Aru­kü­las ava­ti kul­tuu­ri­tee ja ta­sa­kaa­lu­ra­da

1142
Ava­mi­se­le tul­nud kõn­di­sid Aru­kü­la ta­sa­kaa­lu­ra­ja kõr­val asu­val uue kul­tuu­ri­teel ühi­se rong­käi­gu­na, kõi­ge ees sam­mus ki­tar­ri­ga JU­HAN TRUMP.

Pü­ha­päe­val, 21. ok­toob­ril ava­ti Aru­kü­las kul­tuu­ri­selt­si ja val­la­va­lit­su­se koos­töö­na kor­ra­ga ta­sa­kaa­lu­ra­da ja uus kõn­ni­tee.

Aru­kü­la val­la­ma­ja ta­ga ava­ti pi­du­li­kult las­te­le-mõel­dud ta­sa­kaa­lu­ra­da ning EV 100. aas­ta­päe­va­le pü­hen­da­tud 110 meet­ri pik­ku­ne kõn­ni­tee. Aru­kü­la ki­vi­lin­na piir­kon­da ta­sa­kaa­lu­ra­ja pai­gal­da­mi­ne oli Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selt­si et­te­võt­mi­ne ning selt­si te­gev­ju­hi Ga­ri­na Too­min­ga al­ga­tus.

„Kõik hai­gu­sed saa­vad al­gu­se sel­lest, et ole­me lii­ga pal­ju toas. Loo­dan, et igas va­nu­ses las­te­le mõel­dud ta­sa­kaa­lu­ra­da toob roh­kem lap­si ar­vu­ti­te eest õue,“ sõ­nas ta.

Män­gu­väl­ja­kuid toot­va OÜ Tip­tip­tap too­de­tud ta­sa­kaa­lu­ra­da läks maks­ma 7227,60 eu­rot. Sel­lest 5420,60 sai kul­tuu­ri­selts Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja kau­du Lea­der-prog­ram­mist. Esial­gu soo­vi­ti ta­sa­kaa­lu­ra­da pai­gal­da­da kor­te­re­la­mu­te juur­de, kuid kor­te­riü­his­tu oli sel­le vas­tu. See­tõt­tu teh­ti see val­la­ma­ja ta­ha hal­ja­sa­la­le.

„Ta­sa­kaa­lu­ra­ja kõr­va­le oleks veel­gi roh­kem sil­ma rii­va­nud va­na ja kat­ki­ne kõn­ni­tee, mi­da ka­su­ta­vad nii aed­lin­na kui ki­vi­lin­na ela­ni­kud vä­ga pal­ju,“ sel­gi­tas Ga­ri­na Too­min­gas, miks läks val­la­va­lit­sus­se et­te­pa­ne­ku­ga te­ha sin­na uus kõn­ni­tee.

Soo­vist asen­da­da 1970nda­tel ra­ja­tud la­gu­ne­nud be­toonp­laa­ti­dest sa­ja­meet­ri­ne kõn­ni­tee uue­ga tek­kis pro­jekt „Kul­tuu­ri sa­da­mee­ter“.

„Val­la­va­lit­su­se jaoks sün­dis see liht­salt – Ga­ri­na tu­li idee­ga, et siia tu­leks te­ha kul­tuu­ri­tee ki­vi­lin­nast rah­va­maj­ja. Kui meie veel mõt­le­si­me, et tu­leks tel­li­da pro­jekt, tu­li te­ma ju­ba hin­na­pak­ku­mis­te­ga. Te­gi­me han­ke ja hak­ka­si­me ehi­ta­ma,“ rää­kis Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.
110 meet­ri pik­ku­se ja 1,36 meet­ri laiu­se uni­ki­vi­dest kõn­ni­tee te­gi OÜ Õue­meis­ter, mil­le juht on ko­ha­lik mees Tar­mo Sau­põld. Kõn­ni­teed val­gus­ta­vad kolm uut LED-val­gus­tit, ki­vi­dest on lao­tud ka kaks koh­ta is­te­pin­ki­de jaoks. Kõn­ni­tee ra­ja­mi­ne koos val­gus­ti­te ja nen­de pai­gal­da­mi­se­ga läk­sid maks­ma 12 754 eu­rot. Pin­gid os­tab Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts 800 eu­ro eest, mis sai Raa­si­ku val­la­va­lit­su­selt eel­mi­sel nä­da­lal kin­giks selt­si 20. sün­ni­päe­va pu­hul.

Ta­sa­kaa­lu­ra­ja ja kõn­ni­tee ava­mi­sel lõi­ka­sid lin­di lä­bi val­la­va­nem And­re Sepp, Õue­meist­ri ju­ha­ta­ja Tar­mo Sau­põld ning Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja te­gev­juht Tii­na Ser­go. Ju­han Trum­bi pil­li­män­gu saa­tel ja­lu­ta­sid kok­ku­tul­nud ühi­se rong­käi­gu­na möö­da uut kõn­ni­teed. Kul­tuu­ri­selts pak­kus kõi­gi­le pann­koo­ki.

Ga­ri­na Too­min­gas tä­nas Raa­si­ku val­la­va­lit­sust koos­töö ja Aru­kü­la ki­vi­lin­na kõn­ni­tee re­no­vee­ri­mi­se eest, Õue­meist­rit tee ehi­ta­mi­se ning Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da ta­sa­kaa­lu­ra­ja soe­ta­mi­se toe­ta­mi­se eest. Val­la­va­nem kii­tis Ga­ri­na Too­min­gat kor­ter­ma­ja­de las­te­le ko­du juur­de uu­te te­ge­vus­te pak­ku­mi­se eest. Te­ma poeg oli hin­na­nud uue ta­sa­kaa­lu­ra­ja vä­ga vin­geks.

Tar­mo Sau­põld rää­kis, et on us­ku­ma­tu, kui pal­ju on ta­sa­kaa­lu­ra­da lü­hi­ke­se aja­ga ju­ba ka­su­tust leid­nud: „Kui kõn­ni­teed ehi­ta­si­me, nä­gi­me siin kor­ra­ga tur­ni­mas um­bes 30 last.“

Kõn­ni­tee ja ta­sa­kaa­lu­ra­ja­mi­sel osa­le­nud Ants­la koo­liõ­pe­ta­ja He­li­na Kuusk, kes oli kül­la tul­nud Aru­kü­las ela­va­le tüt­re­pe­re­le, rää­kis – kui su­vel möö­da seal­set ra­da lap­se­lap­se kä­ru lük­kas, oli seal vä­ga halb lii­ku­da.

„Kui kuul­sin, et siia te­hak­se uus tee, mõt­le­sin – jess, nüüd on mul kaks lap­se­last ja saan siin mõ­le­ma­ga ral­li­da,“ lau­sus ta.

Kii­du­sõ­nu jät­kus kü­la­li­se­le Võ­ru­maalt ka ta­sa­kaa­lu­ra­ja jaoks: „Õpe­ta­ja­na tean – kui laps saab pal­ju lii­ku­da, on ta vaim värs­ke ning suu­dab tun­nis häs­ti kaa­sa töö­ta­da. See­tõt­tu on kõik­või­ma­li­kud sel­li­sed ehi­ti­sed vä­ga va­ja­li­kud.“

Ga­ri­na Too­min­gas rõõ­mus­tas, et on ta­sa­kaa­lu­ra­jal näi­nud ka Aru­kü­la waldorfkoo­li ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­jaid las­te­ga tun­de lä­bi vii­mas.

Eelmine artikkelKin­ni­ta­ti Ani­ja val­la aren­gu­ka­va 2018-2025
Järgmine artikkelNor­dic Hou­ses Disc Gol­fil on ain­sa­na maail­mas kõik ra­jad ka­tu­sea­lus­te­ga