Aru­kü­las oli Ida-Har­ju suu­rim noor­te lau­lu- ja tant­su­peo lõk­kepidu

1884
Aru­kü­la lõk­ke äär­de tu­li li­gi 100 noort tant­si­jat, laul­jat, ju­hen­da­jat, nen­de su­gu­la­si ja sõp­ru.

Pü­ha­päe­va õh­tul süt­ti­sid üle Ees­ti lõk­ked noor­te lau­lu- ja tant­su­peo auks.

Noor­te 12. lau­lu- ja tant­su­peo „Mi­na jään” kõik osa­le­jad po­le veel tea­da, mit­med tant­su­rüh­mad ja koo­rid oo­ta­vad veel ot­sust. Ava­löök peo­le teh­ti pü­ha­päe­va, 16. ap­ril­li õh­tul kell 19, kui al­ga­sid Ees­ti 100. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­se üri­tu­sed. Üle Ees­ti said kõik soo­vi­jad süü­da­ta oma ko­du­ko­has lõk­ke. Lõk­ke­pai­gad olid kan­tud Del­fi in­te­rak­tiiv­se­le kaar­di­le.

Ida-Har­just olid lõk­ke­pai­ka­de­na kir­jas Aru­kü­la lau­lu­väl­jak, Kuu­sa­lu val­las Pu­di­soo rand, Uu­ri kü­la Pop­siaia ta­lu, Liia­pek­si kü­las kut­sus lõk­ke­süü­ta­mi­se­le pe­re­kond Liit­vee, Tu­rbu­nee­me kü­las pe­re­kond Tilk, Ani­ja val­las Vi­ki­pa­lus Naa­ri­kud, Lok­sal oli lõk­ke ase­mel küü­nal, mil­le süü­tas Kris­to Me­tus.a
Suu­rim selts­kond, sa­da­kond ini­mest, tu­lid ko­ha­le Aru­kü­la lau­lu­väl­ja­ku­le, kus lõk­ke süü­ta­sid kul­tuu­ri­juht ja 1. klas­si tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja Ga­ri­na Too­min­gas, Mi­ku­de-Man­ni­de tant­su­rüh­ma­de ju­hen­da­ja Ka­ja Aru­sa­lu, nais­rah­va­tant­su­rüh­ma Ma­ri­ke ja se­ga­rüh­ma La­pu­li­sed ju­hen­da­ja Reet Hä­ni­ke­ne ning lau­lu­loo­ja ja muu­si­kaõ­pe­ta­ja Ju­han Trump.
Ko­hal olid tant­su­rüh­ma­de liik­med ja ka tei­sed hu­vi­li­sed. Lõk­ke üm­ber tant­si­ti kä­gar­tant­su ja kae­ra­jaa­ni.
Ga­ri­na Too­min­gas: „Esi­mest kor­da toi­mu­nud lõk­ke­süü­ta­mi­ne pak­kus pal­ju ele­vust. Mul on vä­ga hea meel, et Aru­kü­la rah­va­tant­sut­ra­dit­sioon muu­tub ai­na tu­ge­va­maks ning lii­gub hiil­geae­ga­de ta­se­me­le, kui Aru­kü­las te­gut­ses le­gen­daar­ne Mee­ta Hein­la.”
Pil­te ja vi­deo­sid lõ­ke­te süü­ta­mi­sest said kor­ral­da­jad saa­ta Ees­ti Rah­vus­ring­hää­lin­gu­le ning ja­ga­da sot­siaal­mee­dias.

Eelmine artikkelKeh­ra kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jad aja­sid nal­ja­kuu pu­hul pil­lid sas­si
Järgmine artikkelKuu­sa­lu kool ko­gub lii­ku­mis­ki­lo­meet­reid