Aru­kü­la 2.a klass või­tis vi­deo­kon­kur­si­ga ko­gu koo­li­le au­hin­na­kont­ser­di

571
Pilt Aru­kü­la koo­li 2.a vi­deost lau­lu­le „Ta­han koo­li“.

Vi­deo­kon­kur­sil „Ta­han koo­li“ saa­vu­ta­tud 2. ko­ha eest sai Aru­kü­la põ­hi­kool kin­giks kont­ser­di – sü­gi­sel tu­le­vad koo­li esi­ne­ma kam­paa­nia tun­nus­loo au­to­rid MA­RI­LIIS JÕ­GE­VA ja OLI­VER MA­ZURT­ŠAK.

Ap­ril­lis kor­ral­das mee­le­la­hu­tu­sa­gen­tuur Kol­la­ne Kom­pass koos raa­dio­ga Sky Plus Ees­ti koo­li­de ja klas­si­de va­hel vi­deok­lip­pi­de võist­lu­se „Ta­han koo­li“. Ku­ni 13. ap­ril­li­ni tu­li an­da tea­da, kes soo­vi­vad kon­kur­sil osa­le­da ning 30. ap­ril­liks saa­ta Ma­ri­liis Jõ­ge­va lau­lu „Ta­han koo­li“ põh­jal loo­dud vi­deo. Li­gi poo­le­teist mi­nu­ti pik­ku­ne laul on sel­lest, kui­das erio­lu­kor­ra tõt­tu koo­list ja klas­si­kaas­las­test pikk ee­ma­lo­lek on las­te­le mõ­ju­nud. Lau­lus on ka­su­ta­tud sel­le koh­ta las­te ar­va­mu­si. Sel­gub, et ise­seis­valt õp­pi­da on pä­ris hull ning lap­sed ta­hak­sid vä­ga min­na koo­li.

„Sel­le pro­jek­ti­ga soo­vi­ti ko­gu­da või­ma­li­kult pal­ju­de koo­li­de ja klas­si­de vi­deo­sid sel­lest, kui­das prae­gu õp­pe­töö reaal­selt toi­mub, kui­das lap­sed ko­dus õpi­vad, kui­das viiak­se in­ter­ne­tip­lat­vor­mi­de va­hen­du­sel lä­bi muu­si­ka­tun­de ja kui­das hoia­vad õpe­ta­jad las­te tu­ju üle­val,“ sõ­nas Aru­kü­la põ­hi­koo­li õpe­ta­ja Ka­ja Aru­sa­lu, kel­le klass päl­vis kon­kur­sil tei­se ko­ha.

Kok­ku saa­de­ti kor­ral­da­ja­te sõ­nul võist­lu­se­le Ees­ti koo­li­dest küm­neid vi­deok­lip­pe, mil­les te­gi kaa­sa sa­du lap­si. Esial­gu va­lis žürii, ku­hu kuu­lu­sid kam­paa­nia tun­nus­loo „Ta­han koo­li“ au­to­rid Ma­ri­liis Jõ­ge­va ja Oli­ver Ma­zurt­šak, esi­ne­ja­ni­me­ga Ol­lie, ning Kol­la­se Kom­pas­si asu­ta­ja ja juht Ma­re­li Aru­sa­lu, väl­ja viis pa­re­mat vi­deot, mi­da tut­vus­ta­ti Kol­la­se Kom­pas­si Fa­ce­boo­ki le­hel. Möö­du­nud nä­da­lal sel­gu­sid võit­jad. Esi­koht läks Rap­la­maa Kä­ru põ­hi­koo­li 2. klas­si­le, tei­se ko­ha sai Aru­kü­la põ­hi­koo­li 2.a klass. Aru­kü­la koo­li vi­deo pais­tis žürii hin­nan­gul sil­ma mu­si­kaal­se eri­la­hen­du­se ning an­de­ka­te õpi­las­te ja õpe­ta­ja­ga. Mõ­le­mas koo­lis an­na­vad Ma­ri­liis Jõ­ge­va ja Oli­ver Ma­zurt­šak sü­gi­sel kin­giks kont­ser­di.

„Ta­han koo­li“ võist­lu­se pa­re­mad vi­deod leiab Kol­la­se Kom­pas­si You­tu­be´i ka­na­lilt.

Laul­sid ja näit­le­sid
Aru­kü­la koo­li 2.a klas­si vi­deos te­gid li­saks õpe­ta­ja­le kaa­sa 11 õpi­last: El­len Mai Las­si, Han­na Ima­la, Kai­sa Hins­berg, Me­ri­bel Kah­lo, Trii­nu Vii­res, Ken­no Mets, Mai­kel Mag­nus Väl­ja, Mar­ten Tei­no, Jo­han­nes Ka­se­maa, Mart Tee­sa­lu ja Kaur Kas­par Kuu­se­mets.

„Mei­le saa­de­ti Ma­ri­liis Jõ­ge­va ori­gi­naal­laul, pi­di­me sel­le põh­jal te­ge­ma vi­deo. Võis saa­da ka fo­nog­ram­mi, ena­mus ka­su­tas­ki se­da, osa laul­sid muu­si­ka­le pea­le, mõ­ned ka­su­ta­sid Ma­ri­liis Jõ­ge­va lau­lu ja lii­gu­ta­sid vi­deok­li­pis liht­salt suid. Meie ot­sus­ta­si­me, et tee­me pä­ris oma loo. Mi­na võt­sin uku­lee­le, laul­sin sel­le saa­tel lau­lu põh­ja sis­se ning saat­sin las­te­le. Ne­mad laul­sid sel­le­le pea­le, igaüks sal­ves­tas, mil­le­ga sai, ning saat­sid mul­le ta­ga­si. Ae­ga oli üs­na vä­he, ku­na va­he­peal oli ka koo­li­va­heaeg. Osa­le­sid need, kes taht­sid. Kui laste videod minuni jõudsid, olin väga meeldivalt üllatunud,“ rää­kis õpe­ta­ja Ka­ja Aru­sa­lu.

Vi­deo te­ge­mi­sel aru­ta­ti koos las­te­ga lä­bi, mi­da võik­sid nad sel­les te­ha, kui­das näi­del­da: „Üt­le­sin nei­le, et mõt­lek­sid lau­lu teks­ti­le. Et näi­teks ko­has, kus on sõ­nad, et ko­dus on külm­kapp tüh­jaks söö­dud, võiks näi­da­ta tüh­ja kül­mi­kut või pot­te-pan­na. Ku­na las­tel on ko­dus eri­ne­vaid pil­le – met­sa­sarv, trom­pet, tšel­lo – tõi­me ka need sis­se, osa lap­si män­gib vi­deos pil­li.“

Kli­pi mon­tee­ris kok­ku õpe­ta­ja IT-alal töö­tav poeg Mar­tin Aru­sa­lu. Ka­ja Aru­sa­lu sel­gi­tas, et an­dis et­te üs­na täp­se ju­hen­di, mil­li­ne võiks ol­la vi­deo joo­nis ning mil­lis­te lau­lu­sõ­na­de ajal kee­gi pil­dil. Kuna laste videod olid väga vahvad, ei pidanud ta õigeks näidata igaühe tööst ja vaevast ainult jupikest, vaid jaotas ekraani nii, et kõik oleksid kogu video vältel näha.

„Kui vaa­ta­sin tei­si vi­deo­id, mis kon­kur­si­le esi­ta­ti, tun­dus, et võt­si­me vas­tu vä­ga suu­re väl­ja­kut­se. Näit­le­si­me pal­ju roh­kem kui tei­sed ning oleks ol­nud pal­ju liht­sam, kui olek­si­me liht­salt fo­nog­ram­mi­le pea­le laul­nud. Aga usun, et ku­na­gi hil­jem on see mei­le vä­ga ilus mä­les­tus prae­gu­sest eri­li­sest ajast,“ lau­sus õpe­ta­ja.

Ta li­sas, et kui­gi pi­kaks ve­ni­nud dis­tant­sõp­pe pe­riood on pin­ge­li­ne ja pii­ra­tud või­ma­lus­te­ga, on sel­les ka pä­ris pal­ju po­si­tiiv­set: „Olen oma klas­si pu­hul avas­ta­nud sel­list an­de­kust, mis oleks ta­vae­lus või­bol­la jää­nud mär­ka­ma­ta.“

Eelmine artikkelRaasiku valla huviringide konkurss
Järgmine artikkelKuu­sa­lu koo­li õue ava­lik Wi­Fi võrk