Aru­kü­las toe­ta­tak­se noor­te ema­de töö­tu­ru­le naas­mist

1520
Oma äri alus­ta­mi­se­le mõt­lev ING­RIT KAL­DO­JA koos po­ja­ga ning noor­te­le ema­de­le mõel­dud pro­jek­ti koor­di­naa­tor AN­NE­LI PÕLD­RA ja nõus­ta­ja MAR­GE AA­SA­LAID Aru­kü­la päe­va­kes­ku­ses Män­ni­kä­bi.

Aas­ta al­gu­sest on Aru­kü­la noo­red emad saa­nud osa­le­da Eu­roo­pa So­li­daar­sus­kor­pu­se prog­ram­mist ra­has­ta­tud pro­jek­tis „Toe­ta­me ko­gu­kon­na ema­de töi­seid va­li­kuid“. Pro­jek­ti ees­märk on ai­da­ta lap­se­puh­ku­sel ol­nud nais­tel te­ha töi­seid va­li­kuid ning ko­ha­ne­da muu­tus­te­ga, et töö- ja pe­ree­lu ühil­da­mi­ne su­juks ker­ge­mi­ni.

Pro­jek­ti koor­di­naa­tor on Aru­kü­la pe­re­kes­kus Män­ni­kä­bi pe­re­nai­ne An­ne­li Põld­ra, pro­jek­ti nõus­tas Mar­ge Aa­sa­laid ning tuu­mikg­ru­pis on viis al­la 30aas­tast väi­ke­las­te ema. No­vemb­ris lõp­pe­vast pro­jek­tist on kok­ku osa saa­nud li­gi 18 ema.

Mar­ge Aa­sa­laid rää­kis, et sa­ge­li on noo­red nai­sed ol­nud pi­kalt las­te­ga ko­dus: „Ku­na elu muu­tub kii­res­ti, võib ka töö, mi­da teh­ti en­ne las­te saa­mist, ol­la vä­ga pal­ju muu­tu­nud ning sa­mas­se ame­tis­se naas­mi­ne on ras­ke. Või on soo­vid muu­tu­nud. Sel­le pro­jek­ti mõ­te on­gi ai­da­ta te­ha va­li­kuid ja jõu­da en­das sel­gu­se­le, et töö­tu­ru­le naas­mi­ne oleks liht­sam.“

An­ne­li Põld­ra koos pro­jek­ti tuu­mikg­ru­pi­ga kir­ju­ta­sid SA­le Arc­hi­me­des pro­jek­ti, mi­da ra­has­ta­ti Eu­roo­pa So­li­daar­sus­kor­pu­sest Pro­jekt kes­tab 9 kuud ja iga kuu te­ge­vus­teks eral­da­ti 500 eu­rot. Kord-kaks kuus toi­mu­nud koo­li­tus­tel, õpi­tu­ba­des, väl­ja­sõi­tu­del on osa­le­nud Raa­si­ku val­la 18 noort ema, pea­mi­selt Aru­kü­last. Toi­mu­nud on kar­jää­ri­nõus­ta­mi­se töö­tu­ba, mo­ti­vat­sioo­ni- ja al­ga­tus­või­me koo­li­tus, vest­lus­ring psüh­ho­loo­gi­ga, loen­gud ter­vi­se­tee­ma­del ja pal­ju muud. Piia Haa­bi eest­ve­da­mi­sel käi­di pe­re­de­ga Aeg­vii­dus väl­ja­sõi­dul loo­du­ses­se, kus oli ka toe­tusg­ru­pi koo­so­lek.

Nai­sed ni­me­ta­vad vä­ga hu­vi­ta­va ja mo­ti­vee­ri­va koo­li­tu­se­na Ma­rian­ne Lil­le­mä­gi eest­ve­da­mi­sel toi­mu­nud sõi­tu Kurt­nas­se, ka­he väi­ke­se lap­se ema An­na Lut­te­ri Kuu­ti ehk en­di­ses­se ka­na­las­se ra­ja­tud kä­si­töö­kes­ku­ses­se. An­na Lut­ter õpe­tas Raa­si­ku val­la noo­red emad rii­dest kot­te õmb­le­ma ning rää­kis nei­le, kui­das te­mast sai et­te­võt­ja. Vä­ga po­pu­laar­ne oli Kris­ti Saa­re in­ves­tee­ri­mis­koo­li­tus, kus oli üle 20 osa­le­ja.

„Ole­me püüd­nud ema­de­le tut­vus­ta­da eri­ne­vaid ra­ha­tee­ni­mis­vii­se. Üks on te­ha oma ho­bist et­te­võt­e, tei­ne kat­se­ta­da elu in­ves­to­ri­na, kol­mas ühil­da­da liht­salt töö ja pe­ree­lu nii, et ise see­juu­res lä­bi ei põ­leks,“ lau­sus Mar­ge Aa­sa­laid.

Ta li­sas, et mõ­ni, kes on mõl­gu­ta­nud mõt­teid oma äri­ga alus­ta­mi­sest, võib pro­jek­ti käi­gus jõu­da aru­saa­mi­se­le, et et­te­võt­lus tal­le ei so­bi, tei­ne lei­da, et väi­kes­te las­te kõr­valt on esial­gu kind­lam min­na pal­ga­töö­le: „Kuid see ei tä­hen­da, et tu­le­vi­kus ei plaa­ni nad ha­ka­ta oma äri aja­ma.“

Pro­jek­tis osa­le­nud Ing­rit Kal­do­ja jaoks on ol­nud sa­mu­ti kõi­ge ins­pi­ree­ri­vam An­na Lut­te­ri ko­ge­mus: „Ku­na ka mul on kä­si­töö­hu­vi, nä­gin en­dal ko­he vai­mu­sil­mas sa­ma­su­gust Kuu­ti.“
Ing­rit Kal­do­ja te­gi per­so­na­li­tööd ning käis ka väi­ke­se lap­se kõr­valt tööl, kuid tun­dis, et pe­ree­lu kõr­valt on see ras­ke ning loo­bus pea­lin­nas tööl käi­mi­sest: „Ta­han te­ge­le­da sel­le­ga, mis pa­kub mul­le en­da­le hu­vi ja toob el­lu li­sa­väär­tust. Mind hu­vi­tab puu­töö, olen tei­nud näi­teks po­ja­le na­ri­voo­di ning ko­ju kap­pe, ning peas on tik­su­nud mõ­te te­ha ho­bist äri. Jul­gus pal­ga­tööst loo­bu­da ja ha­ka­ta oma plaa­ne el­lu vii­ma, on tul­nud sel­le pro­jek­ti käi­gus.“

Sel pü­ha­päe­val õpe­tab Ing­rit Kal­do­ja Aru­kü­la pe­re­kes­ku­ses teis­te­le noor­te­le ema­de­le puu­tööd. Ta mär­kis, et see an­nab või­ma­lu­se esial­gu tur­va­li­ses kesk­kon­nas kat­se­ta­da õpi­toa lä­bi­vii­mist ning ehk ka sel­gust, kas soo­vib äri ra­ja­da oma puu­töö müü­mi­se­le või teis­te koo­li­ta­mi­se­le.

An­ne­li Põld­ra ar­vas, et pro­jek­ti käi­gus võib mõ­ni ema lei­da ka koos­töö­part­ne­ri ning ideaa­lis võiks sealt väl­ja kas­va­da ko­gu­kond­lik et­te­võt­lus. Ka Aru­kü­la pe­re­kes­kus pa­kub noor­te­le nais­te­le või­ma­lust oma al­ga­tus­või­me proo­vi­le pan­na – ku­na sel­le prae­gu­ne va­ba­taht­lik pe­re­nai­ne hak­kab sa­mu­ti pä­rast las­te­ga ko­dus ol­dud aas­taid töö­le naas­ma, on te­ma ase­me­le va­ja uut en­tu­siast­lik­ku pe­re­naist.

„See on hea või­ma­lus an­da mi­da­gi ko­gu­kon­na­le ja lei­da uu­si tut­vu­si. Veel saab pe­re­kes­ku­ses rea­li­see­ri­da oma ideid, koon­da­da oma val­la teis­te väi­ke­las­te ema­sid ja pe­re­sid,“ üt­les An­ne­li Põld­ra.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 16. oktoobril
Järgmine artikkelOsa Vi­ru ra­ba laud­teest jäi soo veerežiimi taas­ta­mis­töö­de­ga paa­riks päe­vaks vee al­la