Aru­kü­la algk­las­si­las­te­le tut­vus­ta­ti po­lit­sei­koe­rte tööd

141
Aruküla algklassilastele näidati, kuidas õpetatakse politseikoertele kuulekust ja korralduste täitmist. Foto Mari Möls

Möö­du­nud nel­ja­päe­val kü­las­ta­sid Aru­kü­la põ­hi­koo­li po­lit­sei- ja pii­ri­val­vea­me­ti Põh­ja pre­fek­tuu­ri ne­li koe­ra­juh­ti koos nel­ja lam­ba­koe­ra­ga. Kaht po­lit­sei­koe­ra tut­vus­ta­ti ka Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li las­te­le. Kõi­ge va­nem, 7aas­ta­ne Shar­ky, de­monst­ree­ris, kui­das os­kab lei­da pei­de­tud rel­va. Tei­sed koe­rad olid noo­re­mad, koe­ra­ju­hid näi­ta­sid, kui­das õpe­ta­tak­se nei­le kuu­le­kust ja kor­ral­dus­te täit­mist. Las­te­le sel­gi­ta­ti, et jäl­jea­ja­mist ja kuu­le­kust tree­ni­tak­se kaks aas­tat ning koe­ri ka­su­ta­tak­se vas­ta­valt nen­de tree­ni­tu­se­le kas nar­koo­ti­ku­mi­de, ra­ha, ek­si­nud või sur­nud ini­mes­te leid­mi­sel. Li­saks lam­ba­koer­te­le õpe­ta­tak­se veel lab­ra­do­re ja span­je­leid. Koe­rad tee­vad tööd toi­du­saa­mi­se ni­mel ning ve­si ja me­dit­sii­ni­li­ne va­rus­tus pea­vad koer­te­ju­hil ole­ma ala­ti kaa­sas. Koe­ra­ju­hiks saab kan­di­dee­ri­da po­lit­sei­koo­li lõ­pe­ta­nud vä­he­malt ka­heaas­ta­se töö­ko­ge­mu­se­ga po­lit­sei­nik ning koe­ra võt­mi­ne tä­hen­dab isik­lik­ku vas­tu­tust ja hoo­lit­se­mist koe­ra kui pe­re­liik­me eest vä­he­malt seit­se aas­tat. Sel­lel ajal ei saa loo­ta ame­ti­kõr­gen­du­se pea­le. „Aru­kü­la põ­hi­koo­li saa­lis oli koer­te te­ge­vust vaa­ta­mas sa­da last. Neil oli koer­te­juh­ti­de­le pal­ju kü­si­mu­si,“ üt­les koh­tu­mi­se or­ga­ni­see­ri­nud An­ne Een­pa­lu.

Eelmine artikkelVir­ve Ve­si jät­kab ap­ril­lis Ha­ra tar­bi­ja­te va­rus­ta­mist joo­gi­vee­ga
Järgmine artikkelAla­ve­re saab stat­sio­naar­se pa­kiau­to­maa­di