Aru­kül­la tuleb päi­ke­see­lekt­ri­jaam

667

Aru­kü­la en­di­se vei­ni­te­ha­se maa-ala­le ra­ja­tak­se prae­gu­se oma­ni­ku tel­li­mu­sel päi­ke­se-elekt­ri­jaam.

Eel­mi­sel nä­da­lal väl­jas­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ehi­tus­loa Aru­kül­la Tal­lin­na maan­tee 39 kin­nis­tu­le päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma ra­ja­mi­seks. Tal­lin­na maan­tee 39 kin­nis­tu on Aru­kü­la ku­na­gi­se vei­ni­te­ha­se ASi Tar­co Vein ter­ri­too­rium, mil­le os­tis aas­taid ta­ga­si AS Es­ti­ko.

Es­ti­ko Grup­pi kuu­lu­va möö­du­nud aas­tal loo­dud OÜ Es­ti­ko Ener­gia aren­dus­di­rek­tor Ka­lev Lil­lo sel­gi­tas, et Es­ti­ko Aru­kü­la kin­nis­tu on ol­nud pik­ka ae­ga ka­su­ta­ma­ta ja sel­le­le ot­si­ti ra­ken­dust.

„Ku­na Es­ti­ko kont­sern peab tä­na­vu, na­gu ka Ees­ti Va­ba­riik, 100. sün­ni­päe­va, tu­li meie nõu­ko­gu esi­mees Nei­nar Se­li väl­ja al­ga­tu­se­ga te­ha Ees­ti­le kin­gi­tus, mis ai­tab sääs­ta kesk­kon­da. See­tõt­tu sead­si­me­gi ke­va­del ees­mär­gi ra­ja­da kok­ku ku­ni 1 me­ga­va­ti ula­tu­ses päi­ke­see­lekt­ri­jaa­mu,“ rää­kis ta.

Et­te­võt­te esi­me­ne päi­ke­se­jaam on val­mi­mas Tar­tus Es­ti­ko­le kuu­lu­va Tas­ku kes­ku­se ka­tu­sel, Ka­lev Lil­lo kin­ni­tu­sel on plaa­nis ra­ja­da veel mõ­ned oma hoo­ne­te ka­tus­te­le, kuid osa ka maa­pin­na­le. Aru­kü­la päi­ke­se-elekt­ri­jaam te­hak­se en­di­se vei­ni­te­ha­se toot­mis­hoo­ne­te ta­ga asu­va­le maa-ala­le, mil­le suu­rus on 3,8 hek­ta­rit.

Sin­na tu­leb Es­ti­ko Ener­gia prae­gu ra­ja­ta­va­test päi­ke­se­jaa­ma­dest kõi­ge võim­sam, õi­ge­mi­ni kaks jaa­ma, kum­ma­gi võim­sus on 200kW ehk kok­ku 400 ki­lo­vat­ti: „Tee­me neid kaks, ku­na Aru­kü­las on kõr­vu­ti kaks väi­kest ala­jaa­ma, ku­hu saab päi­ke­se­par­gid ühen­da­da. Ting­li­kult võib öel­da, et kui su­vel on ilu­sad päi­ke­se­li­sed il­mad, ka­tab see jaam ära ko­gu Aru­kü­la elekt­ri­va­ja­du­se. Ar­ves­tus­te ko­ha­selt hak­kab Aru­kü­la päi­ke­se­park toot­ma aas­tas nii pal­ju elekt­rie­ner­giat, kui tar­bi­vad Raa­si­ku val­la koo­lid ja las­teaiad kok­ku.“

Veel võim­sa­mat, 750 kW päi­ke­see­lekt­ri­jaa­ma ka­van­dab Es­ti­ko Ener­gia ühe tei­se oma kont­ser­ni kin­nis­va­ra­komp­lek­si ka­tu­se­le Tar­tus. Ka­lev Lil­lo hin­nan­gul on päi­ke­se-elekt­ri­jaam kõi­ge ka­su­li­kum siis, kui sel­les too­de­tud ener­gia en­da hoo­ne­tel ära ka­su­ta­da: „Meie üri­ta­me­gi se­da või­ma­li­kult pal­ju te­ha, üle­jää­gi müü­me Ees­ti Ener­gia võr­ku. Aru­kü­las ei ole meil tar­bi­mist, aga kui seal lä­he­dal oleks hu­vi­li­ne, pa­kuk­si­me hea mee­le­ga ro­he­list ener­giat.“

Kui suu­re in­ves­tee­rin­gu­ga et­te­võ­te Aru­kü­la päi­ke­se-elekt­ri­jaa­ma pu­hul ar­ves­tab, ei soo­vi­nud aren­dus­di­rek­tor öel­da.

Aru­kü­la päi­ke­se­par­gi ehi­tab OÜ Smar­te­con, kel­le Es­ti­ko Ener­gia lei­dis kon­kur­si kau­du ning nüüd te­hak­se koos­tööd mit­me jaa­ma ra­ja­mi­seks. Lä­hi­nä­da­la­tel alus­ta­tak­se eel­töö­de­ga – eba­ta­sa­ne ja künk­lik maa si­lu­tak­se, ala pii­ra­tak­se aia­ga, maa sis­se pan­nak­se ta­lad, mil­le pea­le pai­gal­da­tak­se päi­ke­se­pa­nee­lid.

„Ka­su­ta­me Eu­roo­pa pä­ri­t­olu kõr­gek­va­li­teet­seid päi­ke­se­pa­nee­le, Aru­kül­la tu­leb neid 1728. Päi­ke­se­jaa­ma töö­ta­jat va­ja ei ole, see töö­tab ise­seis­valt ja on ee­malt mo­ni­too­ri­tav,“ sõ­nas Ka­lev Lil­lo ning kin­ni­tas, et päi­ke­se­par­gi­ga ei kaas­ne mü­ra, elekt­ri­väl­ja ega muid ko­ha­lik­ke ela­nik­ke häi­ri­da või­vaid mõ­ju­sid.

Ole­neb ma­ter­ja­li­de tar­ne­test, kas Aru­kü­la päi­ke­se-elekt­ri­jaam val­mib ok­toob­ris või no­vemb­ris.