Aru­kü­la D-klas­si kä­si­pal­lu­rid said Ees­ti MV 2. ko­ha

35
Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel hõ­be­me­da­li võit­nud Aru­kü­la SK võist­kond koos tree­ne­ri­te TOI­VO JÄR­VE (ta­ga va­sa­kul) ning AN­NE­LI RAU­KA­SE ja AND­RUS RO­GEN­BAU­MI­GA (mõ­le­mad ta­ga pa­re­mal). Fo­to Mer­lin Raud­kett/Ees­ti Kä­si­pal­li­liit

Eel­mi­sel nä­da­la­va­he­tu­sel, 18.-19. mail olid Põl­vas ja Keh­ras noor­mees­te D-va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2011 ja hil­jem) Eesti MV tei­se eta­pi män­gud ja sel­gu­sid pa­ri­mad. D-klas­si mees­kon­nad võist­le­sid ka­hes lii­gas, 1. lii­gas osa­le­sid esi­me­sel eta­pil 6 ja tei­sel eta­pil 5 mees­kon­da, 2. lii­gas osa­le­sid 5 mees­kon­da. Mõlemas lii­gas oli mees­kon­dadel oma­va­hel kaks män­gu.

Ka­he eta­pi kok­ku­võt­tes tu­li Ees­ti meist­riks Põl­va Kä­si­pal­lik­lu­bi/Põl­va Spor­di­koo­li võist­kond 17 punk­ti­ga. Sa­ma punk­ti­de ar­vu­ga sai hõ­be­me­da­li Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi mees­kond. Avae­ta­pil alis­ta­sid Aru­kü­la noor­me­hed kõik vas­ta­sed pea­le Põl­va, kel­le­le kao­ta­ti 16:18. Tei­sel eta­pil ei kao­ta­nud Aru­kü­la SK ain­sat­ki män­gu, kõik üle­jää­nud vas­ta­sed või­de­ti, Põl­va­ga män­gi­ti 11:11 vii­ki.

Aru­kü­la SK koos­sei­sus tu­lid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 2. ko­ha­le Kaur Kas­par Kuu­se­mets, Mai­kel Mag­nus Väl­ja, Egert And­ri Pavl­jut­šok, San­der Jos­tov, Jo­han­nes Ka­se­maa, Fred Se­mi­dor, Mat­hias Mäelt, And­reas Zän­gov, Tre­vor Pik­kur, Mart Tee­sa­lu, Ats Kor­jus, Har­ri Rau­kas, Kaur Ker­son, Ro­met Rem­lik, Tom­mi Mäelt ja Karl Art­hur Kol­ter. Noor­mees­te tree­ne­rid on And­rus Ro­gen­baum, Toi­vo Järv ja An­ne­li Rau­kas.

2. lii­ga või­tis ja D-klas­si kok­ku­võt­tes sai 7. ko­ha HC Ta­ba­sa­lu. HC Keh­ra mees­kond sai 4. ko­ha ja HC Raa­si­ku 5. ko­ha. D-klas­si kok­ku­võt­tes lõ­pe­ta­sid Keh­ra ja Raa­si­ku mees­kon­nad vas­ta­valt 10. ja 11. ko­ha­ga. Keh­ra mees­kon­da juhendas Ra­net Sir­kas, Raa­si­ku mees­kon­da Mar­tin Kal­vet.

Aru­kü­la SK mees­kon­nast va­li­ti tur­nii­ri pa­ri­maks män­gi­jaks Jo­han­nes Ka­se­maa, HC Keh­ra mees­kon­nast Tris­tan Ki­vis­tu ja HC Raa­si­ku mees­kon­nast Ken­net Si­nik.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 15. mail
Järgmine artikkelHC Keh­ra/Pri­mend või­tis Ees­ti kä­si­pal­li esi­lii­ga