Aru­kül­la ehi­ta­ta­vast kor­ter­ma­jast pool on ju­ba bro­nee­ri­tud

3225
Kaks uut kor­ter­ma­ja Aru­kü­las – um­bes aas­ta pä­rast val­miv uus ma­ja on va­na­ga sa­ma­su­gu­ne, 2- ja 3toa­lis­te ava­ra­te kor­te­ri­te­ga.

Raa­si­ku val­la ehi­tus­fir­ma Al­leks Ehi­tus OÜ uus kor­ter­ma­ja val­mib Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee ää­res järg­mi­se aas­ta au­gus­tis.

Kui­gi Raasiku vallas Aru­kü­las Tal­lin­na maan­tee ja Sü­gi­se tä­na­va ris­tis uuel kor­ter­ma­jal po­le veel ka­tust peal, peab ehitusfirma Al­leks Ehi­tus OÜ ju­ha­tu­se lii­ge Svet­la­na Na­gor­na­ja pi­de­valt suht­le­ma kor­te­ri­soo­vi­ja­te­ga. Poo­led kor­te­rid on oma­ni­ku leid­nud, esi­me­sed kok­ku­lep­ped sõl­mi­ti, kui ma­jal oli valmis vaid vun­da­ment.

Maja ehitab Raasiku vallas registreeritud ehitusettevõte Alleks Ehitus OÜ, keda kohalikud teavad ka kui 2013. aastal valminud Peningi peomaja ning Raasiku valla mitmete eramajade ehitajat.

Prae­gu ehi­ta­tav 3korruseline kor­ter­ma­ja on tei­ne, mil­le on Al­leks Ehi­tus Aru­kül­la ra­ja­nud. Eel­mi­ne sai val­mis 2016. aas­tal, seal said kõik 19 kor­te­rit müü­dud aas­ta­ga. Prae­gu on selle ma­ja fua­jee täis pi­si­ke­si jalg­rat­taid ning lap­se­kä­ru­sid. Ma­jas ela­vad 13 last, pea­gi on sün­di­mas veel 2 ti­tat. Kor­te­reid on ost­nud pe­red Saa­re­maalt, Viim­sist, Peet­ri kü­last ja mu­jalt. 4 pe­ret on Aru­kü­last üm­ber ko­li­nud.

Ko­he pä­rast ma­ja val­mi­mist al­gas uue, täp­selt sa­ma­su­gu­se ehi­tus vast­val­mi­nu kõr­va­le, Tal­lin­na maan­tee äär­de. 3 kor­te­rit on bro­nee­ri­nud Aru­kü­la ini­me­sed, üle­jää­nud soo­vi­jad on mu­jalt.

Hil­ju­ti os­tis Al­leks Ehi­tus kinnisvara ettevõttelt veel ühe maa­tü­ki, ehi­ta­ta­va ma­ja rah­va­ma­ja-pool­se naa­berk­run­di. Kas ka sin­na tu­leb kor­ter­ma­ja, Svet­la­na Na­gor­na­ja veel lu­ba­da ei jul­ge: „Lii­gu­me samm­haa­val. Kui saa­me ma­ja val­mis ja kor­te­rid müü­dud, alus­ta­me kind­las­ti uue kor­ter­ma­ja ehi­ta­mist.”

Vundament valmis, soovijad tulevad
Aru­kü­la kor­ter­ma­ja­de ehi­tus on te­ki­ta­nud ele­vust ka naa­ber­val­da­des. Svet­la­na Na­gor­na­ja rää­kis, et La­ge­di­le ja Jü­ris­se ehi­ta­tak­se kor­te­reid pi­de­valt, Tal­lin­nast kau­ge­ma­tes val­da­des po­le uu­si kor­ter­ma­ju val­mi­nud am­mu: „Aru­kü­la on pii­ri peal, õn­neks ai­na roh­kem kal­du sin­napoole, et soo­vi­tak­se siia ko­li­da ja luua oma pe­re­le mu­gav, tur­va­li­ne ja ra­hu­lik ko­du, sa­mas käia iga päev Tal­lin­nas­se töö­le.”

Al­leks Ehi­tu­se kor­ter­ma­jad on ai­nult Aru­kü­las. Era­ma­ju on ehi­ta­tud üle Ees­ti mu­jal­gi – Viim­sis, Ka­ku­mäel, Aru­kü­las ja mujal Raasiku vallas, Muugal, Vääna-Jõesuus, Sakus. Kui pal­ju täp­selt, Svet­la­na Na­gor­na­ja öel­da ei os­ka, po­le kok­ku lu­ge­nud. Li­gi 15 aas­tat ta­ga­si proo­vis et­te­võ­te kätt esi­me­se kor­ter­ma­ja­ga, Aru­kü­las Staa­dio­ni tä­na­val oli ku­na­gi poo­le­li jää­nud kor­ter­ma­ja, vaid sei­nad olid püs­ti. Al­leks Ehi­tus te­gi ma­ja lõ­pu­ni.

Pä­ris uu­te kor­ter­ma­ja­de plaan oli et­te­võt­ja­tel ju­ba am­mu: „Kui vald an­dis ku­na­gi maa­tü­ki oks­jo­ni­le, oli sel mit­meid taht­jaid, ka meie, aga siis ei õn­nes­tu­nud se­da saa­da. Maa lii­kus käest kät­te, kee­gi mi­da­gi sin­na ei tei­nud, ku­na maa hind ai­na tõu­seb, müü­di tee­ni­mi­se ees­mär­gil eda­si. Meie sai­me maa os­ta lõ­puks pank­ro­ti­hal­du­rilt ning hak­ka­si­me ko­he ehi­ta­ma, lii­ga kaua oli seis­nud ke­set ale­vik­ku tü­hi ja ine­tu koht.”

Koos ma­ja ehi­tu­se­ algusega läk­sid müü­ki ka valmivad kor­te­rid. Svet­la­na Na­gor­na­ja tun­nis­tas, et al­gus oli ras­ke, ini­me­sed kart­sid: „Se­da rõõm­sam on nüüd, et uue ma­ja­ga on läi­nud nii häs­ti. Va­nas­ti ei jul­ge­nud kee­gi os­ta kor­te­rit na­gu põr­sast ko­tis, al­les ehi­tus­jär­gus maj­ja. Nüüd on aga kor­te­ri koh­ta de­tail­sed plaa­nid ning kes bro­nee­rib va­ra­kult, saab kaa­sa rää­ki­da vär­vi­la­hen­du­se, par­ke­ti, plaa­ti­de, us­te, muu­de de­tai­li­de va­li­kul.”

30 aastat ehituskogemust
Kor­te­ri ruut­meet­ri hind on Svet­la­na Na­gor­na­ja sõ­nul 1225 eu­rot, mis on võr­rel­des lin­na­le lä­he­mal asu­va­te ma­ja­de­ga tun­du­valt oda­vam. Hin­da suu­dab ta ma­da­lal hoi­da, ku­na Al­leks Ehi­tus on väikeettevõte, kon­to­ri­töö­ta­jaid po­le, ehi­ta­jaid on 10 ringis. Ettevõtte looja Alek­sandr Na­gor­nõi on firmas nii juhatuse liige kui objektijuht. Svet­la­na Na­gor­na­ja käib poo­di­des, va­lib ma­ter­ja­le ning ka­van­dab si­se­ku­jun­dust.

Ettevõtte Al­leks Ehi­tus OÜ üks oma­nik­ke SVET­LA­NA NA­GOR­NA­JA üt­leb, et ma­jal on pe­re­sõb­ra­lik au­ra – fu­jaees oli pil­dis­ta­mi­se ajal 6 ti­te­vank­rit ning mõ­ned las­te­jalg­rat­tad.
Ettevõtte Al­leks Ehi­tus OÜ üks oma­nik­ke SVET­LA­NA NA­GOR­NA­JA üt­leb, et ma­jal on pe­re­sõb­ra­lik au­ra – fu­jaees oli pil­dis­ta­mi­se ajal 6 ti­te­vank­rit ning mõ­ned las­te­jalg­rat­tad.

Ta lisas, et ettevõttes pole töötajaid palju, kuid nad on lojaalsed, olnud seal firma algusajast peale.

Svetlana Nagornaja ja Aleksandr Nagornõi on töötanud ehitusvalkonnas üle 30 aasta. Nii nemad kui kogu Al­leks Ehi­tu­se selts­kond on väl­ja kas­va­nud ku­na­gi­sest Tal­lin­na Ela­mue­hi­tu­se Kom­bi­naa­dist, kus ehi­ta­ti Las­na­mäe­le kor­ter­ma­ju. Kogemus on suur ka teiste ehitusobjektidega.

Svet­la­na Na­gor­na­ja sõ­nul lä­heb Al­leks Ehi­tu­sel häs­ti: „Te­hak­se vä­ga pal­ju pak­ku­mi­si era­ma­ja­de ehi­ta­mi­seks, kah­juks po­le meil sel­leks ae­ga, kor­ter­ma­ja võ­tab ko­gu aja ja ener­gia. Kor­ter­ma­ju me pea­le Aru­kül­la mu­ja­le ehi­ta­da ei soo­vi, ta­ha­me, et ehi­tus käiks ko­du lä­he­dal, et saaks ko­gu aeg ni­na­pi­di as­ja sees ol­la.”

Eelmine artikkelRaasiku vallas ei põle suvel tänavavalgustus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu mees­koor 150 – loo­dud kaks aas­tat en­ne esi­mest lau­lu­pi­du