­nud tä­nu seal töö­ta­va­le vi­list­la­se­le või lap­se­va­ne­ma­le, kuid an­ne­tu­si on tei­nud ka fir­mad, kel po­le Aru­kü­la koo­li­ga kok­ku­puu­teid: „Ilm­selt mõ­jub see, et meie soo­vi mi­da­gi oma koo­li­le, vaid kü­si­me toe­tust hea­te­ge­vu­seks, Par­di­ral­li jaoks.“

Tei­si­päe­val, 15. veeb­rua­ril, kui tä­his­ta­ti rah­vus­va­he­list vä­hi­hai­ge­te las­te päe­va, põ­le­sid ka Aru­kü­la koo­li aken­del jõu­lu­tu­le­dest teh­tud kuld­sed lin­did. Kuld­ne lint on vä­hi­hai­ge­te las­te päe­va süm­bol, süm­bo­li­see­rib toe­tust ja so­li­daar­sust las­te vä­hi­vas­ta­se­le võit­lu­se­le.

Eelmine artikkelAru­kü­la ter­vi­se­ra­jal sel­gu­sid Raa­si­ku val­la pa­ri­mad suu­sa­ta­jad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kesk­koo­li esi­me­sed ta­lio­lüm­pia­män­gud