Aru­kü­la ÜVK kae­vi­ku­tes­se pan­nak­se mul­ti­to­ru val­gus­kaab­li jaoks

997
Raasiku vald.

Aru­kü­las ühis­vee­vär­gi ja -ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik­ke ehi­tav YIT Inf­ra Ees­ti AS on sõl­mi­nud le­pin­gu Te­lia­ga ning hak­kab si­deet­te­võt­te tel­li­mu­sel sa­ma­des­se kae­vi­ku­tes­se pai­gal­da­ma mul­ti­to­ru, ku­hu Te­lia pai­gal­dab hil­jem fii­be­rop­ti­li­se kaab­li, mis või­mal­dab ha­ka­ta Aru­kü­las pak­ku­ma kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust. Prae­gu on Te­lial Aru­kü­las vask­kaab­lid.

YIT Inf­ra Ees­ti ASi pro­jek­ti­ju­hi Ar­mis Hen­ki sõ­nul on uus­a­ren­dus­tes ju­ba üs­na le­vi­nud, et koos ÜVK to­ru­de­ga pan­nak­se ma­ha ka si­de­ka­na­li­sat­sioon: „Te­lia on sel­le töö tel­li­mi­sest hu­vi­ta­tud, sest nen­de jaoks on sood­ne või­ma­lus ka­su­ta­da ära ob­jek­til ju­ba ole­vat res­surs­si ning see muu­de töö­de­ga ühil­da­da. Po­le ju mõ­tet vee­to­rud ma­ha pan­na ja hil­jem kor­da teh­tud tä­na­vad uues­ti üles kae­va­ta.“

Aru­kü­las ha­ka­tak­se si­de­ka­na­li­sat­sioo­ni ra­ja­ma um­bes kuu aja pä­rast, mai tei­ses poo­les. Ar­mis Henk põh­jen­das, et mul­ti­to­ru pai­gal­da­mi­ne lä­heb kii­re­mi­ni, kui vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­de maas­se pa­ne­mi­ne, see­tõt­tu ei saa neid töid sa­mas ko­has kor­ra­ga te­ha.

„Mui­du peaks si­de­ka­na­li­sat­sioo­ni bri­gaad ÜVK to­ru­de pai­gal­da­mi­se ta­ga pi­de­valt oo­ta­ma,“ sõ­nas ta.

ÜVK to­rud pan­nak­se Aru­kü­las 1,6-3 meet­ri sü­ga­vu­se­le, si­de­ka­na­li­sat­sioon 70 sen­ti­meet­ri sü­ga­vu­se­le. Et liik­lust asu­la tä­na­va­tel või­ma­li­kult lü­hia­ja­li­selt häi­ri­da, ae­tak­se pä­rast vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­ru­de ma­ha­pa­ne­mist kae­vi­kud kin­ni ning kae­va­tak­se hil­jem mul­ti­to­ru pai­gal­da­mi­seks taas lah­ti: „Kui­gi mit­te enam nii suu­res ma­hus. Koo­ri­me pealt kil­lus­ti­ku ning tee­me täi­de­tud lii­va sis­se 40 sen­ti­meet­ri laiu­se kraa­vi­ke­se mul­ti­to­ru jaoks ning siis ka­ta­me kraa­vi sa­ma­de ma­ter­ja­li­de­ga.“

YIT Inf­ra Ees­ti AS pai­gal­dab Aru­kü­las si­de­ka­na­li­sat­sioon vaid sin­na, ku­hu ehi­tab tä­na­vu vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­ti­ku. Tööd peak­sid ka­va ko­ha­selt lõp­pe­ma sü­gi­sel.

„Kaab­li to­rus­se pu­hu­mi­ne jääb ilm­selt järg­mis­se aas­tas­se. Meie se­da ei tee,“ sõ­nas ehi­tus­fir­ma pro­jek­ti­juht.

Tee­kat­teid ha­ka­tak­se Aru­kü­la tä­na­va­tel taas­ta­ma pä­rast se­da, kui vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rud ning si­de­ka­na­li­sat­sioon on sin­na pai­gal­da­tud.

„Mu­ret­se­ma ei pea, töö­võt­ja on ko­hus­ta­tud kõik teed taas­ta­ma. Ka val­laee­lar­ves on ra­ha pla­nee­ri­tud, et üht­la­selt pin­nata need tee­lõigud, mis ehi­ta­ja on vaid osa­li­selt lah­ti kae­va­nud ja peab taas­ta­ma. Sel aas­tal ole­me sel­leks ka­van­da­tud 25 000, tu­le­val aas­tal 15 000 eu­rot,“ rää­kis Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp.

Eelmine artikkelEt­te­pa­ne­k tõs­ta Ani­ja val­la las­teae­da­de õpe­ta­ja abi­de pal­ka
Järgmine artikkelKeh­ra Nukk esi­nes Pa­rii­sis